Pobrinite se za sebe i svoje najbliže, a uz to sigurno i štedite

Ugovaranjem mješovitog životnog osiguranja finansijski ćete zaštititi svoje najbliže sa osiguranom sumom za slučaj smrti, sebe dodatnim osiguranjima, a istovremeno štedite.

Mješovito životno osiguranje je  dugoročno osiguranje i štednja sa učešćem u dobiti.  Mješovito životno osiguranje se može ugovoriti sa:

 • obročnim plaćanjem premije,
 • jednokratnim plaćanjem premija.

Obročno plaćanje premije vam omogućava više izbora pri ugovaranju osiguranja i tokom njegovog trajanja.
 

Ako osigurana osoba doživi ugovoreno trajanje osiguranja, osiguravač isplaćuje korisniku osiguranja osiguranu sumu uvećanu za pripisanu dobit.
 

Po isteku osiguranja-doživljenja  korisnik osiguranja može birati način isplate osigurane sume (u jednom iznosu) ili u vidu rente. U slučaju smrti za vrijeme trajanja osiguranja, korisniku se isplaćuje osigurana suma za slučaj smrti sa do tada pripisanom dobiti.

Jednom policom osiguranja možete osigurati dvije osobe što zovemo uzajamnim osiguranjem. U ovom slučaju osiguravač isplaćuje osiguranu sumu za doživljenje uvećanu za pripisanu dobit, ukoliko obje osobe dožive istek osiguranja. U slučaju smrti jedne od dvije osigurane osobe za vrijeme plaćanja premije, osiguravač isplaćuje korisniku osiguranja, ugovorenu osiguranu sumu i osiguranje prestaje.


O osiguranju

Ko se može
osigurati
Osnovno i dodatna
osiguranja
Predujam
Isplate iz osnovnog
i dodatnog osiguranja
Mirovanje osiguranja
Rođenje djeteta
Povećanje
osigurane sume
Dobit u osiguranju
Sažetak

Moguće je osigurati:

 • zdrave osobe,
 • osobe od ispunjenih 14 do 65  godina starosti,
 • osobe koje po isteku osiguranja nisu starije od 75 godina.Mješovito životno osiguranje obezbjeđuje pokriće za slučaj smrti osigurane osobe ili isplatu po doživljenju (isteku) osiguranja. Mješovitom osiguranju možete priključiti dodatna osiguranja kojima se povećava osiguravajuća zaštita vas i vaših najbližih.


Osnovno osiguranje

Pri sklapanju osiguranja ugovorite visinu osigurane sume za slučaj smrti, odnosno za doživljenje, koju za vrijeme trajanja osiguranja možete povisiti. Sa povećanjem osigurane sume istovremeno se povećava i premija osiguranja.


Pokriće za slučaj smrti

U slučaju smrti osiguranika za vrijeme trajanja osiguranja, osiguravač korisniku osiguranja isplaćuje osiguranu sumu za slučaj smrti zajedno sa prethodno pripisanom dobiti.


Pokriće doživljenja osiguranja

Pri doživljenju (isteku) osiguranja, osiguravač korisniku osiguranja isplaćuje ugovorenu osiguranu sumu zajedno sa pripisanom dobiti.


Dodatna osiguranja

Dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja/nezgode

Ovim osiguranjem možete ugovoriti pokriće za slučaj smrti usljed nezgode, trajne invalidnosti kao posljedice nesretnog slučaja/nezgode, dnevnu naknadu za vrijeme boravka u bolnici i invalidnu rentu


Dodatno osiguranje od težih bolesti i povreda

 • Pokriće 23 teže bolesti i povrede za osigurane osobe
 • Drugo ljekarsko mišljenje
 • Pokriće 20 težih bolesti i povreda za djecu osigurane osobe


Dodatno zdravstveno osiguranje na putovanju u inostranstvu sa asistencijom

Pokriće medicinskih troškova za slučaj iznenadne bolesti ili nezgode za sve one koji redovno ili povremeno putuju u inostranstvo.


Dodatno osiguranje djece od posljedica neretnog slučaja/nezgode

Može se ugovoriti za djecu od dana njihovog rođenja do napunjenih 18 godina.

