Banko osiguranje

Putem banko osiguranja korisnici bankarskih usluga, policom osiguranja štite svoja kreditna i druga sredstva, a Banke i Osiguranja na taj način efikasno rješavaju moguće probleme koje za klijenta mogu nastati kao posljedica neželjenih događaj.
 

ŽIVOTNO OSIGURANJE KORISNIKA KREDITA

Životno osiguranje korisnika kredita je prvenstveno namijenjeno plaćanju kredita iz osigurane sume koja se isplaćuje u slučaju smrti osigurane osobe. Uobičajeno je da se osiguranje ugovara u kombinaciji sa uzimanjem kredita u banci. Trajanje osiguranja se poklapa sa razdobljem na koji je kredit podignut i to, od 2 do 25 godina kod jednokratnog plaćanja premije, a za obročno plaćanje premije od 5 do 25 godina. Osigurana suma se utvrđuje tako da je jednaka ili veća od podignutog kredita.

 

Osnovnom osiguranju za slučaj smrti mogu se priključiti dodatno osiguranje 50 i višeprocentne trajne invalidnosti usljed nezgode i/ili dodatno osiguranje za 13  kritičnih bolesti.

Zašto sklopiti osiguranje korisnika kredita?

  • svojim najdražima obezbjeđujete finansijsku sigurnost u slučaju najgoreg, jer se kredit plaća iz ugovorenog osiguranja;
  • zaštiti sebe kao dužnika, drugu osobu ili vas oboje odjednom;
  • premije su pristupačne jer: osiguranje ne uključuje štednu komponentu; osigurane sume su protekom osiguranja sve niže;
  • izaberite između obročnog plaćanja premije ili plaćanja premije u jednokratnom iznosu;
  • pri obročnom načinu plaćanja, plaćate premiju za 2/3 ugovorenog trajanja osiguranja;
  • sveobuhvatno se osiguravate sa dodatnim osiguranjima;
  • na jednom mjestu možete dobiti kredit i zaključiti osiguranje;
  • zaključeno životno osiguranje korisnika kredita doprinosi lagodnijem podizanju kredita u banci.

Ugovarač i osigurana osoba

Prilikom sklapanja osiguranja potrebno je odrediti: visinu osigurane sume, korisnika osiguranja i osiguranu osobu ili dvije osigurane osobe – ukoliko se radi o uzajamnom osiguranju. Osigurana osoba je u pravilu korisnik kredita ali može biti i neka druga osoba koja ispunjava starosna ograničenja.

Opadajuća osigurana suma

Osigurana suma za slučaj smrti, unutar trajanja osiguranja, postepeno se smanjuje, kako se smanjuje neotplaćeni dio kredita, te je na kraju trajanja osiguranja jednaka nuli.
 

OSIGURANJE POTRAŽIVANJA PO OSNOVU DEBITNIH I KREDITNIH KARTICA

Sa ovim osiguranjem osiguravač, na osnovu zaključenog ugovora o osiguranju, garantuje za štete nastale osiguraniku zbog neizmirenja obaveza korisnika debitnih i kreditnih kartica nastalih korištenjem kartica.

Osiguranik je izdavač kartice a korisnik fizička osoba koja karticu upotrebljava.

Osigurana su sva potraživanja po osnovi debitnih i kreditnih kartica, koje osiguranik prijavi u osiguranje, u skladu sa odredbama ugovora o osiguranju. Nakon isplate osigurane sume, osiguranik izjavom o cesiji prenosi na osiguravača sva prava koja ima prema korisniku debitnih ili kreditnih kartica na osnovu zaključenog ugovora o korištenju kartice.

 

Osiguranje potraživanja po osnovi debitnih i kreditnih kartica u slučaju zloupotrebe

Sa ovim osiguranjem osiguravač garantuje za štete nastale korisniku debitne ili kreditne kartice u slučaju da je ona protupravno oduzeta (npr. pljačka, otimačina) ili izgubljena.

Osiguranje vrijedi od trenutka prijave do isteka 24 sata po prijavi, do visine limita osiguranog pokrića koje je dogovoreno sa bankom. Troškove osiguranja plaća korisnik kartice ili banka u visini i na način kako je to dogovoreno. Kartica je osigurana na period od godinu dana.