Dajte prednost vašem zdravlju

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za slučaj hirurške intervencije (operacija) i osiguranje lica od težih bolesti

Život je pun iznenađenja, ponekad lijepih, ponekad malo manje pozitivnih. Nikada ne znamo kada će nam trebati operacija. Zato treba imati dobro osiguranje kako bismo se mogli fokusirati samo na svoje zdravlje.

Osiguranje ugovara se kao individualno, porodično, kolektivno kao i uz kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja - nezgode.

Kod osiguranja lica za slučaj hirurških intervencija osiguranim slučajem smatra se hirurška intervencija koja je nad osiguranikom izvršena u toku trajanja osiguranja, s tim da je potreba za hirurškom intervencijom nastala u toku trajanja osiguranja.

Kod osiguranja lica od težih bolesti osiguranim slučajem smatra se teža bolest osiguranika koja je prvi put nastala i dijagnosticirana u toku ugovorenog trajanja osiguranja.


O osiguranju

Ko se može osigurati
Iznos premije i osigurana suma
Šta se isplaćuje u slučaju hirurških intervencija - operacija?
Šta se isplaćuje u slučaju težih bolesti?

U pravilu se mogu osigurati osobe od 0 do navršenih 65 godina života putem individualnih polica osiguranja, kao i porodičnih, grupnih i kolektivnih polica osiguranja, putem kojih ostvarujete popust na broj osoba.

Premija osiguranja zavisi od visine osiguranih suma na koje želite da zaključite osiguranje i od načina zaključivanja ugovora (individualno, porodično ili kolektivno). Premija se plaća mjesečno (u ratama) ili godišnje (jednokratno).

Osigurana suma koja je ugovorena na polici, i težina operacije, odnosno bolesti određuju visinu naknade. Visinu osigurane sume određujete sami.

Kada se u toku trajanja osiguranja utvrdi potreba da se osiguraniku izvrši određena hirurška intervencija odnosno operacija, osiguravač isplaćuje ugovorenu osiguranu sumu ili njen dio, prema uvjetima osiguranja.

Za ostvarivanje prava iz osiguranja nije od značaja gdje je izvršena operacija, da li ste troškove snosili sami ili ih niste imali, da li ste ih refundirali ili nadoknadili po bilo kojem drugom osnovu.

Osiguraniku se isplaćuje odgovarajući procenat naknade u odnosu na osiguranu sumu za sljedeće intervencije po segmentima: Nervni sistem, Endokrini sistem, Oko, Uho, Respiratorni sistem, Usna duplja, Gornji digestivni trakt, Donji digestivni trakt, Drugi abdminalni organi – digestivni trakt, Srce, Arterije, Urinarni sistem, Muški polni organi, Ženski genitalni sistem, Hernija, Kosti i zglobovi lobanje i kičmenog stuba, Druge kosti i zglobovi, Druge ortopedske operacije.


Kada u toku trajanja osiguranja nastupi teža bolest, koja je pokrivena ovim osiguranjem, osiguravač isplaćuje naknadu u visini ugovorene osigurane sume ili njen dio (najmanje 50%), zavisno od težine bolesti.


Osiguraniku se isplaćuje osigurana suma u iznosu 100% za sljedeće bolesti: Infarkt sčanog mišića, zloćudni tumor (karcinom), moždani udar, embolija pluća, bakterijski meningitis, encefalitis, koma, transplantacija organa. Osiguraniku se isplaćuje osigurana suma u iznosu 50% za sljedeće bolesti: otkazivanje rada bubrega, dobroćudni tumor mozga, teže posljedice sepse, hronična oboljenja jetre, hronična oboljenja pluća (emfizem), teža oboljenja žlijezda sa unutrašnjim lučenjem, teže posljedice perforacije u gastro-intestinalnom traktu, maligni tumor kože (melanoma malignum).


Kako ostvariti pravo na naknadu?

Kada se desi osigurani slučaj, odnosno nastupi teža bolest ili se izvrši hirurška intervecija, ugovarač odnosno osiguranik dužan je da na obrazcu osiguravača prijavi novonastalo stanje, a koje je nastalo u toku trajanja osiguranja. Pored prijave dostavlja se i kompletna medicinska dokumentacija na jednom od službenih jezika BiH.

Uvjeti za osiguranje lica za slučaj hirurške intervencije PG-dzo-hi/19-01-bh i Uvjeti za osiguranje lica od težih bolesti PG-dzo-tb/19-01-bh, koji su sastavni dio ugovora o osiguranju, precizno definišu prava po pojedinim rizicima o pravima iz ovog osiguranja.

Šta osiguranje ne pokriva?

Osiguranje lica za slučaj hirurške intervencije (operacije) ne pokriva operacije ili zahvate koji su izvršeni prije ugovaranja police osiguranja, odnosno za koje je ranije utvrđena potreba.

Osiguranje lica za slučaj od težih bolesti ne pokriva bolesti koje je osiguranik imao prije ugovaranja police osiguranja, odnosno za koje je ranije utvrđena određena dijagnoza.

Dokumenti

Za pregled PDF dokumenata preporučujemo Adobe Acrobat Reader

Ostala zdravstvena osiguranja