Mješovito životno osiguranje

Mješovito životno osiguranje je dugoročno osiguranje i štednja sa učešćem u dobiti.

Mješovito životno osiguranje je namijenjeno osobama koje žele finansijski zaštititi svoje bližnje s osiguranom sumom za slučaj smrti, sebe s dodatnim osiguranjima i istovremeno štedjeti.
 

Mješovito životno osiguranje je  dugoročno osiguranje i štednja sa učešćem u dobiti.  Mješovito životno osiguranje se može ugovoriti sa obročnim plaćanjem premije i jednokratnim plaćanjem premija. Obročno plaćanje premije vam omogućava više izbora pri ugovaranju osiguranja i tokom njegovog trajanja.
 

Ako osigurana osoba doživi ugovoreno trajanje osiguranja, osiguravač isplaćuje korisniku osiguranja osiguranu sumu uvećanu za pripisanu dobit.
 

Po isteku osiguranja-doživljenja  korisnik osiguranja može birati način isplate osigurane sume (u jednom iznosu) ili u vidu rente. U slučaju smrti za vrijeme trajanja osiguranja, korisniku se isplaćuje osigurana suma za slučaj smrti sa do tada pripisanom dobiti.
 

PREMIJA

Prilikom sklapanja osiguranja izabere se način plaćanja premije koji može biti obročni (mjesečni,kvartalni,polugodišnji i godišnj) ili jednokratno plaćanje premije. 

 

UZAJAMNO MJEŠOVITO OSIGURANJE

Jednom policom osiguranja možete osigurati dvije osobe što zovemo uzajamnim osiguranjem. U ovom slučaju osiguravač isplaćuje osiguranu sumu za doživljenje uvećanu za pripisanu dobit , ukoliko obje osobe dožive istek osiguranja.U slučaju smrti jedne od dviju osiguranih osoba za vrijeme plaćanja premije, osiguravač isplaćuje korisniku osiguranja, ugovorenu osiguranu sumu i osiguranje prestaje.

 

Detaljan opis osiguravajućih pokrića možete vidjeti u brošuri.

Osnovna i dodatna osiguranja Dobit u životnom osiguranju Isplate iz osnovnog i dodatnog osiguranja Prednosti i koristi mješovitog životnog osiguranja Drugo ljekarsko mišljenje

Mješovito životno osiguranje obezbjeđuje pokriće za slučaj  smrti osigurane osobe ili isplatu po doživljenju (isteku) osiguranja. Mješovitom osiguranju možete priključiti dodatna osiguranja kojima se povećava osiguravajuća zaštita vas i vaših najbližih.

 

OSNOVNO OSIGURANJE

Pri  sklapanju osiguranja  ugovorite visinu osigurane sume za slučaj smrti, odnosno za doživljenje, koju za vrijeme trajanja osiguranja možete povisiti.S tim da  se istovremeno  povećava  i premija osiguranja.

 

Pokriće za slučaj smrti

U slučaju smrti osiguranika za vrijeme trajanja osiguranja, osiguravač korisniku osiguranja isplaćuje osiguranu sumu za slučaj smrti zajedno sa prethodno pripisanom dobiti.

 

Pokriće doživljenja osiguranja

Pri doživljenju (isteku) osiguranja, osiguravač korisniku osiguranja isplaćuje ugovorenu osiguranu sumu zajedno sa pripisanom dobiti.


DODATNA OSIGURANJA

Dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja/nezgode

Ovim osiguranjem možete ugovoriti pokriće za slučaj smrti usljed nezgode, trajne invalidnosti kao posljedice nesretnog slučaja/nezgode, dnevnu naknude za  vrijeme boravka u bolnici i invalidnu rentu

 

Dodatno osiguranje od težih bolesti i povreda

 • Pokriće 23 teže bolesti i povrede za osigurane osobe
 • Drugo ljekarsko mišljenje
 • Pokriće 20 težih bolesti i povreda za djecu osigurane osobe

 

Dodatno zdravstveno osiguranje na putovanju u inostranstvu sa asistencijom

Pokriće medicinskih troškova za slučaj iznenadne bolesti ili nesreće za sve one koji redovno ili povremeno putuju u inostranstvo.

 

Dodatno osiguranje djece od posljedica neretnog sluzčaja/nezgode

Može se ugovoriti za djecu od dana njihovog rođenja do napunjenih 18 godina.

