Zdravlje, pa sve ostalo

17. 11. 2020

 

 

Naručite zastupnika

 

Pripremili smo specijalnu ponudu zdravstvenih osiguranja za vas i vašu djecu za:

  • Vanbolničko liječenje,
  • Nastup teških bolesti i hirurških intervencija/operacija.

 

Zdravlje je naše najveće bogatstvo, dajte mu prednost.

 

 

Kome su osiguranja namijenjena?

 

Osiguranje vanbolničkog liječenja mogu ugovoriti sva zdrava lica i članovi njihovih porodica do navršenih 60 godina života.

 

 

 

Osiguranje od nastupa teških bolesti i za slučaj hirurških intervencija/operacija mogu ugovoriti sva zdrava lica i članovi njihovih porodica do navršenih 65 godina života.

 

 

Djeca od 0 do 17 godina osiguravaju se uz najmanje jednog roditelja, uz dodatno proširenje pokrića za nastup akutnih respiratornih infekcija (viroza, prehlada i gripa) sa podlimitom u iznosu od 1.000,00 KM.

 

Trajanje osiguranja

Osiguranje se ugovara na period od godinu dana.

 

Karenca

Osiguravajuće pokriće važi od momenta uplate premije osiguranja, uz pričekni rok (karenca) 30 dana, gdje je isključena obaveza Osiguravača ukoliko nastupi osigurani slučaj, bez obzira što je ugovor o osiguranju na snazi, izuzetak je kod osiguranja hirurške intervencije carskog reza gdje karenca iznosi devet (9) mjeseci, dok prilikom obnove zdravstvenih osiguranja karenca se ne primjenjuje.

 

Kako se osiguranje može ugovoriti?

Ovo osiguranje ugovara se kao individualnoporodično ili kolektivno.

 

Šta se smatra osiguranim slučajem?

Kod osiguranja lica od težih bolesti, osiguranim slučajem smatra se teža bolest osiguranika koja je prvi put nastala i dijagnosticirana u toku ugovorenog trajanja osiguranja.

 

Kod osiguranja lica za slučaj hirurških intervencija/operacija, osiguranim slučajem smatra se hirurška intervencija koja je nad osiguranikom izvršena u toku trajanja osiguranja, s tim da je potreba za hirurškom intervencijom nastala u toku trajanja osiguranja.

 

 

Kako koristiti usluge osiguranja vanbolničkog liječenja?

Obavijestite Zdravstvenu tačku putem:

 
 

 

i osigurajte svoj termin u nekoj od ugovornih poliklinika po Vašem izboru.

 

Šta je Zdravstvena tačka?

Zdravstvena tačka je centar za pomoć Triglav Osiguranja d.d., putem kojeg možete dobiti informacije o osiguranju i izvođačima zdravstvenih usluga, odobrenje (slanje uputnica) za pružanje zdravstvenih usluga te pomoć i savjet u ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja.

 

Kako ostvariti prava po polici zdravstvenog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija/operacija?

Kada nastupi teža bolest ili se izvrši hirurška intervencija, osiguranik je dužan da na obrascu osiguravača prijavi novonastalo stanje, a koje je nastalo u toku trajanja osiguranja. Pored prijave, dostavlja i kompletna medicinska dokumentacija na jednom od službenih jezika BiH.

 

Zajedno sa partnerima pobrinut ćemo se da sačuvate vaše zdravlje ili da ga što prije vratite.

 

S Triglavovom policom osiguranja liječite se u najsavremenijim privatnim poliklinikama po vašem izboru.

 

 

Share on Google+