Prestanak ugovora

5. 8. 2020

Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavljuje:

 

 

PRESTANAK UGOVORA

 

 

Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 02-10618/18  od dana 30. 07. 2018. godine, zaključen sa  Agencijom za zastupanje u osiguranju BONUS, ul. Himze Polovine  br.12, vlasnika Ćerimović Sulejmana iz Sarajeva, upisan u registru zastupnika kod Agencije za nadzor osiguranja FBIH pod brojem ZFL 1002,  a na osnovu Rješenja Agencije za nadzor osiguranja FBiH broj 01-05.3-059-2121/18 od 19.07.2018. godine, prestaje.

Share on Google+