Svake godine sva životna osiguranja, osim riziko životnih osiguranja, učestvuju u podjeli dobiti koju Triglav Osiguranje ostvaruje upravljanjem sredstvima životnih i rentnih osiguranja.

 

Ostvarena dobit pojedinog osiguranja se pretvara u dodatnu osiguranu sumu. Ugovarač osiguranja prvi put učestvuje u dobiti nakon dvije, odnosno tri godine trajanja osiguranja.
 

Nakon ovog perioda ugovarač osiguranja se svake godine pisanim putem obavještava o pripisanoj dobiti.

Plaćanjem osnovnog životnog osiguranja i dodatnih osiguranja pobrinite se za finansijsku sigurnost sebe i svojih najbližih.
 

Isplate po osnovnom osiguranju

ISPLATE U SLUČAJU SMRTI

U slučaju smrti osiguranika za vrijeme trajanja osiguranja, osiguravač isplaćuje korisniku osiguranja osiguranu sumu za slučaj smrti, zajedno sa prethodno obračunatom dobiti. Osiguranje se ovim prekida.

 

ISPLATE PO ISTEKU TRAJANJA OSIGURANJA

U slučaju doživljenja isteka osiguranja, osiguravač isplaćuje korisniku osiguranja dogovorenu osiguranu sumu zajedno sa pripisanom dobiti.

 

Korisnik osiguranja može da bira između jednokratne isplate, isplate u obliku mjesečne rente ili kombinacije.

 

ISPLATA PO DODATNIM OSIGURANJIMA

Po dodatnom osiguranju od posljedica nezgode isplaćuje  se osigurana suma za slučaj smrti ili  trajnog invaliditeta usljed nezgode. Ukoliko želite, možete priključiti i osiguranje dnevne naknade za boravak u bolnici (bolnički dan) i mjesečnu rentu za 50 i višeprocentnu trajnu invalidnost kao posljedicu nesretnog slučaja/nezgode.

 

• Smrt usljed nesretnog slučaja/nezgode isplaćuje se osigurana suma za slučaj smrti iz osnovnog životnog osiguranja i dodatno se isplaćuje ugovorena osigurana suma za slučaj smrti usljed nesretnog slučaja/nezgode;

• Smrt usljed nezgode u saobraćajnoj nesreći - U slučaju kada osigurana osoba pogine kao učesnik u saobraćajnoj nesreći, Osiguravač isplaćuje 120% ugovorene osigurane sume za slučaj smrti usljed nesretnog slučaja/nezgode;

• Trajna invalidnost - U slučaju trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja/nezgode isplaćuje se odgovarajući dio osigurane sume za trajni invaliditet u skladu sa postotkom invalidnosti prema Tabeli invaliditeta, koja je sastavni dio uvjeta osiguranja;

• Dnevna naknada za boravak u bolnici - Osiguravač isplaćuje ugovoreni iznos za bolnički dan, za svaki kalendarski dan boravka u bolnici a naviše za 365 dana u dvije godine od dana nastanka nesretnog slučaja/nezgode;

• Invalidna renta - U slučaju invalidnosti 50% ili više, a koja je rezultat nesretnog slučaja/nezgode, isplaćuje se ugovorena mjesečna renta i to u trajanju od pet (5) godina.

 

DODATNO OSIGURANJE OD TEŽIH BOLESTI I POVREDA

U slučaju prve pojave i dijagnosticiranja jedne od 23  teže bolesti ili povreda, koje su definisane Uvjetima osiguranja, Osiguravač isplaćuje osiguranoj osobi ugovorenu osiguranu sumu za teže bolesti i povrede. Sa isplatom osigurane sume dodatno osiguranje od težih bolesti ili povreda prestaje, a osnovno osiguranje se nastavlja. 

U slučaju ugovaranja Dodatnog osiguranja od težih bolesti ili povrede Osiguravač obezbjeđuje materijalnu pomoć, za liječenje djece od 3 do 18 godina starosti, koja obole od neke od 20 bolesti navedenih u Uvjetima osiguranja, u visini 1/3 od ugovorene osigurane sume za teže bolesti i povrede roditelja a maksimalno 2500 EUR po djetetu. Isplatom ove naknade ne umanjuje se pravo osigurane osobe i ostale djece po ovom riziku.

