Putničko zdravstveno osiguranje

Čak i pri brižljivo planiranim putovanjima ili kratkim izletima u inostranstvo mogu se desiti nepredviđene neprijatnosti, nezgode ili bolest. Troškovi povezani sa neophodnim liječničkim tretmanom mogu biti vrlo visoki. Zato, pri planiranju izleta i putovanja u inostranstvo blagovremeno obezbijedite sebi putničko zdravstveno osiguranje. To vam obezbjeđuje neophodnu finansijsku sigurnost pri pokrivanju troškova neophodnog liječenja, te troškova prevoza zbog bolesti.

Putničko zdravstveno osiguranje sa asistencijom predstavlja sveobuhvatnu zaštitu u slučaju bolesti ili nesreće. Uz financijsku sigurnost u okviru ugovorene osiguravajuće sume za pokriće troškova u slučaju hitnog liječenja i transportnih troškova usljed bolesti ili nesretnog slučaja, naš partner EUROP ASSISTENCE vam pruža 24-satnu pomoć ili asistenciju.

Pri ugovaranju osiguranja možete se odlučiti za osnovni ili nadstandardni program. Razlikuju se po visini osiguravajućeg pokrića i visini premije osiguranja, kao što možete vidjeti u tabeli.

 

VARIJANTA A B C D
Maximalna osigurana suma po osobi u EUR 7.650,00 EUR (14.962,10 KM) 15.000 EUR (29.300,00 KM) 30.000 EUR (58.674,90 KM) 5.000 EUR (9.779,15 KM)  
Geografsko područje pokrića Sve zemlje osim SAD Kanade, Australije i Japana Sve zemlje osim SAD, Kanade, Australije i Japana Sve zemlje osim SAD, Kanade, Australije i Japana SAD, Kanada, Australija i Japan

Kod individualnih osiguranja period pokrića ne može biti kraći od 5 dana osim tranzita. Ovim osiguranjem mogu biti obuhvaćene osobe starosti do 75 godina.

 

Pored toga, u putničkom zdravstvenom osiguranju sa asistencijom nudimo tri oblika osiguranja:

  • Individualno osiguranje,
  • Porodično/obiteljsko osiguranje, i
  • Grupna osiguranja (grupu čini 10 ili više osiguranika).

 

Premija osiguranja se plaća prilikom ugovaranja osiguranja jednokratno i unaprijed – prije putovanja u inostranstvo. Osiguranik je dužan platiti osiguravajuću premiju prilikom potpisivanja police osiguranja.

 

Gdje ugovoriti osiguranje?

U jednoj od poslovnica Triglav Osiguranja d.d.

 

Šta u slučaju nezgode ili bolesti na putovanju u inostranstvu?

Pozovite asistentni centar EUROP ASSISTANCE na telefonski broj:

+3612367592

koji pruža pomoć 24 sata na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku.

 

Recite svoje:

  • osobne podatke,
  • broj police,
  • opis nezgode ili bolesti,
  • mjesto, broj faxa i telefonski broj na koji ste dostupni.

 

Ukoliko troškovi liječenja prelaze iznos od 153,50 EUR, potrebno je da svakako kontaktirate EUROP ASSISTANCE.

 

Važno

Ako ne koristite asistenciju i medicinsku uslugu sami platite, savjetujemo vam da upozorite liječnike, stomatologe i druge pružaoce zdravstvenih usluga, da na ručun stave ime i preizime osigurane osobe, opis bolesti i liječenja, cijene svake pojedine usluge, pečat i potpis liječnika, medicinske ustanove ili apoteke. Preuzmite nalaze i medicinsku dokumentaciju. Sa originalnim računom, policom osiguranja i zdravstvenom dokumentacijom će vam po povratku u domovinu troškovi biti pokriveni brzo i jednostavno.