Životno osiguranje korisnika kredita

Ne dižete kredit jer vas brine da bi s njim opteretili bližnje ako se vama nešto dogodi? Ne brinite previše. Sklapanjem živiotnog osiguranja korisnika kredita obezbjeđujete finansijsku sigurnost za sebe i svoje najbliže jer u slučaju smrti, kritičnih bolesti ili invalidnosti kao posljedice nesretnog slučaja – nezgode, kredit se plaća iz sklopljenog osiguranja.

Životno osiguranje korisnika kredita je prvenstveno namijenjeno plaćanju kredita iz osigurane sume koja se isplaćuje u slučaju smrti osigurane osobe. Uobičajeno je da se osiguranje ugovara u kombinaciji sa uzimanjem kredita u banci. Trajanje osiguranja se poklapa sa razdobljem na koji je kredit podignut i to, od 2 do 25 godina kod jednokratnog plaćanja premije, a za obročno plaćanje premije od 5 do 25 godina. Osigurana suma se utvrđuje tako da je jednaka ili veća od podignutog kredita.

 

Osnovnom osiguranju za slučaj smrti mogu se priključiti dodatno osiguranje 50 i višeprocentne trajne invalidnosti usljed nezgode i/ili dodatno osiguranje za 13  kritičnih bolesti.
 

ZAŠTO SKLOPITI OSIGURANJE KORISNIKA KREDITA?

  • svojim najdražima obezbjeđujete finansijsku sigurnost u slučaju najgoreg, jer se kredit plaća iz ugovorenog osiguranja;
  • zaštiti sebe kao dužnika, drugu osobu ili vas oboje odjednom;
  • premije su pristupačne jer: osiguranje ne uključuje štednu komponentu; osigurane sume su protekom osiguranja sve niže;
  • izaberite između obročnog plaćanja premije ili plaćanja premije u jednokratnom iznosu;
  • pri obročnom načinu plaćanja, plaćate premiju za 2/3 ugovorenog trajanja osiguranja;
  • sveobuhvatno se osiguravate sa dodatnim osiguranjima;
  • na jednom mjestu možete dobiti kredit i zaključiti osiguranje;
  • zaključeno životno osiguranje korisnika kredita doprinosi lagodnijem podizanju kredita u banci.

 

UGOVARAČ I OSIGURANA OSOBA

Prilikom sklapanja osiguranja potrebno je odrediti: visinu osigurane sume, korisnika osiguranja i osiguranu osobu ili dvije osigurane osobe – ukoliko se radi o uzajamnom osiguranju. Osigurana osoba je u pravilu korisnik kredita ali može biti i neka druga osoba koja ispunjava starosna ograničenja.
 

OPADAJUĆA OSIGURANA SUMA

Osigurana suma za slučaj smrti, unutar trajanja osiguranja, postepeno se smanjuje, kako se smanjuje neotplaćeni dio kredita, te je na kraju trajanja osiguranja jednaka nuli. 
 

DOBRO JE ZNATI

Životno osiguranje korisnika kredita nema štednog udjela. Zato nije moguće zahtjevati otkup osiguranja, mirovanje, predujam ili kapitalizaciju osiguranja. 

 

Premija za osnovno i dodatna osiguranja se može plaćati u ratama (mjesečno) ili se plaća u jednokratnom iznosu. Ako se premija plaća u ratama onda se premija plaća za 2/3 ugovorenog trajanja osiguranja. To znači da se za na primjer trajanje osiguranja (kredita) od 15 godina, premija plaća 10 godina. Dakle, za desetogodišnju premiju dobijete 15-godišnje osiguranje.

 

Ako se osiguranoj osobi dogodi osigurani slučaj, osigurana suma se najprije namjeni za vraćanje kredita. Ukoliko je osigurana suma veća od neplaćenog dijela kredita, preostali dio se isplaćuje korisnicama osiguranja navedenim na polici. Prilikom sklapanja osiguranja visina osigurane sume se određuje tako da nije niža od iznosa uzetog kredita, a polica se vinkulira u korist banke i služi kao sredstvo obezbjeđenja kredita.

 

Detaljan opis osiguravajućih pokrića možete vidjeti u brošuri.