 

DODATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PUTOVANJU U INOSTRANSTVO S ASISTENCIJOM

Ovim osiguranjem se obezbjeđuje pokriće nužnih troškova liječenja i prevoza prilikom boravka u inostranstvu.

 

 

Osiguranje djece od posljedica nesretnog slučaja/nezgode može se ugovoriti za djecu od dana njihovog rođenja do napunjenih 18 godina starosti, s tim da prilikom isteka osiguranja dijete nije starije od 26 godina. Osiguranje djece od posljedica nesretnog slučaja/nezgode obuhvata sljedeća pokrića:

 • gubitak života usljed nezgode,
 • trajna invalidnost kao posljedica nezgode i
 • dnevne naknade za boravak u bolnici.

U slučaju trajne invalidnosti koja je posljedica nesretnog slučaja/nezgode isplaćuje se dio osigurane sume u skladu sa postotkom invaliditeta po Tabeli invalidnosti, koja je sastavni dio uvjeta osiguranja. Za svaki postotak trajne invalidnosti veće od 50% isplaćuje se 3% osigurane sume za trajnu invalidnost. Tako bi se, na primjer, za trajnu invalidnost od 80% isplatilo 140% osigurane sume.

Prednosti i koristi mješovitog životnog osiguranja:

PRIKLJUČENJE DODATNIH OSIGURANJA

U skladu sa potrebama, osnovnom Mješovitom životnom osiguranju možete priključiti osiguranje dodatnih rizika, kojim se povećava osiguravajuća zaštita Vas i Vaših bližnjih. Mješovitom životnom osiguranju sa plaćanjem premije u ratama možete priključiti:

 • dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja/nezgode,
 • dodatno osiguranje djece od posljedica nesretnog slučaja/nezgode,
 • dodatno osiguranje težih bolesti i povreda,
 • dodatno zdravstveno osiguranje na putovanju u inostranstvo sa asistencijom.

UDIO U DOBITI

Svake godine sva životna osiguranja, osim riziko životnog osiguranja, učestvuju u podjeli dobiti koju Triglav Osiguranje d.d. ostvaruje upravljanjem sredstvima životnih i rentnih osiguranja. Ostvarena dobit se pretvara u dodatnu osiguranu sumu. Osiguranje prvi put učestvuje u dobiti nakon dvije (2), odnosno tri (3) godine trajanja osiguranja, što zavisi o ugovorenom trajanju osiguranja. Ugovarač osiguranja se pisanim putem obavještava o pripisanoj dobiti.

POVEĆANJE OSIGURANE SUME

U slučaju rođenja djeteta, sklapanja braka ili podizanja dugoročnog kredita za kupovinu nekretnina, ugovarač osiguranja može tražiti povećanje osigurane sume osnovnog životnog osiguranja.

MIROVANJE OSIGURANJA

U određenim slučajevima može se sa Osiguravačem dogovoriti o mirovanju plaćanja premije. Mirovanje može neprekidno trajati najviše jednu (1) godinu. U periodu mirovanja osiguranja osoba je osigurana na sniženu (kapitaliziranu) osiguranu sumu.

PREDUJAM

Ukoliko ugovarač osiguranja ispunjava uvjete pod kojim ima pravo tražiti otkup, Triglav Osiguranje d.d. može osiguravaču na njegov zahtjev isplatiti unaprijed dio osigurane sume do visine otkupnine vrijedosti police, što ugovarač kasnije vraća. Na primljeni predujam ugovarač mora platiti određenu kamatu.

ISPLATA PO ROĐENJU DJETETA

Za rođenje djeteta nakon prve godine trajanja mješovitnog životnog osiguranja, Osiguravač na zahtjev roditelja, odnosno majke, isplaćuje akontaciju u visini od 10% osigurane sume, odnosno najviše 250,00 EUR. Iznos se za vrijeme trajanja osiguranja isplaćuje samo jednom. Osiguravač obračuna primljenu akontaciju nastupom osiguranog slučaja.

SIGURNOST ULOŽENOG NOVCA, POLICA SE IZRAŽAVA U EUR

Da li ste znali da jedna trećina oboljelih barem jednom zatraži drugo ljekarsko mišljenje ili da zbog nedostatka vremena i dugih lista čekanja odlučuju na samodijagnosticiranje bolesti? Prema statistikama krivo postavljena dijagnoza nije rijetkost već nažalost vrlo čest slučaj.

