Šta učiniti u slučaju nezgode?

U slučaju da se osiguraniku desi nezgoda, treba odmah otići kod ljekara ili ga pozvati, kako bi se obavio pregled i pružila mu se pomoć.

 

Osiguranik je dužan da se pridržava uputa ljekara u pogledu liječenja i  da poduzme sve potrebne korake kako bi se izliječio.

 

Triglav Osiguranju treba prijaviti nezgodu, čim mu zdravstveno stanje to dopusti.

 

Prijava osiguranog slučaja se mora izvršiti u pisanoj formi. U slučaju smrti osiguranika usljed nezgode, ugovarač osiguranja je dužan u pismenoj formi prijaviti slučaj osiguranju, te obezbijediti i priložiti svu potrebnu dokumentaciju.

 

PRIJAVA OSIGURANOG SLUČAJA - NEZGODE

Osiguranik koji je doživio nezgodu i želi dobiti naknadu po osnovu ugovorenog osiguranja od posljedica nezgode, mora ispuniti sve rubrike obrasca  Prijava nezgode i priložiti svu medicinsku i drugu dokumentaciju u vezi sa nezgodom prema listi:

 • fotokopija svih specijalističkih nalaza, originalne RTG, CT, MRI, UZ snimke dobijene u vrijeme dijagnostičke obrade i liječenja,
 • karton fizikalne terapije, ukoliko je bilo određeno provođenje terapije pod stručnim vodstvom,
 • otpusnica iz bolnice,
 • kopija izvješća o bolovanju (tzv. doznake) i ispunjena potvrda o odsutnosti s posla radi nezgode (na zadnjoj strani obrasca), ako je poslodavac ugovarač osiguranja,
 • fotokopija Prijave ozljede na radu – popunjavaju poslodavac i liječnik u slučaju nezgode na radu,
 • fotokopija dokumenta Konzilijum ljekara medicine (prvostepena ljekarska komisija) koju izdaje JU Zavod za medicinu rada, o produženom bolovanju,
 • fotokopija lične karte i fotokopija vozačke dozvole (obje strane) u slučaju saobraćajne nesreće,
 • ako niste u vrijeme liječenja posljedica nezgode dobili niti jedan od gore navedenih dokumenata, morate priložiti fotokopiju ili zapisnik bolesti iz zdravstvenog kartona koji se odnosi na događaj nezgode,
 • originalnu policu na koju je vezano dopunsko osiguranje od posljedica nezgode (polica mješovitog životnog osiguranja ili riziko životnog osiguranja) ili kopija police osiguranja za slučaj nezgode

 

Osiguravajuće društvo može zahtijevati i druge dokaze potrebne za utvrđivanje prava na isplatu. Svi dokumenti koji se dostavljaju osiguravaču mogu biti originali ili ovjerene kopije.

Ispunjen obrazac se zajedno sa popratnim dokumentima se preda nadležnoj Podružnici ili se šalje poštom.

 

PRIJAVA NEZGODE ZA OSIGURANJE PREDŠKOLSKE, DJECE, UČENIKA I STUDENATA

Nezgodu prijavljuje osiguranik, roditelj, skrbnik ili ugovarač osiguranja. Procedura je ista kao u prethodnom stavu.


PRIJAVA SMRTI OSIGURANE OSOBE

Korisnik osiguranja koji prijavljuje smrt osigurane osobe, mora pored ispunjenog obrasca Prijava smrtnog slučaja obezbijediti i priložiti osiguravajućem društvu sljedeću dokumentaciju:

 • kopija police osiguranja,
 • kopiju izvoda iz matične knjige umrlih,
 • dokaz da korisnik osiguranja ima pravo tražiti isplatu – ukoliko se to ne vidi iz police,
 • dokument iz kojeg se mogu vidjeti podaci osigurane osobe, ukoliko nisu bili ranije priloženi.

Osiguravajuće društvo može zahtijevati i druge dokaze potrebne za uređenje isplate. Ispunjen obrazac i ovjeren od strane firme - ukoliko se radi o polici kolektivne nezgode, zajedno sa drugim dokumentima, potrebno je priložiti nadležnoj podružnici Triglav Osiguranja d.d. ili poslati poštom.