Kako da pravilno prijavim štetu?

12. 11. 2019


Koje ključne informacije treba dati procjenitelju prilikom prijave štete.

Obrazac.

Posljednja stvar kojom se želite baviti kada imate štetu kod kuće. Želite da se sve što prije završi, a ne da detaljno opisujete slučaj i provjeravate svoju policu osiguranja. Ali bez toga vam osiguravajuće društvo ne može nadoknaditi nastale troškove. Zato smo tu da vam olakšamo ispunjavanje obrasca prijave štete.

Ispunjavanje obrasca

Sa našim procjeniteljima smo provjerili koji su ključni podaci koji su potrebni za prijavu štetnog događaja i kako brzo i lako ispuniti obrazac Prijava štete - imovina.
 

Prilikom ispunjavanja prijave bitno je da pokušate odgovoriti na sva pitanja bez kojih osiguravajuće društvo ne može započeti rješavanje odštetnog zahtjeva. To su prije svega podaci o osiguraniku - oštećeniku, mjesto i vrijeme nastanka štete i uzrok štete.
 

Ako ove informacije ne napišete u potpunosti, osiguravajuće društvo će vas prvo zamoliti da dopunite obrazac prijave štete i tek će onda početi rješavati odštetni zahtjev - nakon što dobije sve potrebne podatke.
 

Ako izostavite neki drugi (manje) važan podatak, osiguravajuće društvo će obezbjediti podatke koji nedostaju za vrijeme rješavanja zahtjeva.
 

U svakom slučaju, neispravno ispunjen obrazac ili ako su date samo polovične informacije, znači i duže rješavanje odštetnog zahtjeva.

JMBG

Obrazac sa imenom i prezimenom kao i adresom osiguranika odmah zahtijeva i JMBG. Vjerovatno se pitate zašto.
 

JMBG je obavezan podatak jer omogućava nesumnjivu identifikaciju primaoca naknade iz osiguranja. Ne želite da naknadu iz osiguranja koja pripada vama osiguravajuće društvo isplati nekom drugom.
 

Primjera radi: neko se jednom predstavi kao Dino, drugi put kao Edin. Vjenčanjem se mijenjaju ili dodaju prezimena. Otac i sin sa istim imenom i prezimenom na istoj adresi. Može da se javi i greška prilikom ispunjavanja obrasca, da nedostaje slovo ili dijakritički znak, ime nije napisano čitko, mogli bismo dalje da nabrajamo.
 

Pomoću JMBG, naknada iz osiguranja biće isplaćena licu kojem s obzirom na policu osiguranja ona i pripada.

Kontakt podaci

Naši procjenitelji kažu da u obrascu često nedostaju kontakt podaci kao što su e-mail adresa i telefonski broj. Ako ova dva podataka nisu dostupna, rješavanje odštetnog zahtjeva se može odužiti jer procjenitelji moraju klijenta kontaktirati putem pošte.
 

Zato obavezno zapišite barem jedan, a najbolje oba podatka.

Podaci o polici osiguranja

Dalje, u obrazac trebate unijeti podatke o ugovorenom osiguranju, kojim je pokrivena šteta. Sve ove podatke možete pronaći na vrhu vaše police osiguranja (paketno osiguranje stana ili pojedinačno osiguranje). Tamo ćete pronaći broj i trajanje police, kao i poslovnicu gdje ste ugovorili osiguranje.
 

Ako nemate podatke o polici osiguranja jer je, naprimjer, polica  uništena u požaru, osiguravajuće društvo će pretraživati podatke o osiguranju i iznos pokrića prema svojoj evidenciji, a to neće utjecati na isplatu naknade iz osiguranja.

Opis štetnog događaja

Kod prijave štetnih događaja prvi problem može biti podatak kada se događaj desio. Klijent često u obrascu ne napiše datum štetnog događaja, jer ga ne zna. Šteta se npr. desila za vrijeme godišnjeg odmora (oluja, provala i sl.), a klijent je za nju saznao tek kada se vratio kući i ne može tačno znati kada se dogodilo.

 

Osiguravajuće društvo ne može započeti s rješavanjem odštetnog zahtjeva dok se ne utvrdi datum nastanka štete.


