Prekid ugovora

6. 10. 2020

Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavljuje:

 

 

PREKID UGOVORA

 

 

Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 02-6469/20  od dana 11. 06. 2020. godine, zaključen sa  VBL POSREDNIK Društvo za zastupanje u osiguranju d.o.o., Sarajevo, ul. Fra Anđela Zvizdovića br.1, koje zastupa direktor Ferhat Senad,  upisan u registru društva za zastupanje u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBIH pod brojem ZOD 23,  a na osnovu Rješenja Agencije za nadzor osiguranja FBiH broj 01-06.4-059-1357/20 od 12.06.2008. godine, se prekida.

Share on Google+