Osnovni pojmovi u osiguranju

Bonus 

Poseban popust ugrađen u cjenik koji se daje osiguraniku koji kroz određeno razdoblje osiguranja nije imao štete, ili mu je omjer između uplaćene premije i isplaćenih šteta povoljan. Obračunava se godišnje u postotku, kod plaćanja premije.
 

Malus 

1. Doplatak na premiju ugrađen u cjenik koji osiguravač obračunava osiguraniku za individualan nepovoljan odnos premije i šteta; povišenje premijske stope osiguraniku za idući period.
2. U osiguranju motornih vozila, suprotno od bonusa, malus je kazna u obliku povećanja premije u idućem osiguravajućem periodu za osiguranike koji su u određenom osiguravajućem razdoblju imali štetu ili ostvarili negativan odnos između uplaćene premije i isplaćenih šteta.
 

Premija

Novčani iznos koji ugovaravač osiguranja plaća osiguravaču, na osnovu sklopljenog ugovora o osiguranju. Premija se sastoji iz funkcionalne premije i režijskog dodatka. Funkcionalna premija obuhvata dio premije za funkciju naknade šteta i isplatu ugovorenih iznosa, a naziva se tehnička premija te dio premije za preventivu. Preventiva predstavlja dio premije koji služi za kreditiranje i finansiranje poduzimanja mjera radi otklanjanja i smanjenja nepovoljnog djelovanja uzroka koji mogu izazvati štete. Režijski dodatak je dio premije koji služi za pokriće troškova obavljanja djelatnosti osiguranja.
 

Polica osiguranja 

Isprava o ugovoru o osiguranju, dokumenat potpisan od osiguravača (može i faksimil potpisa), sadržan u ugovoru osiguranja.
 

Osigurani rizik

Element ugovora o osiguranju; događaj s obzirom na koji je sklopljeno osiguranje. Pojmom rizik podrazumijeva se budući neizvjesni događaj, nastao nezavisno od isključive volje osiguranika zbog kojeg osiguranik može pretrpjeti materijalnu štetu.
 

Osigurani slučaj 

Događaj koji može prouzrokovati štetu, a pripada rizicima koje osiguravač pokriva svojom djelatnošću.
 

Reosiguranje 

Posebna djelatnost osiguranja koja se ostvaruje tako što osiguravač prenosi na reosiguravača dio rizika koji je prethodno preuzeo u osiguranje i zauzvrat plaća reosiguravaču premiju reosiguranja.
 

Franšiza 

Učestvovanje osiguranika u šteti. Naziva se još ugovoreni samopridržaj. Pod franšizom se podrazumijeva iznos ili postotak predviđen ugovorom o osiguranju do kojeg iznosa šteta nije nadoknadiva iz osiguranja, iako je šteta inače pokrivena osiguranjem. Iskazuje se kao postotak od osigurane sume ili štete, odnosno kao apsolutni iznos.