prestanak ugovora

22. 7. 2021

Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavljuje:

 

 

PRESTANAK UGOVORA

 

 

Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 01-17811/19 od dana 26. 12. 2019. godine, zaključen „VISA BROKER OSIGURANJA“ d.o.o. Sarajevo, ul. Derebent br. 17, Sarajevo, koje zastupa direktor Ćerimagić Nermina,   upisan u registar brokerskih društava u osiguranju-podregistar brokerskih društava iz Federacije Bosne i Hercegovine kod Agencije za nadzor osiguranja FBIH pod brojem RBD 2, prekida se i prestaje da važi sa danom 30. 06. 2021. godine.

 

Share on Google+