Za zaštitu vaših potraživanja

Rizik nenaplate prodate robe ili usluga na odloženo plaćanje jedna je od osnovnih opasnosti sa kojima se kompanija suočava u svom poslovanju.

Interes da ugovore kreditno osiguranje imaju proizvođači, trgovinska preduzeća, uslužne kompanije.


Prednosti kreditnog osiguranja su:

 • zaštita i sigurnost: zaštita od gubitka, zaštita novčanih tokova, ostvarenje finansijskih planova ...,
 • povećanje prodaje: izlazak na nova tržišta, novi kupci na postojećim tržištima,
 • povećanje konkurentnosti: prodaja na otvoreno, bez bankarskih garancija, akreditiva i sl., produženje roka plaćanja novim i postojećim klijentima.

O osiguranju

Koji su rizici
pokriveni?
Koristi za prodavca
i kupca
Apliciranje za kreditno
osiguranje
Odobrenje kreditnih
limita
Vođenje
police

Pokriveni rizici su:

 • nesolventnost kupca,
 • odložena docnja - kada kupac ne izvrši plaćanje u određenom roku, nakon roka dospjeća fakture.

Koristi za prodavca su:

 • međunarodna konkurentnost,
 • cijena kreditnog osiguranja ukalkulisana u prodajnu cijenu proizvoda,
 • mogućnost da se polica koristi kao kolateral.

Koristi za kupca su:

 • odloženo plaćanje,
 • duži rokovi plaćanja prema dobavljačima,
 • ne koristi svoje kreditne linije kod poslovnih banaka.

 • klijent popunjava tipski formular zahtjeva i dostavlja ga Triglav Osiguranju,
 • Triglav Osiguranje procjenjuje zahtjev i analizira informacije,
 • Triglav Osiguranje šalje klijentu ponudu,
 • Klijent prihvata ponudu,
 • Triglav Osiguranje priprema policu i dostavlja klijentu.

 • Osiguranik popunjava zahtjev za kreditni limit i dostavlja Triglavu Osiguranju,
 • Triglav Osiguranje procjenjuje rizik svakog kupca i odobrava kreditne limite kao i uslove plaćanja,
 • Osiguranik može početi sa osiguranim isporukama domaćim i inokupcima.

 • prijava prometa - osiguranik je u obavezi da dostavi prijavu prometa sa kupcima pokrivenim policom, do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec;

 • u svakom momentu, osiguranik može aplicirati za odobravanje limita za nove kupce i njihovo uključenje u policu, kao i za povećanje limita za postojeće kupce;

 • u toku trajanja police, Triglav Osiguranje vrši monitoring kupaca i izvještava o eventualnim negativnim informacijama. U zavisnosti od tih informacija, Triglav Osiguranje može u svakom trenutku suspendovati ili ukinuti limit – zaustaviti isporuke robe/usluga.Isplata štete  produžena docnja

Potencijalni štetni događaj

Dan dospjeća fakture – faktura nije plaćena.

0 dana

Preliminarna prijava štete

Podnosi se 20 dana nakon dospjeća neplaćene fakture.

20 dana 

Prijava štete

1. zaustaviti isporuke robe/usluga.

2. 60-ti dan je posljednji dan kada se mora poslati prijava štete sa potrebnom dokumentacijom.

60 dana 

Isplata štete

(kraj perioda produžene docnje)

Ukoliko je prijava štete prihvaćena i svi dokumenti uredu, pokriveni procenat će biti isplaćen klijentu u roku od 14 dana od dana završetka perioda produžene docnje.

180 dana 
Isplata štete  produžena docnja

Potencijalni štetni događaj

Dan objave bankrota → zaustaviti isporuke robe/usluga

0 dana

Preliminarna prijava štete

Podnosi se 10 dana nakon objave bankrota.

