Vaša imovina bez duga

Ugovaranjem osiguranja štite svoje najmilije osiguranom sumom u slučaju smrti, a sebe dodatnim osiguranjima, jer se u slučaju najgoreg kredit se vraća iz ugovorenog osiguranja.

Životno osiguranje korisnika kredita je prvenstveno namijenjeno plaćanju kredita iz osigurane sume koja se isplaćuje u slučaju smrti osigurane osobe. Uobičajeno je da se osiguranje ugovara u kombinaciji sa uzimanjem kredita u banci.

Trajanje osiguranja se poklapa sa razdobljem na koji je kredit podignut i to, od 2 do 25 godina kod jednokratnog plaćanja premije, a za obročno plaćanje premije od 5 do 25 godina.

Osigurana suma se utvrđuje tako da je jednaka ili veća od iznosa podignutog kredita.

O osiguranju

Ko se može
osigurati
Osnovno
osiguranje
Opadajuća
osigurana suma
Isplate
Sažetak

Osigurati je moguće:

  • zdrave osobe,
  • osebe od napunjenih 18 do 65 godina starosti,
  • osobe, koje po isteku osiguranja nisu starije od 75 godina.

Osobe koje nisu potpuno zdrave, kao i osobe starije do 65 godina, moguće je osigurati po dopunskim uvjetima.

OSNOVNO OSIGURANJE

Prilikom osiguranja birate iznos osigurane sume u slučaju smrti, koji je jednak ili veći od iznosa kredita. U slučaju smrti osigurane osobe tokom perioda osiguranja, osigurana suma se isplaćuje banci ili davaocu kredita, a svaka razlika do osigurane sume isplaćuje se zakonskom nasljedniku ili navedenom korisniku za slučaj smrti.

Osigurana suma za slučaj smrti, unutar trajanja osiguranja, postepeno se smanjuje, kako se smanjuje neotplaćeni dio kredita, te je na kraju trajanja osiguranja jednaka nuli. 

ISPLATA IZ OSNOVNOG OSIGURANJA

U slučaju smrti osigurane osobe tokom trajanja osiguranja, osigurana suma se u obliku jednokratne isplate najprije namijeni za otplatu kredita, a svaka razlika do osigurane sume isplaćuje se korisniku. Osiguranje u ovom slučaju prestaje.

Životno osiguranje korisnika kredita


Plaćanje premije


Na rate Jednokratno
Osiguravajuće pokriće Smrt

Osiguranik Korisnik kredita - fizička osoba ili banka do visine neotplaćenog kredita

Ko se može osigurati Osobe starosti 18 do 65 godina

Trajanje osiguranja Najduže do 75. godina starosti osiguranika 5 do 25 godina 2 do 25 godina
Uzajamno osiguranje Osiguranje dvije osobe na jednoj polici

Premija Frekvencija plaćanja: mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje i jednokratno


Razdoblje plaćanja 2/3 trajanja osiguranja po ugovaranju
Osigurana suma
Minimalna osigurana suma najmanje u visini podignutog kredita najmanje u visini podignutog kredita
Prilikom ugovaranja osiguranja se utvrđuje suma osiguranja koja ne može biti niža od iznosa podignutog kredita. Za vrijeme trajanja osiguranja, osigurana suma se umanjuje u skladu sa smanjivanjem iznosa neotplaćenog kredita.

U slučaju smrti osigurane osobe se kreditodavcu se plaća iznos u visini iznosa neotplaćenog dijela kredita. Ukoliko postoji razlika do osigurane sume, isplaćuje se korisniku osiguranja za slučaj smrti.


7 razloga za ugovaranje

1 Lična sigurnost
2 Zaštiti sebe kao dužnika, drugu osobu ili vas oboje odjednom
3 Pristupačna premija
4 Ugovaranje u banci
5 Lagodnije podizanje kredita
6 Pri obročnom načinu plaćanja, plaćate premiju za 2/3 ugovorenog trajanja osiguranja
7 Na jednom mjestu možete dobiti kredit i ugovoriti osiguranje
Koliko bi bilo potrebno
mojim najbližima?
Izračunaj

Česta pitanja

Kome je osiguranje namijenjeno?

