• Bonus
  Poseban popust ugrađen u cjenik koji se daje osiguraniku koji kroz određeno razdoblje osiguranja nije imao štete, ili mu je omjer između uplaćene premije i isplaćenih šteta povoljan. Obračunava se god
 • Dobrovoljno osiguranje
  Osiguranje koje se sklapa slobodnom odlukom ili dogovorom između osiguravača i osiguranika, i ne postoji zakonska obaveza niti prisila njegovog sklapanja.
 • Dugoročno osiguranje
  Ugovor o osiguranju zaključen kod jednog osiguravača za osiguranje imovine, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i pojedine druge vrste neživotnih osiguranja na rok od pet ili više godina. Za ta
 • Flotantno osiguranje
  U posebnim slučajevima kada se vrijednost osiguranog predmeta tokom godine višekratno mijenja (prema stanju zaliha koje se prijavljuju u ugovorenim rokovima: petnaestodnevno, mjesečno, tromjesečno, po
 • Franšiza
  Učestvovanje osiguranika u šteti. Naziva se još ugovoreni samopridržaj. Pod franšizom se podrazumijeva iznos ili postotak predviđen ugovorom o osiguranju do kojeg iznosa šteta nije nadoknadiva iz osig
 • Individualno osiguranje
  Takva vrsta osiguranja kod kojeg se neposredno osigurava konkretan pojedinac od posljedica različitih vrsta nesretnog slučaja.
 • Kasko osiguranje
  Osiguranje prevoznih sredstava. S obzirom na transportne grane kasko osiguranje obuhvata osiguranje pomorskog kaska, osiguranje riječnog kaska, osiguranje avionskog kaska i automobilsko osiguranje. Ov
 • Korisnik osiguranja
  Osoba koja u slučaju nastanka osiguranog slučaja ima pravo na naknadu od osiguravača. Može biti i više korisnika za isti osigurani slučaj i oni tada dijele naknadu. U osiguranju života razlikujemo dva
 • Kratkoročno osiguranje
  Osiguranje gdje osiguravač preuzima obavezu za osiguravajuće slučajeve nastale u dogovorenom periodu, koji je jednak ili kraći od jedne godine (od jednog dana do više mjeseci). Tipična kratkoročna osi
 • Malus
  1. Doplatak na premiju ugrađen u cjenik koji osiguravač obračunava osiguraniku za individualan nepovoljan odnos premije i šteta; povišenje premijske stope osiguraniku za idući period. 2. U osiguranju
 • Obavezno osiguranje
  Osiguranje od određenih rizika propisano zakonom pojedine zemlje. Sklapa se na osnovu zakonskih odredaba, kad već sam odnos iz osiguranja i pokriće rizika proizlazi iz zakonske odredbe.
 • Osigurani rizik
  Element ugovora o osiguranju; događaj s obzirom na koji je sklopljeno osiguranje. Pojmom rizik podrazumijeva se budući neizvjesni događaj, nastao nezavisno od isključive volje osiguranika zbog kojeg o
 • Osigurani slučaj
  Događaj koji može prouzrokovati štetu, a pripada rizicima koje osiguravač pokriva svojom djelatnošću.
 • Osiguranik
  1. Kod osiguranja imovine predstavlja osobu na koju glasi ugovor o osiguranju. Kod osiguranja za vlastiti račun ujedno i ugovaravač osiguranja, a kod osiguranja za tuđi račun jedna ili više trećih oso
 • Osiguranja na novu vrijednost
  Osiguranje kod kojeg je suma osiguranja jednaka vrijednosti osiguranog predmeta u trenutku nabavke, izrade ili izgradnje bez odbitka amortizacije, tj. umanjenja za istrošenost sredstava. Osiguranja za
 • Osiguranje na ugovorenu vrijednost
  Osiguranje kod kojeg se šteta nadoknađuje do sporazumno utvrđene visine odštete, koja u pravilu ne prelazi njenu stvarnu vrijednost, već je niža od nje.
 • Osiguranje na “prvi rizik”
  Primjenjuje se kod osiguranja imovine, kada se suma osiguranja u pravilu utvrđuje ispod vrijednosti osigurane stvari, a osiguravač prihvata platiti naknadu u visini nastale štete, ali najviše do visin
 • Osiguranje na “ugovorenu sumu”
  Osiguranje po principu apstraktne upotrebne vrijednosti. Za razliku od aktivnog i pasivnog osiguranja, osigurana suma nije gornja granica isplate već čvrsto utvrđena obveza osiguravača. U osiguranju n
 • Osiguravač
  Pravna osoba koja se bavi osiguranjem. Mogući su sljedeći organizacijski oblici osiguravača: društvo uzajamnog osiguranja, dioničko društvo, vlastito društvo za osiguranje i javno društvo za osiguranj
 • Polica osiguranja
  Isprava o ugovoru o osiguranju, dokumenat potpisan od osiguravača (može i faksimil potpisa), sadržan u ugovoru osiguranja.
 • Premija
  Novčani iznos koji ugovaravač osiguranja plaća osiguravaču, na osnovu sklopljenog ugovora o osiguranju. Premija se sastoji iz funkcionalne premije i režijskog dodatka. Funkcionalna premija obuhvata di
 • Reosiguranje
  Posebna djelatnost osiguranja koja se ostvaruje tako što osiguravač prenosi na reosiguravača dio rizika koji je prethodno preuzeo u osiguranje i zauzvrat plaća reosiguravaču premiju reosiguranja.
 • Socijalno osiguranje
  Osiguranje na načelima solidarnosti, od države organizirana ekonomska zaštita pojedinaca od rizika bolesti, ozljeda, nesposobnosti, smrti, nezaposlenosti, starosti…
Dali niste pronašli odgovora na vaše pitanje?
Pitajte naše stručnjake
Pošaljite poruku