Učesnici u odnosima osiguranja

Korisnik osiguranja

Osoba koja u slučaju nastanka osiguranog slučaja ima pravo na naknadu od osiguravača. Može biti i više korisnika za isti osigurani slučaj i oni tada dijele naknadu. U osiguranju života razlikujemo dva korisnika osiguranja: korisnika za slučaj smrti osiguranika i korisnika za slučaj doživljenja.
 

Osiguranik 

1. Kod osiguranja imovine predstavlja osobu na koju glasi ugovor o osiguranju. Kod osiguranja za vlastiti račun ujedno i ugovaravač osiguranja, a kod osiguranja za tuđi račun jedna ili više trećih osoba.
2. U osiguranju života i u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, osoba za čiji život je zaključeno osiguranje. Osoba kojoj je se isplaćuje naknada ne mora biti osiguranik.
 

Osiguravač 

Pravna osoba koja se bavi osiguranjem. Mogući su sljedeći organizacijski oblici osiguravača: društvo uzajamnog osiguranja, dioničko društvo, vlastito društvo za osiguranje i javno društvo za osiguranje.