Životno osiguranje korisnika kredita posebno je dizajnirano za osobe kojima je potreban kredit i prilagođeno je njihovim potrebama. Osiguranjem osoba koja uzima kredit osigurava finansijsku sigurnost za sebe i svoje najbliže, jer u slučaju njegove smrti ili slučajnog invaliditeta, ako je u osiguranje uključeno dodatno osiguranje invalidnosti usljed nezgode, kredit se otplaćuje iz osiguranja i ne opterećuje nasljednike ili jemce. U slučaju da dođe do nezaposlenosti osigurane osobe tokom trajanja osiguranja, 6 rata kredita otplaćuje se iz dodatnog osiguranja.

Zašto da ugovorim životno osiguranje za korisnike kredita, kada sam već osigurao kredit kod osiguravajućeg društva ili hipotekom?

Prilikom podizanja kredita moramo razlikovati osiguranje kredita koje obično traži banka prilikom potpisivanja ugovora o kreditu i životno osiguranje korisnika kredita. Osiguranje kredita garantuje banci da će joj se vratiti pozajmljeni novac. Životno osiguranje korisnika kredita pruža korisniku kredita ili njegovim nasljednicima finansijsku sigurnost.

Mogu li prekinuti osiguranje ako prije vremena vratim kredit?

U slučaju prijevremene otplate kredita, ako želite možete prekinuti životno osiguranje korisnika kredita, ali možete i nastaviti plaćati premiju i osigurati se do isteka police. U slučaju da životno osiguranje korisnika kredita plaćate na rate, premija se plaća samo za 2/3 perioda osiguranja, tako da u posljednjem razdoblju kada se premija više ne uplaćuje, nema smisla prekidati osiguranje. 

Da li osiguranje pokriva i prirodnu smrt i smrt usljed nezgode?

Osiguranje uključuje pokriće i za prirodnu smrt i za smrt usljed nezgode.

Da li nakon isteka osiguranja dobijem neku isplatu?

Životno osiguranje korisnika kredita je osiguranje za slučaj smrti i ne uključuje štednu komponentu. Osigurana suma se za vrijeme trajanja osiguranja isplaćuje samo u slučaju smrti osiguranika i u slučaju nastanka 50 ili više posto trajnog invaliditeta kao posljedice nezgode, ako je osnovnom osiguranju priključeno dodatno osiguranje invalidnosti usljed nezgode.

Da li se osigurana suma u slučaju smrti automatski plaća ili se isplata i dalje može dovesti u pitanje?

Pri zaključivanju ugovora, osiguranik je dužan osiguravajućem društvu pružiti potpune i istinite podatke. U slučaju da su bilo kakve važne informacije izostavljene u trenutku zaključenja osiguranja ili ako se dokaže da su bile neistinite, osiguravajuće društvo ima mogućnost odbiti uplatu ili smanjiti osiguranu sumu u skladu sa uvjetima osiguranja.

Mogu li ugovoriti osiguranje sa osiguranom sumom većom od iznosa kredita? Imam li onda pravo na razliku nakon isteka police?

Police osiguranja se u pravilu ugovaraju na način da se osigurana suma utvrđuje u iznosu pozajmljenog kredita, a period osiguranja je takav da je jednak periodu otplate kredita. Osiguranje se može ugovoriti i sa osiguranom sumom koja je veća od iznosa kredita. U slučaju smrti osigurane osobe, prvo se otplaćuje kredit iz osigurane sume, a razlika između osigurane sume i iznosa kredita se isplaćuje korisniku navedenom na polici.

Može li se pored korisnika kredita osigurati i njegov partner ili jemac/sudužnik?

Obično se osigurava korisnik kredita. Međutim mogu se (na istoj polici) osigurati i njegov partner, jemac/sudužnik ili osoba o kojoj također ovisi otplata kredita.

Dokumenti

Za pregled PDF dokumenata preporučujemo Adobe Acrobat Reader

Također pogledaj