Ukoliko ugovarač osiguranja ispunjava uvjete pod kojim ima pravo tražiti otkup, Triglav Osiguranje d.d. može osiguravaču na njegov zahtjev isplatiti unaprijed dio osigurane sume do visine otkupnine vrijedosti police. Na primljeni predujam ugovarač mora platiti određenu kamatu.

Plaćanjem osnovnog životnog osiguranja i dodatnih osiguranja pobrinite se za finansijsku sigurnost sebe i svojih najbližih.

Isplate po osnovnom osiguranju

Isplate u slučaju smrti

U slučaju smrti osiguranika za vrijeme trajanja osiguranja, osiguravač isplaćuje korisniku osiguranja osiguranu sumu za slučaj smrti, zajedno sa prethodno obračunatom dobiti. Osiguranje se ovim prekida.

Isplate po isteku trajanja osiguranja

U slučaju doživljenja isteka osiguranja, osiguravač isplaćuje korisniku osiguranja dogovorenu osiguranu sumu zajedno sa pripisanom dobiti.

Korisnik osiguranja može da bira između jednokratne isplate, isplate u obliku mjesečne rente ili kombinacije.


Isplata po dodatnim osiguranjima

Po dodatnom osiguranju od posljedica nezgode isplaćuje se osigurana suma za slučaj smrti ili trajnog invaliditeta usljed nezgode. Ukoliko želite, možete priključiti i osiguranje dnevne naknade za boravak u bolnici  usljed nezgode (bolnički dan) i mjesečnu rentu za 50 i višeprocentnu trajnu invalidnost kao posljedicu nesretnog slučaja/nezgode.


 • Smrt usljed nesretnog slučaja/nezgode isplaćuje se osigurana suma za slučaj smrti iz osnovnog životnog osiguranja i dodatno se isplaćuje ugovorena osigurana suma za slučaj smrti usljed nesretnog slučaja/nezgode;
 • Smrt usljed nezgode u saobraćajnoj nezgodi - U slučaju kada osigurana osoba pogine kao učesnik u saobraćajnoj nezgodi osiguravač isplaćuje 120% ugovorene osigurane sume za slučaj smrti usljed nesretnog slučaja/nezgode;
 • Trajna invalidnost - U slučaju trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja/nezgode isplaćuje se odgovarajući dio osigurane sume za trajni invaliditet u skladu sa postotkom invalidnosti prema Tabeli invaliditeta, koja je sastavni dio uvjeta osiguranja;
 • Dnevna naknada za boravak u bolnici - Osiguravač isplaćuje ugovoreni iznos za bolnički dan, za svaki kalendarski dan boravka u bolnici a naviše za 365 dana u dvije godine od dana nastanka nesretnog slučaja/nezgode;
 • Invalidna renta - U slučaju invalidnosti 50% ili više, a koja je rezultat nesretnog slučaja/nezgode, isplaćuje se ugovorena mjesečna renta i to u trajanju od pet (5) godina.


Dodatno osiguranje od težih bolesti i povreda

U slučaju prve pojave i dijagnosticiranja jedne od 23 teže bolesti ili povreda, koje su definisane uvjetima osiguranja, Osiguravač isplaćuje osiguranoj osobi ugovorenu osiguranu sumu za teže bolesti i povrede. Sa isplatom osigurane sume dodatno osiguranje od težih bolesti ili povreda prestaje, a osnovno osiguranje se nastavlja.

U slučaju ugovaranja Dodatnog osiguranja od težih bolesti ili povrede osiguravač obezbjeđuje materijalnu pomoć, za liječenje djece od 3 do 18 godina starosti, koja obole od neke od 20 bolesti navedenih u uvjetima osiguranja, u visini 1/3 od ugovorene osigurane sume za teže bolesti i povrede roditelja a maksimalno 2500 EUR po djetetu. Isplatom ove naknade ne umanjuje se pravo osigurane osobe i ostale djece po ovom riziku.


Dodatno zdravstveno osiguranje na putovanju u inostranstvo sa asistencijom

Ovim osiguranjem se obezbjeđuje pokriće nužnih troškova liječenja i prevoza prilikom boravka u inostranstvu.

