Raskid ugovora

9. 2. 2021

Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavljuje:

 

 

RASKID UGOVORA

 

 

Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 02-5263/19  od dana 04. 04. 2021. godine, zaključen sa  GUMA PLUS d.o.o. za zastupanje u osiguranju Mostar, ul. Bišće polje bb, Mostar, koje zastupa direktor Društva Babić Jelena,  upisan u registru društva za zastupanje u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBIH pod brojem PDZ 70,  a na osnovu Rješenja Agencije za nadzor osiguranja FBiH broj 01-06.4-059-583-1/19 od 20.03.2019. godine, se RASKIDA.

 

Share on Google+