Triglav Osiguranje d.d. omogućava vam da ugovaranjem Mješovitog životnog osiguranja sa Dopunskim osiguranjem od težih bolesti i povreda, koristite pravo na  Drugo ljekarsko mišljenje za više od 90 različitih bolesti, koje su navedene u brošuri Drugo ljekarsko mišljenje. Drugo ljekarsko mišljenje dati će nezavisni stručnjaci jedne od svjetski priznatih zdravstvenih ustanova i to na temelju raspoložive zdravstvene dokumentacije o bolesti.


Drugo ljekarsko mišljenje pomaže da osiguranik bolje razumije daljnje mogućnosti liječenja bolesti.
 

ŠTO JE DRUGO LIJEČNIČKO MIŠLJENJE I ŠTO ONO UKLJUČUJE?

 • komentar dijagnoze bolesti,
 • komentar postupka liječenja i
 • preporuku za daljnje liječenje.

 

Čitav proces dobijanja drugog ljekarskog mišljenja će se provesti preko centra Assistance CORIS.

 

Spisak svjetski priznatih zdravstvenih ustanova, koje pripremaju drugo ljekarsko mišljenje

 

Drušvo MediGuide America je specijalizirano za provođenje programa drugog ljekarskog mišljenja kojeg za osiguranu osobu može pripremiti neka od svjetski priznatih zdravstvenih ustanova u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Latinskoj Americi, Evropi i Aziji.

 

U nastavku je naveden spisak svjetski priznatih ljekarskih ustanova koje trenutno sudjeluju u pripremi drugog ljekarskog mišljenja.

 

Svjetski priznate zdravstvene ustanove

 • Harvard Medical School Teaching Hospitals (Boston, Massachusetts, SAD);
 • Brigham and Women’s Hospital (Boston, Massachusetts, SAD);
 • Dana Farber Cancer Institute (Boston, Massachusetts, SAD);
 • Massachusetts General Hospital (Boston, Massachusetts, SAD);
 • Massachusetts Eye and Ear Infirmary (Boston, Massachusetts, SAD);
 • Massachusetts General Paediatrics (Boston,Massachusetts, SAD);
 • Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (New York, New York, SAD);
 • Johns Hopkins University Medical Center (Baltimore, Maryland, SAD);
 • Detroit Medical Center and Kamanos Cancer Institute (Detroit, Michigan, SAD);
 • Emory Healthcare (Atlanta, Georgia, SAD);
 • King’s College Hospital (London, Velika Britanija);
 • Moffitt Cancer Center (Tampa, Florida, SAD);
 • Children’s National Medical Center (Washington, DC, SAD);
 • Temple University Hospital (Philadelphia, Pensilvanija, SAD);
 • Hospital of the University of Pennsylvania and Abramson Cancer Center (Philadelphia, Pensilvanija, SAD);
 • AI duPont Children’s Hospital and Nemours Clinic (Wilmington, Delaware, SAD);
 • Berlin’s Charite (Berlin, Njemačka);
 • Kameda Medical Center (Kamogawa City, Japan);
 • Montreal Neurological Institute (Kanada);
 • Thomas Jefferson University Hospital (Philadelphia, Pensilvanija, SAD);
 • Mount Sinai Medical Center (New York, New York, SAD);
 • University of California, San Francisco Med. Center (San Francisco, Kalifornija, SAD);
 • Texas Heart Institute, St. Luke’s Episcopal (Houston, Teksas, SAD);
 • New York-Presbyterian/Columbia/ Weill Cornell (New York, New York, SAD);
 • Cedars-Sinai Medical Center (Los Angeles, Kalifornija, SAD);
 • London’s Royal Marsden (London, Velika Britanija);
 • Florida Hospital (Orlando, Florida, SAD);
 • New York University Langone Medical Center (New York, New York, SAD);
 • St. Louis Children’s Hospital (St. Louis, Misuri, SAD);
 • Texas Children’s Hospital (Houston, Teksas, SAD);
 • University of Nebraska Medical Center (Omaha, Nebraska, SAD);
 • Pennsylvania Hospital Philadelphia, Pensilvanija, SAD);
 • St. Christopher’s Hospital for Children (Philadelphia, Pensilvanija, SAD);
 • Kennedy University Hospitals (New Jersey, SAD);
 • Children’s Hospital of Boston (Boston, Massachusetts, SAD);
 • Heidelberg University Hospital (Heidelberg, Njemačka);
 • Seoul National University Hospital (Seoul, Južna Koreja);
 • Gleneagle Hospital (Singapur);
 • Mount Elizabeth Hospital (Singapur);
 • East Shore Hospital (Singapur);
 • Peking First University Hospital (Peking, Kina);
 • 301 Hospital (Peking, Kina);
 • Guangdong Provincial People’s Hospital (Guangzhou, Kina);
 • The First Affiliated Hospital of Zhongshan University of Medical Science (Guangzhou, Kina);
 • General Hospital of Guangzhou Military Region PLA (Guangzhou, Kina);