Osiguranje djece od posljedica nesretnog slučaja/nezgode može se ugovoriti za djecu od dana njihovog rođenja do napunjenih 18 godina starosti, s tim da prilikom isteka osiguranja dijete nije starije od 26 godina. Osiguranje djece od posljedica nesretnog slučaja/nezgode obuhvata sljedeća pokrića:

 • gubitak života usljed nezgode,
 • trajna invalidnost kao posljedica nezgode i
 • dnevne naknade za boravak u bolnici usljed nezgode.

U slučaju trajne invalidnosti koja je posljedica nesretnog slučaja/nezgode isplaćuje se dio osigurane sume u skladu sa postotkom invaliditeta po Tabeli invalidnosti, koja je sastavni dio uvjeta osiguranja. Za svaki postotak trajne invalidnosti veće od 50% isplaćuje se 3% osigurane sume za trajnu invalidnost. Tako bi se, na primjer, za trajnu invalidnost od 80% isplatilo 140% osigurane sume.

U određenim slučajevima može se sa osiguravačem dogovoriti o mirovanju plaćanja premije. Mirovanje može neprekidno trajati najviše jednu (1) godinu. U periodu mirovanja osiguranja osoba je osigurana na sniženu (kapitaliziranu) osiguranu sumu.

Za rođenje djeteta nakon prve godine trajanja mješovitnog životnog osiguranja, Osiguravač na zahtjev roditelja, odnosno majke, isplaćuje akontaciju u visini od 10% osigurane sume, odnosno najviše 250,00 EUR. Iznos se za vrijeme trajanja osiguranja isplaćuje samo jednom. Osiguravač obračuna primljenu akontaciju nastupom osiguranog slučaja.

U slučaju rođenja djeteta, sklapanja braka ili podizanja dugoročnog kredita za kupovinu nekretnina, ugovarač osiguranja može tražiti povećanje osigurane sume osnovnog životnog osiguranja.

Svake godine sva životna osiguranja, osim riziko životnog osiguranja, učestvuju u podjeli dobiti koju Triglav Osiguranje d.d. ostvaruje upravljanjem sredstvima životnih i rentnih osiguranja. Ostvarena dobit se pretvara u dodatnu osiguranu sumu. Osiguranje prvi put učestvuje u dobiti nakon dvije (2), odnosno tri (3) godine trajanja osiguranja, što zavisi o ugovorenom trajanju osiguranja. Ugovarač osiguranja se pisanim putem obavještava o pripisanoj dobiti.

Vrsta osiguranja Osiguravajuće pokriće Osiguranje jedne osobe muškarac star 30 godina Osiguranje dvije osobe muškarac star 30 godina, žena stara 28 godina
Osiguranje suma Mjesečna premija Osiguranje suma Mjesečna premija
Vrsta osiguranja Mjesečna premija Mjesečna premija
Mješovito životno osiguranje za slučaj smrti ili doživljenja 10.000 49,00 10.000 49,60
osiguranje teških bolesti ili povreda (TBP)
5.000 3,15 5.000 i 5.000 3.15 + 2.85
U slučaju da osiguranik oboli od jedne od teških bolesti, Osiguravač isplaćuje ugovorenu sumu za teške bolesti. Osnovno osiguranje života se nastavlja, a prekida se osiguranje teških bolesti za osobu, koja je oboljela.
Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja/nezgode Osigurana suma za slučaj smrti usljed nezgode 5.000 3,41 5.000 i 5.000 3.41 + 3.41
Osigurana suma za invalidnost 10.000
10.000 i 10.000
Dnevna naknada za borovak u bolnici 10
10 i 10
Mjesečna renta za invalidnost preko 50% 100
100 i 100
Vrsta osiguranja Mjesečna premija Mjesečna premija
MŽO
49,00
49,60
MŽO + TBP
52,15
55,60
MŽZ + NZ
52,41
56,42
MŽZ + TBP + NZ
55,56
62,42
Iznosi su u EUR. Izračuni ne uključuju predviđenu dobit.

