Postupak rješevanja

VAŽNI KORACI PRI NASTANKU ŠTETE

1. Paziti - najvažnija je osobna sigurnost ljudi.
2. Spriječiti dalju štetu.
3. Snimiti fotografiju – ukoliko je moguće načinite nekoliko fotografija štete.
4. Provjeriti postojeće osiguranje i prijaviti štetu.
5. Početi s rješavanjem štete tako da se sačuvaju dokazi o uzroku i obimu štete.

 

POSTUPAK RJEŠAVANJA ODŠTETNOG ZAHTJEVA

PODNOŠENJE ODŠTETNOG ZAHTJEVA

Odštetni zahtjev podnosi se na predviđenom obrascu koji se može dobiti na:

 

-web stranici Triglav Osiguranja,

-u svim prodajnim mjestima Triglav Osiguranja,

-kod prodajnog zastupnika Triglav Osiguranja,

NADLEŽNOST ZA OBRADU ODŠTETNOG ZAHTJEVA

Po ispunjavanju obrasca i uz pribavu potrebne dokumentacije, odštetni zahtjev podnosi se nadležnoj stručnoj Službi Triglav Osiguranja:

 

-lično,

-putem pošte,

-putem elektronske pošte.

DODATNA POJAŠNJENJA/DOKUMENTACIJA

Ukoliko stručni saradnik ocijeni da je za rješavanje odštetnog zahtjeva potrebno priložiti dodatnu dokumentaciju, pojašnjenje ili obaviti dodatne preglede, o tome se oštećenik posebno pismeno ili usmeno obavještava.

ODLUKA I OBAVJEŠTAVANJE

Nakon izvršene obrade odštetnog zahtjeva Triglav oštećeniku daje pisanu obavijest u vezi s isplatom ili drugim načinom rješenja odštetnog zahtjeva.

ŽALBENI POSTUPAK

Ukoliko oštećenik nije zadovoljan odlukom ili postupanjem Triglava Osiguranja prilikom obrade odštetnog zahtjeva, žalbu može podnijeti:

 

-lično,

-putem pošte,

-putem elektronske pošte,

 

Zaprimljenu žalbu rješava žalbena komisija Triglav Osiguranja.

INFORMACIJE TOKOM POSTUPKA RJEŠAVANJA ODŠTETNOG ZAHTJEVA

Za sve informacije tokom i nakon obrade odštetnog zahtjeva oštećenik se može obratiti stručnoj službi Triglav Osiguranja