Spisak bolesti za koje se može tražiti drugo ljekarsko mišljenje

Za svaku pojedinu bolest sa ovog spiska, može se u toku trajanja osiguranja-jednom godišnje dobiti drugo ljekarsko mišljenje.

(1) Bolesti mozga:

- Benigni tumor na mozgu - nemaligni rast novog tkiva u mozgu.

- Aneurizma moždane arterije- vretenasto proširenje moždane krvne žile zbog izmjena u zidovima žile.

- Teški moždani poremećaj- poremećaj mozga koji nije degenerativne ili kongenitalne prirode, nego posljedica oštećenja zbog kojeg dolazi do smanjenja kognitivnog i/ili fizičkog djelovanja.

- Arteriovenska malformacija u mozgu

- Nenormalna veza između arterija i vena u mozgu.

(2) Bolesti raka:

BIlo koji maligni tumor (uključujući krvne maligne bolesti), za kojeg je tipičan nenadzorovani rast i raširivanje malignih ćelija te urastanje u okolno tkivo.

(3) Bolesti srca i krvnih žila:

- Aneurizma aorte: Popuštanje zida aorte, zato se opseg žile poveća

- Angina pectoris: Bolest ili neprijatan osjećaj u prsnom košu koji se pojavi kada dio srčanog mišića nije dovoljno opskrbljen krvlju.

- Srčna aritmija: Nepravilan ritam srčnog otkucaja.

- Pejsmejker: Uređaj koji može sa ispuštanjem periodičnih električnih signala dati mehaničke kontrakcije srca.

- Kardiomiopatija: Smanjena učinkovitost srčanog mišića zbog bilo koje bolesti.

- Kongestivno srčano popuštanje: Bolest kod koje srce ne može vise pumpati dovoljno krvi u druge dijelove tijela.

- Bolest koronarnih arterija: Krajnja posljedica akumulacije aterosklerotičnog plaka i sužavanje arterija koje opskrbljuju srčani mišić.

- Zaobilazni hirurški zahvat na koronarnim arterijama.

- bypass: Hirurško zaustavljanje premosnice koja omogućava protok krvi iz aorte ili unutrašnje torakalne arterije u granu koronarne arterije koja je blokira.

- Hirurški zahvati na srčanim ventilima koje su poremećene kongenitalno ili su oslabile godinama.

- Hipertenzivna srčna bolest: Poremećaj srca zbog hronično povišenog krvnog pritiska.

- Srčni infarkt: Poremećaj dijela srčanog mišića koju prouzrokuje nedostatak kisika zbog začepljenja koronarnih arterija.

- Bilo koja kardiovaskularna bolesta, koja ugrožava srce.

(4) Bolesti crijeva:

- Kolitis: Upala unutrašnjeg sloja debelog crijeva.

- Crohnova bolezen: Autoimuna hronična upalna bolesti crijeva.

- Ulcerozni kolitis: Autoimuna hronična upalna bolest, koja zahvata debelo crijeva.

(5) Endokrine bolesti:

- Tumor, koji izlučuje aldosterone i kortizol: Tumor nadbubrežne žljezde koja izlučuje aldosteron.

- Gravesova bolest: Autoimuna bolest, koja prouzrokuje prekomjerno djelovanje štitne žljezde.

- MEN (sindrom multiple endokrine neoplazije): Obuhvata vise različitih odvojenih sindroma koji se prikazuju kao tumori endokrinih žljezda, svaki sa svojim karakterističnim uzorkom.

