Ugodnosti

Do 15 % popusta za skupinsko zavarovanje

Za najmanj 50 oseb pri nezgodnem zavarovanju starejših. 

Do 10 % popusta
na stalnost

Za vse, ki ste pri nas nezgodno zavarovani več zaporednih let.

5 razlogov za sklenitev

1 Enostavno in hitro izplačilo zavarovalnine
2 Izplačilo zavarovalnine se izvede na osnovi diagnoze iz zdravstvene dokumentacije
3 Zavarovanje se lahko nadaljuje tudi po dopolnjenem 85. letu, če se je začelo pred tem letom
4 Individualno ali skupinsko zavarovanje
5 Triglav komplet popust

Za sigurniji korak

Osiguranje članova porodice/obitelji od posljedica nezgode namijenjeno je osiguranju njenih članova od rođenja do napunjenih 75 godina.

Pobrinite se da vas nezgoda finansijski ne optereti.

Ugovarač ovog oblika osiguranja je član domaćinstva. Pod pojmom domaćinstvo se podrazumijeva svaka porodica/obitelj ili druga grupa ljudi čiji članovi stanuju zajedno i zajednički koriste svoje dohotke. Član domaćinstva, koji trenutno boravi na drugom mjestu stanovanja (npr. djeca i mladi koji se školuju) takođe se mogu osigurati kao članovi domaćinstva. Domaćinstvo čine najmanje dvije osobe.

Osiguravajuća pokrića

Visina premija osiguranja zavisi od:

 • visina sume osiguranja za pojedine opasnosti;
 • vremenskog trajanja osiguranja;
 • posla kojim se osiguranik bavi, te uslovima u kojima se on odvija;
 • od ostalih opasnosti koje utiču na visinu premije osiguranja.

 • Česta pitanja

  Šta je prednost porodične police osiguranja?

  Prednost porodične police je u premiji - znatno je jeftinije od pojedinačnog osiguranja. Prednost je i u tome da su osigurani svi članovi porodice koji žive u istom domaćinstvu, od rođenja do 75 godina starosti. Svi članovi su osigurani od istih rizika na iste sume osiguranja. Mogu se osigurati za slučaj smrti usljed nezgode, invalidnosti, bolinički dan i smrti usljed bolesti. Osiguranje u slučaju smrti usljed bolesti mogu ugovoriti osiguranici starosti do 65. godina. Ovo osiguranje moguće je ugovoriti samo u slučaju ako su osigurani svi drugi članovi porodice/sobitelji mlađi od 65 godina.

  Šta učiniti u slučaju nezgode?

  U slučaju da se osiguraniku desi nezgoda, treba odmah otići kod ljekara ili ga pozvati, kako bi se obavio pregled i pružila mu se pomoć, u slučaju saobračajne nezgode istu prijaviti policiji.

  Osiguranik je dužan da se pridržava uputa ljekara u pogledu liječenja i da poduzme sve potrebne korake kako bi se izliječio.

  Triglav Osiguranju treba prijaviti nezgodu, čim mu zdravstveno stanje to dopusti, odnosno nakon okončanog liječenja sa završnim nalazom.

  Prijava osiguranog slučaja se mora izvršiti u pisanoj formi. U slučaju smrti osiguranika usljed nezgode, ugovarač osiguranja ili korisnici osiguranja( nasljednici) su dužani  u pismenoj formi prijaviti slučaj osiguranju, te obezbijediti i priložiti svu potrebnu dokumentaciju.

   

  Prijava osiguranog slučaja nezgode

  Osiguranik koji je doživio nezgodu i želi dobiti naknadu po osnovu ugovorenog osiguranja od posljedica nezgode, mora ispuniti sve rubrike obrasca Prijava nezgode ( posebno upute za plaćanje-broj računa banke) uz ovjeru podataka od starne ugovarača osiguranja( poslodavac ili obrazovna ustanova) i priložiti svu medicinsku i drugu dokumentaciju u vezi sa nezgodom prema listi:

  • fotokopija svih specijalističkih nalaza, originalne RTG, CT, MRI, UZ snimke dobijene u vrijeme dijagnostičke obrade i liječenja,
  • karton fizikalne terapije, ukoliko je bilo određeno provođenje terapije pod stručnim vodstvom,
  • otpusnica iz bolnice,
  • kopija izvješća o bolovanju (tzv. doznake) i ispunjena potvrda o odsutnosti s posla radi nezgode (na zadnjoj strani obrasca), ako je poslodavac ugovarač osiguranja ( ukoliko je pokriće ugovoreno na polici)
  • fotokopija Prijave ozljede na radu – popunjavaju poslodavac i liječnik u slučaju nezgode na radu,
  • fotokopija dokumenta Konzilijum ljekara medicine (prvostepena ljekarska komisija) koju izdaje JU Zavod za medicinu rada, o produženom bolovanju,(mislim da ovo nije potrebno jer je dovoljo da se dostave doznake, ukoliko je ovo pokriće ugovoreno)
  • fotokopija lične karte i fotokopija vozačke dozvole (obje strane) u slučaju saobraćajne nesreće,( u skladu sa važečim propisima o zaštiti ličnih podataka ovo ne smijemo imati u spisu, već se popunjava obrazac u koji se unose podaci o ličnom dokumentu)
  • ako niste u vrijeme liječenja posljedica nezgode dobili niti jedan od gore navedenih dokumenata, morate priložiti fotokopiju ili zapisnik bolesti iz zdravstvenog kartona koji se odnosi na događaj nezgode,
  • originalnu policu na koju je vezano dopunsko osiguranje od posljedica nezgode (polica mješovitog životnog osiguranja ili riziko životnog osiguranja) ili kopija police osiguranja za slučaj nezgode ( mislim da ovo nije potrebno, jer je dovoljno da se navede broj police, kod kolektivnog osigurasnja policu drži ugovarač pa nije praktično a mi svakako imamo policu).

  *u slučaju potrebe odazvati se na pregled kod ljekara-cenzora osiguravača

  Osiguravajuće društvo može zahtijevati i druge dokaze potrebne za utvrđivanje prava na isplatu. Svi dokumenti koji se dostavljaju osiguravaču mogu biti originali ili ovjerene kopije.

  Ispunjen obrazac se zajedno sa popratnim dokumentima se preda nadležnoj Podružnici ili se šalje poštom.

   

  Prijava smrti osigurane osobe

  Korisnik osiguranja koji prijavljuje smrt osigurane osobe, mora pored ispunjenog obrasca Prijava smrtnog slučaja obezbijediti i priložiti osiguravajućem društvu sljedeću dokumentaciju:

  • kopija police osiguranja – ( u slučaju da se radi o polici životnog osiguranja)
  • kopiju izvoda iz matične knjige umrlih,
  • dokaz da korisnik osiguranja ima pravo tražiti isplatu – ukoliko se to ne vidi iz police,
  • dokument iz kojeg se mogu vidjeti podaci osigurane osobe, ukoliko nisu bili ranije priloženi.

  Osiguravajuće društvo može zahtijevati i druge dokaze potrebne za uređenje isplate. Ispunjen obrazac i ovjeren od strane firme - ukoliko se radi o polici kolektivne nezgode, zajedno sa drugim dokumentima, potrebno je priložiti nadležnoj podružnici Triglav Osiguranja d.d., poslati poštom ili na mail prijavasteta@triglav.ba.