Ugodnosti

Do 10 % popusta
na stalnost

Za vse, ki ste pri nas nezgodno zavarovani več zaporednih let.

Za sportiste

Za amaterske i registrovane članove nekog sportskog kluba

Ova vrsta osiguranja ima sljedeće oblike osiguranja od posljedica nezgode:

 • Osiguranje od posljedica nezgode članova sportskih organizacija – amatera,
 • Osiguranje učesnika sportskih priredbi i takmičara,
 • Osiguranje učesnika rekreativnih priredbi,
 • Osiguranje troškova liječenja za inostrane učesnike sportskih takmičenja.


Vrhunski i profesionalni sportisti ugovaraju godišnje osiguranje po posebnoj premijskoj grupi.

Osiguravajuća pokrića

Česta pitanja

Koliko je vremena potrebno osiguravaču da riješi zahtjev za isplatu štete?

Osiguranje rješava zahtjev u skladu s priloženom medicinskom dokumentacijom. Ukoliko je dokumentacija potpuna, odšteta će Vam se isplatiti u roku od 14 dana.

Na osnovu čega se određuje iznos naknade kod osiguranja od posjedica nezgode?

Naknada se određuje na osnovi ugovorenih osiguranih suma, postotka invalidnosti koji utvrđuje vještak i dostavljene medicinske dokumentacije.

Od čega zavisi visina premije za osiguranje od posljedica nezgode?

Prilikom ugovaranja osiguranja od posljedica nezgode obračunava se visina premije osiguranja koja direktno zavisi od:

• visine sume osiguranja za pojedinačne osigurane rizike;

• trajanja osiguranja;

• posla kojim se osiguranik bavi i uslove u kojima se posao obavlja;

• druge opasnosti koje utiču na visinu premije osiguranja.


Šta učiniti u slučaju nezgode?

U slučaju da se osiguraniku desi nezgoda, treba odmah otići kod ljekara ili ga pozvati, kako bi se obavio pregled i pružila mu se pomoć, u slučaju saobračajne nezgode istu prijaviti policiji.

Osiguranik je dužan da se pridržava uputa ljekara u pogledu liječenja i da poduzme sve potrebne korake kako bi se izliječio.

Triglav Osiguranju treba prijaviti nezgodu, čim mu zdravstveno stanje to dopusti, odnosno nakon okončanog liječenja sa završnim nalazom.

Prijava osiguranog slučaja se mora izvršiti u pisanoj formi. U slučaju smrti osiguranika usljed nezgode, ugovarač osiguranja ili korisnici osiguranja( nasljednici) su dužani  u pismenoj formi prijaviti slučaj osiguranju, te obezbijediti i priložiti svu potrebnu dokumentaciju.

 

Prijava osiguranog slučaja nezgode

Osiguranik koji je doživio nezgodu i želi dobiti naknadu po osnovu ugovorenog osiguranja od posljedica nezgode, mora ispuniti sve rubrike obrasca Prijava nezgode ( posebno upute za plaćanje-broj računa banke) uz ovjeru podataka od starne ugovarača osiguranja( poslodavac ili obrazovna ustanova) i priložiti svu medicinsku i drugu dokumentaciju u vezi sa nezgodom prema listi:

 • fotokopija svih specijalističkih nalaza, originalne RTG, CT, MRI, UZ snimke dobijene u vrijeme dijagnostičke obrade i liječenja,
 • karton fizikalne terapije, ukoliko je bilo određeno provođenje terapije pod stručnim vodstvom,
 • otpusnica iz bolnice,
 • kopija izvješća o bolovanju (tzv. doznake) i ispunjena potvrda o odsutnosti s posla radi nezgode (na zadnjoj strani obrasca), ako je poslodavac ugovarač osiguranja ( ukoliko je pokriće ugovoreno na polici)
 • fotokopija Prijave ozljede na radu – popunjavaju poslodavac i liječnik u slučaju nezgode na radu,
 • fotokopija dokumenta Konzilijum ljekara medicine (prvostepena ljekarska komisija) koju izdaje JU Zavod za medicinu rada, o produženom bolovanju,(mislim da ovo nije potrebno jer je dovoljo da se dostave doznake, ukoliko je ovo pokriće ugovoreno)
 • fotokopija lične karte i fotokopija vozačke dozvole (obje strane) u slučaju saobraćajne nesreće,( u skladu sa važečim propisima o zaštiti ličnih podataka ovo ne smijemo imati u spisu, već se popunjava obrazac u koji se unose podaci o ličnom dokumentu)
 • ako niste u vrijeme liječenja posljedica nezgode dobili niti jedan od gore navedenih dokumenata, morate priložiti fotokopiju ili zapisnik bolesti iz zdravstvenog kartona koji se odnosi na događaj nezgode,
 • originalnu policu na koju je vezano dopunsko osiguranje od posljedica nezgode (polica mješovitog životnog osiguranja ili riziko životnog osiguranja) ili kopija police osiguranja za slučaj nezgode ( mislim da ovo nije potrebno, jer je dovoljno da se navede broj police, kod kolektivnog osigurasnja policu drži ugovarač pa nije praktično a mi svakako imamo policu).

*u slučaju potrebe odazvati se na pregled kod ljekara-cenzora osiguravača

Osiguravajuće društvo može zahtijevati i druge dokaze potrebne za utvrđivanje prava na isplatu. Svi dokumenti koji se dostavljaju osiguravaču mogu biti originali ili ovjerene kopije.

Ispunjen obrazac se zajedno sa popratnim dokumentima se preda nadležnoj Podružnici ili se šalje poštom.

 

Prijava smrti osigurane osobe

Korisnik osiguranja koji prijavljuje smrt osigurane osobe, mora pored ispunjenog obrasca Prijava smrtnog slučaja obezbijediti i priložiti osiguravajućem društvu sljedeću dokumentaciju:

 • kopija police osiguranja – ( u slučaju da se radi o polici životnog osiguranja)
 • kopiju izvoda iz matične knjige umrlih,
 • dokaz da korisnik osiguranja ima pravo tražiti isplatu – ukoliko se to ne vidi iz police,
 • dokument iz kojeg se mogu vidjeti podaci osigurane osobe, ukoliko nisu bili ranije priloženi.

Osiguravajuće društvo može zahtijevati i druge dokaze potrebne za uređenje isplate. Ispunjen obrazac i ovjeren od strane firme - ukoliko se radi o polici kolektivne nezgode, zajedno sa drugim dokumentima, potrebno je priložiti nadležnoj podružnici Triglav Osiguranja d.d., poslati poštom ili na mail prijavasteta@triglav.ba.