- Tiroiditis: Upala štitne žlijezde

(6) Bolesti osjetila:

- Starostna makulozna degeneracija: Gubitak vida u sredini vidnog polja zbog nedostatka mrežice.

- Sljepoća: Gubitak vida.

- Dijabetična retinopatija: Nedostatak mrežnice zbog dugotrajnog dijabetesa.

- Gluhost: Gubitak sluha.

- Afazija: Nemogućnost korištenja govora zbog nedostatka mozga.

- Odstupanje makule: Odvajanje makule od sloja potpornoga tkiva, povezana sa odstupanjem mrežice.

- Proliferativna vitreoretinopatija: Bolest koja se razvije kao komplikacija nakon regmatogenog odstupanja mrežnice. Nastanak brazgotinastog tkiva u oku.

- Odljepljenje mrežnjaće- bolest očiju kod koje mrežnica se oljušti od donjeg sloja potpornog tkiva.

(7) Bolesti probave:

- Hronični pankreatitis-ponavljajuća upala gušterače.

- Ciroza- posljedica bolesti jetre gdje dolazi do zamjene jetrenih ćelija sa nefunckonalnom fibroznim

tkivom.

- Krajnje otkazivanje jetre: Nedostatak jetrenih ćelija zbog kojeg jetra nije u mogućnosti provoditi svoje funkcije regeneracije

- Hepatitis: Oticanje i upala jetre.

- Sindrom iritabilnega kolona: Bolest koja prouzrokuje bolove i grčeve u trbuhu, izmjene u izlučivanju blata te druge simptome.

- Bolest debelog crijeva: Nenormalno stanje koje se pojavljuje u debelom crijevu

(8) Ginekološke bolesti:

- Neplodnost (kod žena): Biološka nemogućnost začeća.

(9) Bolest krvi:

- Aplastična anemija: Stanje kod kojeg koštana srže nije u mogućnosti proizvoditi dovoljno crvenih krvnih ćelija.

- Koagulopatije: Bolesti kod kojih je poremećen proces zgrušnjavanja krvi.

(10) Neurološke bolesti:

- Amiotrofična lateralna skleroza: Degenerativna napredujuća neurološka bolest motoričkih neurona koja prouzrokuje progestivnu paralizu.

- Apalični sindrom (vegetativno stanje): Gubitak viših moždanih funkcija.

- Koma: Stanje nesvjesti iz koje bolesnika nije moguće probuditi

- Bolest motoričkih neurona: Degenerativna bolest neurona u srednjem nervnom sistemu, koji nadzire aktivnost i kretanje mišića.

- Multipla skleroza: Progresivna bolest centralnog nervnog Sistema zbog raspada zaštitne ovojnice nervnih vlakana u mozgu i kičmenoj moždini.

- Mišična distrofija: Grupa nasljednih bolesti kod kojih dolazi do preranog raspada ćelija mišića što prouzrokuje slabost mišića.

- Miastenija gravis: Bolest koja zahvata vezu između motoričkih neurona i mišićnih ćelija koje ti neuroni aktiviraju.

- Parkinsonova bolest: Bolest srednjeg nervnog sistema, koji je posljedica uništenja ćelija koje sudjeluju pri nadzoru i prenosu signala iz motoričnih ćelija moždane kore.

- Primarna lateralna skleroza: Nervno-mišična bolest, za koju je tipična progresivna slabost mišića nadležnih za voljne pokrete.

(11) Ortopedske bolesti:

- Artritis: Upala jednog ili više zglobova (kuk, koljeno, rame, kičma).

- Avaskularna nekroza: Odumiranje koštanih ćelija koje su posljedica oslabljenog prokrvljavanja u tom području (kuk, koljeno).

- Gubitak uda: Stalni gubitak uda.

- Posttraumatski artritis (koljeno): Obrada zgloba nakon povrede.

- Reumatoidni artritis: Sistemska upalna bolest prije svega zglobova.

- Benigni tumor kosti: Neoplastična rast tkiva u kosti.

- Benigni/ tumor mekog tkiva: Neoplastični rast u mekom tkivu.

(12) Plućne bolesti:

- Astma: Hronična bolest disajnih puteva (bronhija), koja je prepreka protoku zraka u plućima.

- Bronhitis: Upala dišnih puteva u plućima.

