O B A V J E Š T E NJ E o sazivanju i održavanju Četrdesetidruge vanredne Skupštine dioničara

8. 11. 2021

 

Na osnovu člana 41. Statuta TRIGLAV OSIGURANJA D.D. broj: OPU-IP: 443/17 od 05.06.2017. godine i OPU-IP: 788/17 od 20.10.2017. godine i OPU-IP:492/18 od 07.06.2018. godine i Odluke Nadzornog odbora broj: 05-11952/21 od 03. 11. 2021. godine, Nadzorni odbor TRIGLAV OSIGURANJA D.D., objavljuje

 

O B A V J E Š T E NJ E

o sazivanju i održavanju Četrdesetidruge vanredne Skupštine dioničara

TRIGLAV OSIGURANJA D.D. 

 

Obavještavaju se dioničari TRIGLAV OSIGURANJA D.D. da će se 23.11.2021. godine (utorak) u Sarajevu, sa početkom u 10,00 sati, održati Četrdesetidruga vanredna Skupština dioničara TRIGLAV OSIGURANJA D.D.

 

Skupština će se održati u prostorijama TRIGLAV OSIGURANJA D.D., ulica Dolina br. 8 u Sarajevu.

 

Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

 

D n e v n i  r e d

  1. Izbor radnih tijela Skupštine – predsjedavajućeg i ovjerivača Zapisnika;
  2. Verifikacija Zapisnika sa Četrdesetiprve Skupštine dioničara TRIGLAV OSIGURANJA D.D.;
  3. Donošenje Odluka o usklađivanju iznosa osnovnog dioničkog kapitala životnih i neživotnih osiguranja.

 

Pravo odlučivanja u Skupštini TRIGLAV OSIGURANJA D.D. ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom danu ako je on neradni.

 

Punomoć za učešće u radu i odlučivanje u Skupštini mora biti u obliku ovjerene pisane izjave, potpisana od strane dioničara - vlastodavca i punomoćnika.

 

Punomoć se predaje prije početka rada Skupštine prilikom registracije dioničara za učešće u radu Skupštine, a najkasnije 3 dana prije održavanja Skupštine u TRIGLAV OSIGURANJU D.D.

 

Uvid u materijale za Skupštinu moći će se izvršiti u poslovnim prostorijama TRIGLAV OSIGURANJA D.D. u skladu sa Statutom TRIGLAV OSIGURANJA D.D.

 

 

Share on Google+