10 dana 

1. Isplata štete

Ukoliko je puni iznos duga potvrđen od strane Kupca, Suda ili Stečajnog upravnika i ukoliko je prijava štete prihvaćena i svi dokumenti uredu, pokriveni procenat će biti isplaćen klijentu u roku od 14 dana od dana prijave štete.

50 dana 

2. Djelimična isplata štete

Ukoliko puni iznos duga nije potvrđen od strane Kupca, Suda

ili Stečajnog upravnika isplaćuje se:

- provizorna šteta u iznosu 50% prijavljene štete

- osigurani procenat potvrđenog iznosa štete.

110 dana Osigurani procenat:

 • Triglav Osiguranje plaća 90% osigurane sume i novca naplaćenog od kupca;

 • u slučaju da se naplati cijeli iznos potraživanja Triglav Osiguranje plaća klijentu i preostalih 7,5%Dokumenti

Za pregled PDF dokumenata preporučujemo Adobe Acrobat Reader

Česta pitanja

Koje su obaveze osiguranika po ugovaranju osiguranja?

Osiguranik je dužan:

 • da plati premiju i sve dodatne troškove navedene u polici,
 • dostavi prijavu prometa u roku od 15 dana nakon isteka mjeseca u kojem su isporuke robe i/ili usluga izvršene,
 • da obezbijedi da su potraživanja zakonom dozvoljena,
 • da obezbijedi osiguravaču uvid u uslove isporuke, cijenu, način plaćanja i dr.,
 • da ne ugovara bilo kakve izmjene kupoprodajnog ugovora bez prethodnog pismenog odobrenja osiguravača,
 • da ne zaključuje sporazume ili bilo kakve dogovore u pogledu osiguranog potraživanja prije nego ili nakon što je podnio zahtjev za naknadu iz osiguranja bez pismenog odobrenja osiguravača,
 • da odmah obavijesti osiguravača o svim promjenama koje su mu poznate u vezi sa kupcem i koje mogu upućivati na problem naplate potraživanja,
 • da prilikom dostavljanja zahtjeva za naplatu naknade iz osiguranja, na osiguravača prenese sva njegova potraživanja za koja potražuje naplatu naknade iz osiguranja, kao i sva prava po osnovu ugovora sa kupcem ili faktura.
Koja je dokumentacija potrebna za prijavu štete?

Za prijavu štete su potrebni:

 • popunjena prijava štete,
 • podaci o dužniku,
 • kopije kupoprodajnih ugovora, neplaćenih faktura, porudžbina, otpremnica, garancija i dr.,
 • korespondencija sa dužnikom,
 • rješenje o otvaranju stečajnog postupka,
 • potvrda duga od strane kupca, suda ili stečajnog upravnika,
 • sve druge informacije i dokumentacija od značaja za razmatranje odštetnog zahtjeva.
Koje su prednosti ugovaranja osiguranja kod Triglav Osiguranja?

Ugovaranjem osiguranja dobijate pouzdanog partnera koji će vam odgovoriti i dati tačne i ažurne informacije o vašim klijentima. Svoja prava iz police osiguranja možete vinkulirati u korist banke. Uz povoljan štetni rezultat, osnovne premijske stope se smanjuju.

Koliko je pokriće osiguravajućeg društva?

Osiguravajuće društvo pokriva iznos nastale štete, do iznosa ugovorenog limita garancije osiguranja, umanjenog za učešće osiguranika u šteti.

Šta je limit osiguravajućeg pokrića i kako se određuje?

Limit osiguravajućeg pokrića je maksimalni iznos nenaplaćenih potraživanja do kojeg osiguravajuće društvo garantuje otplatu nenaplaćenih potraživanja od pojedinačnog dužnika. Određuje se na osnovu obima poslovanja, sezonskih efekata, rokova plaćanja i kašnjenja. Prilikom određivanja limita pokrića osiguravajuće društvo uzima u obzir sve raspoložive finansijske podatke i druge informacije kojima raspolaže.