Drugo ljekarsko mišljenje

Da li ste znali da jedna trećina oboljelih barem jednom zatraži drugo ljekarsko mišljenje ili da zbog nedostatka vremena i dugih lista čekanja odlučuju na samodijagnosticiranje bolesti? Prema statistikama krivo postavljena dijagnoza nije rijetkost već nažalost vrlo čest slučaj. Triglav Osiguranje d.d. omogućava vam da ugovaranjem Mješovitog životnog osiguranja sa Dopunskim osiguranjem od težih bolesti i povreda, koristite pravo na Drugo ljekarsko mišljenje za više od 90 različitih bolesti, koje su navedene u brošuri Drugo ljekarsko mišljenje. Drugo ljekarsko mišljenje dati će nezavisni stručnjaci jedne od svjetski priznatih zdravstvenih ustanova i to na temelju raspoložive zdravstvene dokumentacije o bolesti. Drugo ljekarsko mišljenje pomaže da osiguranik bolje razumije daljnje mogućnosti liječenja bolesti.

Šta je drugo ljekarsko mišljenje i šta ono uključuje?

Drugo ljekarsko mišljenje uključuje:

 • komentar dijagnoze bolesti,
 • komentar postupka liječenja i
 • preporuku za daljnje liječenje.

Čitav proces dobijanja drugog ljekarskog mišljenja će se provesti preko centra Assistance CORIS.

Spisak bolesti za koje se može tražiti drugo ljekarsko mišljenje

Za svaku pojedinu bolest sa ovog spiska, može se u toku trajanja osiguranja-jednom godišnje dobiti drugo ljekarsko mišljenje.

(1) Bolesti mozga:

- Benigni tumor na mozgu - nemaligni rast novog tkiva u mozgu.

- Aneurizma moždane arterije- vretenasto proširenje moždane krvne žile zbog izmjena u zidovima žile.

- Teški moždani poremećaj- poremećaj mozga koji nije degenerativne ili kongenitalne prirode, nego posljedica oštećenja zbog kojeg dolazi do smanjenja kognitivnog i/ili fizičkog djelovanja.

- Arteriovenska malformacija u mozgu

- Nenormalna veza između arterija i vena u mozgu.


(2) Bolesti raka:

BIlo koji maligni tumor (uključujući krvne maligne bolesti), za kojeg je tipičan nenadzorovani rast i raširivanje malignih ćelija te urastanje u okolno tkivo.


(3) Bolesti srca i krvnih žila:

- Aneurizma aorte: Popuštanje zida aorte, zato se opseg žile poveća

- Angina pectoris: Bolest ili neprijatan osjećaj u prsnom košu koji se pojavi kada dio srčanog mišića nije dovoljno opskrbljen krvlju.

- Srčna aritmija: Nepravilan ritam srčnog otkucaja.

- Pejsmejker: Uređaj koji može sa ispuštanjem periodičnih električnih signala dati mehaničke kontrakcije srca.

- Kardiomiopatija: Smanjena učinkovitost srčanog mišića zbog bilo koje bolesti.

- Kongestivno srčano popuštanje: Bolest kod koje srce ne može vise pumpati dovoljno krvi u druge dijelove tijela.

- Bolest koronarnih arterija: Krajnja posljedica akumulacije aterosklerotičnog plaka i sužavanje arterija koje opskrbljuju srčani mišić.

- Zaobilazni hirurški zahvat na koronarnim arterijama.

- bypass: Hirurško zaustavljanje premosnice koja omogućava protok krvi iz aorte ili unutrašnje torakalne arterije u granu koronarne arterije koja je blokira.

- Hirurški zahvati na srčanim ventilima koje su poremećene kongenitalno ili su oslabile godinama.

- Hipertenzivna srčna bolest: Poremećaj srca zbog hronično povišenog krvnog pritiska.

- Srčni infarkt: Poremećaj dijela srčanog mišića koju prouzrokuje nedostatak kisika zbog začepljenja koronarnih arterija.

- Bilo koja kardiovaskularna bolesta, koja ugrožava srce.


(4) Bolesti crijeva:

- Kolitis: Upala unutrašnjeg sloja debelog crijeva.

- Crohnova bolezen: Autoimuna hronična upalna bolesti crijeva.

- Ulcerozni kolitis: Autoimuna hronična upalna bolest, koja zahvata debelo crijeva.


(5) Endokrine bolesti:

- Tumor, koji izlučuje aldosterone i kortizol: Tumor nadbubrežne žljezde koja izlučuje aldosteron.

