Budite odgovorni

Osiguranje od odgovornosti štiti osiguranika od zahtjeva trećih lica za štetu koju može uzrokovati u obavljanju svojih poslova.

Pri svakodnevnom poslovanju u kontaktu ste sa ljudima. To može dovesti do iznenadnog i neočekivanog događaja koji može nanijeti štetu trećim licima. Do štete može doći pri upotrebi proizvoda koje proizvodite ili zbog profesionalne greške pri radu.

Bez obzira gdje i zašto može doći do oštećenja i neočekivanih posljedica, uspostavite odgovoran poslovni odnos sa svojim klijentima i poslovnim partnerima. Da biste smanjili potencijalne finansijske gubitke, budite odgovorni prema sebi i svojoj kompaniji – ugovorite odgovarajuće osiguranje od odgovornosti.

Predstavljamo vam osiguranja koje će osigurati dodatnu finansijsku sigurnost vašeg poslovanja.

Opšta odgovornost

Osiguranje opće odgovornosti pokriva štetu zbog civilno-pravnih odštetnih zahtjeva trećih lica zbog neočekivanog i iznenadnog događaja (nezgode) koji proizlazi iz djelatnosti, vlasništva i pravnog odnosa za koji je osiguranik odgovoran.

Za treće osobe, ako drugačije nije dogovoreno, smatraju se i vlastiti uposlenici osiguranika, čime je uprava preduzeća posebno motivirana za ugovaranje ove vrste osiguranja.

Osiguranje opće odgovornosti pokriva odgovornost:

  • za štetu zbog povrede ljudi, tj. tjelesnih povreda, oštećenja zdravlja ili smrti,
  • za štetu na predmetima, tj. njihovo uništenje, oštećenje ili nestanak.

Dodatnim dogovorom osiguranje je moguće proširiti i na odgovornost za čistu imovinsku štetu koja nastane zbog činjenice, napuštanja ili greške, i koja nije nastala niti na osobama niti na stvarima.

Odgovornost proizvođača za proizvode

Za preduzeća i zanatlije koji proizvode finalne proizvode za prodaju na tržištu, postaje sve više značajno i osiguranje odgovornosti proizvođača za proizvode.

Osiguravač garantuje za štetu zbog civilno-pravnih odštetnih zahtjeva, koje treće osobe ostvaruju od osiguranika zbog greške, odnosno nedovoljne sigurnosti proizvoda datog u promet.

Osigurana je odgovornost za štetu zbog proizvoda, čije su posljedice:

  • tjelesne povrede,
  • oboljenja ili smrt osoba,
  • uništenje ili nestanak stvari.

Uzroci za štete proizlaze iz grešaka u materijalu iz kojeg je proizvod napravljen, konstruktivnih grešaka, te nedostatka uputstava proizvođača za pravilnu upotrebu.

Osiguranje odgovornosti projektanata

Osiguranje projektantske odgovornosti pokriva odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati u vezi sa obavljanjem njegove djelatnosti.

Predmet osiguranja projektantske odgovornosti su zahtjevi trećih lica za štetu nastalu na objektu u izgradnji zbog greške koju je napravio projektant u:

  • tehničko-računskim osnovama,
  • proračunima,
  • kalkulacijama,
  • konstrukciji i
  • tehničkoj izradi projektne dokumentacije.

Ako greška ima za posljedicu oštećenje ili uništenje objekta i opreme, pokriva dakle sve poslove koje uobičajeno, po ugovoru o projektovanju, preuzima projektantsko preduzeće.

Osiguranje se može, sa posebnim dogovorom, proširiti i na pokriće za greške, odnosno troškove koji imaju za posljedicu statičku, dinamičku ili geometrijsku utvrđenu potrebu za izradom,nabavom ili ugradnjom novog elementa ili dijela, iako nije došlo do oštećenja ili uništenja tog elementa. Ovo proširenje obuhvata samo troškove koji su neposredno povezani sa zamjenom i ponovnom izradom elementa ili dijela, ali ne i moguće posredne troškove, koji bi nastali na ostalim dijelovima objekta zbog pomenute zamjene.


Odgovornost revizora, poreskih savjetnika, vještaka, finansijskih servisera

Sa ugovaranjem ovog osiguranja je pokrivena odgovornost zbog radnji, propusta ili grešaka koje revizori, poreski savjetnici, vještaci i sl., kao i kod njih stalno zaposlene osobe, naprave prilikom obavljanja registrirane djelatnosti.

Osiguravač sa osiguranjem ove odgovornosti garantuje za čistu imovinsku štetu (tj. za štetu koja nije nastala niti na osobama niti na stvarima) koju protiv osiguranika potražuje treće lice i za koju je osiguranik odgovoran.

Osiguranje odgovornosti uprave i nadzornog odbora privrednog društva

Osiguranje odgovara za štetu koju uprava ili nadzorni odbor privrednog društva prouzrokuje vlasnicima, dioničarima, povjeriocima, te samom privrednom društvu prilikom vođenja, odnosno nadzora društva.

Osiguravač pokriva čistu imovinsku štetu koja je posljedica propusta, kršenja ili učinjene greške kod izvođenja profesionalne dužnosti uprave, odnosno nadzornog odbora.

Osiguranje advokatske odgovornosti

Zakon o advokaturi obavezuje advokate da se moraju osigurati od odgovornosti za štetu koja bi strankama mogla nastati u vezi sa obavljanjem njihovog poziva.

Sa ovim osiguranjem je pokrivena odgovornost za štetu zbog grubih grešaka prilikom obavljanja registrirane advokatske djelatnosti osiguranika, kao i kod njega stalno zaposlenih osoba.

Kod ovog osiguranja osiguravač garantuje za čistu imovinsku štetu, za koju je advokat odgovoran. Za čistu imovinsku štetu, koja nastane zbog radnji, propusta ili greške, računamo štetu koja nije nastala niti na osobama niti na stvarima.