Riziko životno osiguranje

Želite imati ugodan život, zato ste sa svojim najbližim odredili ciljeve koje ćete zajednički ostvariti. Pretpostavljamo da su vaši planovi veliki i dugoročni. Neka vas to ne brine, sklapanjem riziko životnog osiguranja u slučaju onog najgoreg, vaši najbliži će primiti finansijska sredstva koja će im više godina biti pomoć pri svakodnevnom životu, ali i za otplatu kredita. Odluka o sklapanju riziko životnog osiguranja će vama i vašim najbližim omogućiti miran san.

ŠTA JE RIZIKO ŽIVOTNO OSIGURANJE?

Riziko životno osiguranje je osiguranje za slučaj smrti bez isplate na isteku osiguranja. Osiguranje nema štedni karakter, tako da pruža visoku osiguranu sumu sa pristupačnim premijama.

 

Osiguranje je namijenjeno za pokriće troškova koji nastanu u slučaju smrti osigurane osobe, za nadomjestak umanjenih prihoda, otplatu kredita i slično.

 

Riziko životnim osiguranjem mogu se osigurati dvije osobe, što nazivamo uzajamnim riziko osiguranjem. U slučaju smrti jedne od dvije osigurane osobe, za vrijeme plaćanja premije Osiguravač isplaćuje korisniku osiguranja ugovorenu osiguranu sumu.

 

 

 

AVANSNA ISPLATA DIJELA OSIGURANE SUME

U slučaju da je osiguranoj osobi dijagnosticirana neizlječiva bolest koja je potvrđena ljekarskim nalazima i mišljenjem ljekara Osiguravača a za koju je predviđen smrtni ishod u periodu od jedne godine od postavljenja dijagnoze, Osiguravač će kao avans isplatiti do 50% obaveza za slučaj smrti.  U slučaju isplaćenog avansa, ugovarač osiguranja je oslobođen plaćanja daljih premija osiguranja. Kod nastanka osiguranog slučaja smrti prve od osiguranih osoba - Osiguravač će korisniku osiguranja isplatiti osiguranu sumu u slučaju smrti, umanjenu za isplaćeni avans.

 

ZAŠTO SKLOPITI RIZIKO ŽIVOTNO OSIGURANJE

  • Svojim najdražim obezbjeđujete finansijsku sigurnost u slučaju onog najgoreg
  • Možete se osigurati i dodatnim osiguranjima
  • Premije su povoljnije nego kod ostalih vrsta životnih osiguranja jer osiguranje ne uključuje štednu komponentu
  • Možete izabrati između plaćanja premije na rate i plaćanja premije u jednokratnom iznosu
  • Sami birate korisnika osiguranja

 

KOME JE NAMIJENJENO RIZIKO ŽIVOTNO OSIGURANJE

Osiguranje je namijenjeno prije svega zaštiti članova porodice - obitelji, bližnjih ili partnera koji bi u slučaju smrti osigurane osobe bili opterećeni pokrićem nastalih obaveza. Riziko životno osiguranje u ovom slučaju omogućava lakše podmirenje kreditnih obaveza osiguranika ili nadoknađuje neplanirani manjak sredstava prouzrokovan smrću osigurane osobe.

 

DODATNA  OSIGURANJA

Riziko životnom osiguranju moguće je priključiti :

  • dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja/nezgode;
  • dodatno osiguranje djece od posljedica nesretnog slučaja/nezgode;
  • dodatno osiguranje od težih bolesti i povreda;
  • zdravstveno osiguranje na putovanju u inostranstvu;

Detaljan opis osiguravajućih pokrića možete vidjeti u brošuri.