Ako ne znate tačno kada se dogodio štetni događaj, zapišite datum kada ste ustanovili da je došlo do štetnog događaja. Obavezno napišite napomenu da to nije datum štetnog događaja, već datum kada ste saznali za štetni događaj.

Pri opisu štetnog događaja u nekoliko rečenica napišite ključne činjenice o tome šta se dogodilo (uzrok, okolnosti nastanka, posljedice i obim štete i dr.). Ako zaboravite napisati neke detalje, ne brinite, jer ćete ih kasnije moći nadopuniti. Važno je prijaviti događaj policiji ako je šteta nastala usljed požara, eksplozije ili zlonamjernog djela. Policija sastavlja zapisnik koji morate priložiti prilikom prijave štete ili će ga osiguravajuće društvo zatražiti službenim putem.

 

U Općim uvjetima je navedeno u kojim je slučajevima klijent dužan prijaviti  događaj policiji. Ako klijent to ne učini, osiguravajuće društvo može odbiti da isplati štetu.

Procjena štete

Nemojte da se plašite pitanja u obrascu gdje trebate procijeniti iznos nastale štete. Ovo je samo procjena koja omogućava procjeniteljima izbor najprikladnijeg načina za rješavanje odštetnog zahtjeva - npr koji procjenitelj će preuzeti vaš predmet, da li je potrebno izvršiti pregled ili ne, i slično. Odštetni zahtjevi od 100 KM rješavaju se potpuno drugačije od zahtjeva od 1.000.000 KM ili više.

Vaša početna procjena iznosa štete ne utiče na iznos isplate.

Ako se tokom rješavanja zahtjeva pokaže da je prvobitna procjena kupca bila preniska, osiguratelj će osiguranje plaćati na temelju utvrđene stvarne štete, a ne na izvornoj procjeni kupca.
 

Značajno pretjerivanje u procjeni nastale štete samo govori procjenitelju da mora vrlo pažljivo ispitati sve okolnosti zahtjeva kako bi utvrdio stvarni iznos štete. A naknada iz osiguranja će se isplatiti na temelju stvarne štete.

Osigurano po drugoj polici

Zašto osiguravajuće društvo mora znati da li je oštećena stvar osigurana i kod drugog osiguravajućeg društva? Ako vam je kuća koja je osigurana kod dva osiguravajuća drustva (dvostruko osiguranje) u potpunosti izgorjela, to ne znači da će vam oba osiguravajuća društva platiti osiguranje za cijelu kuću i da ćete na taj način dobiti osiguranje za dvije kuće.
 

Zakon o osiguranju (u BiH i drugdje u svijetu) uključuje stavku, koja se u žargonu osiguranja naziva "zabranom obogaćivanja", i kaže da ni u kom slučaju osiguranik ne može dobiti veću odštetu od stvarne štete.
 

U takvom slučaju osiguravajuća društva se međusobno dogovore koje će od njih preuzeti namirenje potraživanja s vama. Tako ćete ovaj zahtjev morati rješavati samo kod jednog osiguravajućeg društva. Osiguravajuća drustva se međusobno dogovaraju kako će u konačnici podijeliti troškove osiguranog slučaja.
 

Dvostruko osiguranje često se događa na zgradama u kojima živi više stanara i koje su osigurane preko upravitelja, a vlasnici stanova i dalje imaju svoje police koje se mogu djelomično preklapati sa policom osiguranja upravitelja.

Šta kada podnesete prijavu?

Počinje postupak rješavanja predmeta. Osiguravajuće društvo prvo će unijeti vaš zahtjev u svoj sistem, provjeriti vašu policu osiguranja i imenovati osobu - procjenitelja- koji će rješavati vaš zahtjev. Obično će vas procjenitelj kontaktirati i dati vam daljnja uputstva ili se s vama dogovoriti kako će se rješavati odštetni zahtjev.
 

Važno je da štetu prijavite što je prije moguće i da zadržite dokaze o postojanju i obimu štete (oštećeni predmeti, fotografije, računi itd.). Preporučuje se da prilikom prijave priložite i fotografije oštećenja.
 

Ako imate više pitanja o prijavi štete, preporučujemo da se obratite vašem zastupniku ili u najbližu poslovnicu.

Share on Google+