Prestanak ugovora

2. 6. 2020

Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavljuje:

 

 

PRESTANAK UGOVORA

 

 

Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 01-7294/18 od dana 23. 05. 2018. godine, zaključen sa ADENDA d.o.o.,     ul. Turalibegova bb, Tuzla, koje zastupa Direktor Merima Begić, upisan u registru društava za zastupanje u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBIH pod brojem ZD 22,  a na osnovu Rješenja Agencije za nadzor osiguranja FBiH broj 01-05.3-059-1262/18 od 24. 04. 2018. godine, prestaje.

Share on Google+