Nulta stopa tolerancije na prevare

Zaustavimo ih zajedno.

U Triglav Osiguranju usvojili smo nultu stopu tolerancije na prevare, čime jasno objavljujemo našu predanost aktivnom jamstvu poštenog, odgovornog i zakonitog poslovanja našeg društva. Politika odbrane od prevare postavljena je na tri stuba: sprječavanje, otkrivanje i istraživanje prevara. Triglav Osiguranje na tom se području ugleda na uspostavljenu dobru praksu savremenih kompanija i djeluje u skladu sa smjernicama svjetskih organizacija kao što su ACFE i IAIS. Tri stuba odbrane od prevara sežu u sve procese djelovanja naše osiguravajuće kuće i omogućuju tretiranje prevara u cjelokupnom širokom spektru poslovanja osiguravajuće kuće.

Za izvođenje zadataka na području prevara u Triglav Osiguranju zadužena je Služba za sprječavanje, otkrivanje i istraživanje prevara (SPORP) koja je organizirana kao služba podrške i neposredno podređena Upravi Društva. SPORP u svom radu obrađuje sve vrste prevara čiji pojedini oblici prije svega proizlaze iz sljedećih postupanja:

  • protivpravnog prisvajanja imovine osiguravajuće kuće (npr. prevare, utaje, zlouporabe položaja ili povjerenja, prevare u osiguranju, zloupotreba internih informacija, odavanje ili neovlašteni pristup poslovnim tajnama, neovlaštena upotreba tuđe oznake ili modela i slično),
  • koruptivnih ponašanja (npr. pronevjera ili neovlašteno korištenje tuđe imovine, neovlašteno primanje ili davanje poklona, davanje mita, davanje ili primanje koristi za nezakonito posredovanje i slično),
  • krivotvorenja poslovnih knjiga (npr. krivotvorenje ili uništavanje poslovnih dokumenata, utaja poreza i slično).


Uspostavljanje naprednoga softverskog rješenja za otkrivanje prevara
U Triglav Osiguranju planirana je implementacija paketnoga softverskog rješenja za sprječavanje, otkrivanje i istraživanje prevara. Slična rješenja organizacije u cijelom svijetu koriste za uspješno i efikasno otkrivanje i analizu kaznenih djela – i prevara u osiguranju i drugih kaznenih djela pojedinaca ili zločinačkih organizacija.

Uspostavljanje sistema sprječavanja, otkrivanja i istraživanja prevara u Grupi Triglav
Prema usvojenom Planu implementacije sistema sprječavanja, otkrivanja i istraživanja prevara u Grupi Triglav, u svim društvima uspostavljene su službe za sprječavanje, otkrivanje i istraživanje prevara po uzoru na matično društvo. To je prvi korak prema organiziranoj, a time i učinkovitoj borbi protiv prevara na nivou Grupe Triglav.

Sudjelovanje zaposlenika u savladavanju prevara
U Triglav Osiguranju u toku je edukacija za zaposlenike na području sprječavanja i otkrivanja prevara. Edukacija je vrlo značajna za osvješćivanje zaposlenika o negativnim posljedicama prevara i za uspostavljanje te njegovanje kulture nulte stope tolerancije na prevare.