- Hronična obstrukcijska plućna bolest: Posljedica je suženja i gubitka fleksibilnosti disajnih puteva i gubitka plućnih mjehurića

- Cistična fibroza pluća: Nasljedna progresivna bolest, zbog koje se smanjuje djelovanje pluća.

- Emfizem: Oštećenje pluća koje ugrožava razmjenu plinova u plućima.

- Bolest pluća (zadnja faza): Bilo koji process koji prouzrokuju napredovanje oštećenja pluća i moguću smrt.

- Histiocitoza X (pluća): Bolest plućnog intersticija nepoznatog uzroka.

- Hronična upala pluća: Hronična upala bolesti pluća.

- Plućna fibroza: Prekomjerna količina vezivnog tkiva u plućima.

- Primarna plućna arterijska hipertenzija:

- Veoma povećan sistolični krvni pritisak u plućima zbog nepoznatog uzroka.

- Wegenerjeva granulomatoza: Upala krvnih žila gornjih disajnih puteva.

(13) Bolesti ramena:

- Neuspješni hirurški zahvat na ramenu: Kada hirurški zahvat na ramenu ne ispuni očekivanja

bolesnika i hirurga.

- Lom/povreda ramen: Slomljeno ili povrijeđeno rame.

- Nestabilno rame: Prelabav ramenski zglob.

(14) Bolesti kičme:

- Ankilozirajoči spondilitis: Hronična reumatoidna bolest koja zahvata male zglobove između kralježaka i zglobova između križne kosti i karlice

- Prolaps medjuvretenčnih diskusov: Klizanje međuvretenskog diskusa zbog degenerativnih izmjena ili povrede.

- Absces kičme: Skupljanje zaraznog materijalan (gnoj) oko okuženega materiala (gnoj) okoli kičme.

- stenoza: Sužavanje kičmenog kanala koji pritišče kičmu

- Lom kralježnika: Kolaps kralježnika kao posljedica povrede ili bolesti kralježnice.

(15) Urinarne bolesti:

- Medularna cistična bolest: To je kongenitalno oštećenje bubrega koji često napreduje u otkazivanje bubrega

- Otkazivanje bubrega: Hrončni gubitak funkcije bubrega.

- Bolest renalne arterije: Aterosklerotični zastoj ili suđenje jedne ili obje bubrežne arterije što sprečava dotok krvi u bubrege

(16) Neurološke bolesti:

- Obliterantna arterioskleroza-okluzivna bolest aorte i srednjih te malih arterija donjih udova.

- Cerebrovaskularne bolesti- stečena ili urođena oštećenja krvnih žila u lobanji.

- Elefantiaza- deformirajuče oteklina jednog ili vise udova koji je posljedica infekcije limfnog sistema.

- Embolija- začepljenje arterije, zbog koje je onemogućen protok krvi.

- Problemi sa arterijama u donjim udovima (nogama):

- Nenormalna stanja, koja ugrožavaju arterije u nogama.

- Problemi sa venama u donjim udovima (nogama):

- Nenormalna stanja, koja zahvataju vene u nogama

-Sindrom vene kave: Posljedica kompresije ali invazije, prouzrokovane sa patološkim procesom ili sa trombozom vene.

- Venska insuficijencija: Spriječen protok krvi kroz vene.

- Venska trombembolija: Začepljenje perifernih vena sa zgrušnjavanjem krvi, koje se smjesti u granama plućne arterije i prouzrokuje zatvorenje plućnog arterijskog protoka.

(17) Sistemske bolesti:

- AIDS/HIV: Zaraza sa virusom humanog imunog nedostatka (HIV) ili sindrom stečenog imunskog nedostatka (AIDS).

- Zaraza sa virusom HIV: Zaraza sa virusom humanog imunog nedostatka (HIV)

- Paraliza: Nemogućnost aktivnoga grčenja mišića.

- Poliomielitis: Virusna upala kičme koja prouzrokuje paralizu

- Sistemski eritematozni lupus: Hronična autoimuna bolest vezivnog tkiva koje može zahvatiti vise organa i organskih sistema.

(18) Presađivanje glavnih organa:

- Presađivanje organa- zamjena organa nakon konačnog otkazivanja (kičmene moždine, srce, pluća, bubrezi, jetra, guštereča, koža i rožnjača).

- Teške opekotine kože:- opekotine trećeg stepena na bar 20% tjelesne površine.