- Gravesova bolest: Autoimuna bolest, koja prouzrokuje prekomjerno djelovanje štitne žljezde.

- MEN (sindrom multiple endokrine neoplazije): Obuhvata vise različitih odvojenih sindroma koji se prikazuju kao tumori endokrinih žljezda, svaki sa svojim karakterističnim uzorkom.

- Tiroiditis: Upala štitne žlijezde


(6) Bolesti osjetila:

- Starostna makulozna degeneracija: Gubitak vida u sredini vidnog polja zbog nedostatka mrežice.

- Sljepoća: Gubitak vida.

- Dijabetična retinopatija: Nedostatak mrežnice zbog dugotrajnog dijabetesa.

- Gluhost: Gubitak sluha.

- Afazija: Nemogućnost korištenja govora zbog nedostatka mozga.

- Odstupanje makule: Odvajanje makule od sloja potpornoga tkiva, povezana sa odstupanjem mrežice.

- Proliferativna vitreoretinopatija: Bolest koja se razvije kao komplikacija nakon regmatogenog odstupanja mrežnice. Nastanak brazgotinastog tkiva u oku.

- Odljepljenje mrežnjaće- bolest očiju kod koje mrežnica se oljušti od donjeg sloja potpornog tkiva.


(7) Bolesti probave:

- Hronični pankreatitis-ponavljajuća upala gušterače.

- Ciroza- posljedica bolesti jetre gdje dolazi do zamjene jetrenih ćelija sa nefunckonalnom fibroznim

tkivom.

- Krajnje otkazivanje jetre: Nedostatak jetrenih ćelija zbog kojeg jetra nije u mogućnosti provoditi svoje funkcije regeneracije

- Hepatitis: Oticanje i upala jetre.

- Sindrom iritabilnega kolona: Bolest koja prouzrokuje bolove i grčeve u trbuhu, izmjene u izlučivanju blata te druge simptome.

- Bolest debelog crijeva: Nenormalno stanje koje se pojavljuje u debelom crijevu


(8) Ginekološke bolesti:

- Neplodnost (kod žena): Biološka nemogućnost začeća.


(9) Bolest krvi:

- Aplastična anemija: Stanje kod kojeg koštana srže nije u mogućnosti proizvoditi dovoljno crvenih krvnih ćelija.

- Koagulopatije: Bolesti kod kojih je poremećen proces zgrušnjavanja krvi.


(10) Neurološke bolesti:

- Amiotrofična lateralna skleroza: Degenerativna napredujuća neurološka bolest motoričkih neurona koja prouzrokuje progestivnu paralizu.

- Apalični sindrom (vegetativno stanje): Gubitak viših moždanih funkcija.

- Koma: Stanje nesvjesti iz koje bolesnika nije moguće probuditi

- Bolest motoričkih neurona: Degenerativna bolest neurona u srednjem nervnom sistemu, koji nadzire aktivnost i kretanje mišića.

- Multipla skleroza: Progresivna bolest centralnog nervnog Sistema zbog raspada zaštitne ovojnice nervnih vlakana u mozgu i kičmenoj moždini.

- Mišična distrofija: Grupa nasljednih bolesti kod kojih dolazi do preranog raspada ćelija mišića što prouzrokuje slabost mišića.

- Miastenija gra

Spisak svjetski priznatih zdravstvenih ustanova, koje pripremaju drugo ljekarsko mišljenje

Drušvo MediGuide America je specijalizirano za provođenje programa drugog ljekarskog mišljenja kojeg za osiguranu osobu može pripremiti neka od svjetski priznatih zdravstvenih ustanova u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Latinskoj Americi, Evropi i Aziji.


U nastavku je naveden spisak svjetski priznatih ljekarskih ustanova koje trenutno sudjeluju u pripremi drugog ljekarskog mišljenja.


