PRESTANAK UGOVORA

8. 11. 2021

Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavljuje:

 

PRESTANAK UGOVORA

 

Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 02-15894/19 od dana 19. 11. 2019. godine, zaključen sa Srodna djelatnost ZENIT, Sarajevo, ul. Bosanska br. 13, osnivača Hanke Mahmutović iz Sarajeva, upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBIH pod brojem PZFL 146, prestaje da važi sa danom 30. 09. 2021. godine.

 

Share on Google+