Svjetski priznate zdravstvene ustanove

•Harvard Medical School Teaching Hospitals (Boston, Massachusetts, SAD);
•Brigham and Women’s Hospital (Boston, Massachusetts, SAD);
•Dana Farber Cancer Institute (Boston, Massachusetts, SAD);
•Massachusetts General Hospital (Boston, Massachusetts, SAD);
•Massachusetts Eye and Ear Infirmary (Boston, Massachusetts, SAD);
•Massachusetts General Paediatrics (Boston,Massachusetts, SAD);
•Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (New York, New York, SAD);
•Johns Hopkins University Medical Center (Baltimore, Maryland, SAD);
•Detroit Medical Center and Kamanos Cancer Institute (Detroit, Michigan, SAD);
•Emory Healthcare (Atlanta, Georgia, SAD);
•King’s College Hospital (London, Velika Britanija);
•Moffitt Cancer Center (Tampa, Florida, SAD);
•Children’s National Medical Center (Washington, DC, SAD);
•Temple University Hospital (Philadelphia, Pensilvanija, SAD);
•Hospital of the University of Pennsylvania and Abramson Cancer Center (Philadelphia, Pensilvanija, SAD);
•AI duPont Children’s Hospital and Nemours Clinic (Wilmington, Delaware, SAD);
•Berlin’s Charite (Berlin, Njemačka);
•Kameda Medical Center (Kamogawa City, Japan);
•Montreal Neurological Institute (Kanada);
•Thomas Jefferson University Hospital (Philadelphia, Pensilvanija, SAD);
•Mount Sinai Medical Center (New York, New York, SAD);
•University of California, San Francisco Med. Center (San Francisco, Kalifornija, SAD);
•Texas Heart Institute, St. Luke’s Episcopal (Houston, Teksas, SAD);
•New York-Presbyterian/Columbia/ Weill Cornell (New York, New York, SAD);
•Cedars-Sinai Medical Center (Los Angeles, Kalifornija, SAD);
•London’s Royal Marsden (London, Velika Britanija);
•Florida Hospital (Orlando, Florida, SAD);
•New York University Langone Medical Center (New York, New York, SAD);
•St. Louis Children’s Hospital (St. Louis, Misuri, SAD);
•Texas Children’s Hospital (Houston, Teksas, SAD);
•University of Nebraska Medical Center (Omaha, Nebraska, SAD);
•Pennsylvania Hospital Philadelphia, Pensilvanija, SAD);
•St. Christopher’s Hospital for Children (Philadelphia, Pensilvanija, SAD);
•Kennedy University Hospitals (New Jersey, SAD);
•Children’s Hospital of Boston (Boston, Massachusetts, SAD);
•Heidelberg University Hospital (Heidelberg, Njemačka);
•Seoul National University Hospital (Seoul, Južna Koreja);
•Gleneagle Hospital (Singapur);
•Mount Elizabeth Hospital (Singapur);
•East Shore Hospital (Singapur);
•Peking First University Hospital (Peking, Kina);
•301 Hospital (Peking, Kina);
•Guangdong Provincial People’s Hospital (Guangzhou, Kina);
•The First Affiliated Hospital of Zhongshan University of Medical Science (Guangzhou, Kina);
•General Hospital of Guangzhou Military Region PLA (Guangzhou, Kina);

6 razloga za ugovaranje

1 Finansijska sigurnost porodice
2 Osiguranje i štednja
3 Lična sigurnost sa dodatnim osiguranjima
4 Mirovanje osiguranja
5 Uzajamno osiguranje
6 Sigurna investicija
Koliko bi bilo potrebno
mojim najbližima?
Izračunaj

Česta pitanja

Kome je osiguranje namenjeno?

Mješovito životno osiguranje je namijenjeno svima koji žele uštedjeti i u isto vrijeme biti životno osigurani.

Kakve su mogućnosti ukoliko ne mogu da plaćam osiguranje?

U slučaju da vam vaša trenutna finansijska situacija ne dozvoljava plaćanje premije, osiguravač vam u skladu sa uvjetima osiguranja nudi mogućnosti:

 • mirovanja police osiguranja;
 • kapitalizacije osiguranja;
Kada je potrebno otići na liječnički pregled i ko ga plaća?

Ljekarski pregled osiguranika predviđen je iznad određenih granica osigurane sume, i u zavisnosti od starosti osiguranika. Ljekarski pregled plaća osiguravajuće društvo.

Kako ću ugovoriti osiguranje?

Ponudu za ugovaranje osiguranja možete zatražiti putem maila zivot@triglav.ba ili nas kontaktirati putem telefona.

Također pogledaj