Za neometano poslovanje

S pravim izborom osiguranja ćete u slučaju nezgode očuvati vrijednost vaše imovine.

Izaberite pravo osiguranje kako biste osigurali svoju imovinu od opasnosti: požara, groma, eksplozije, oluje, tuče, izlijevanja vode,  poplave, potresa, provale, pljačke i niza drugih opasnosti koje nam svima prijete svakodnevno.

Predstavljamo bitne karakteristike pojedinih osiguranja, a vi se odlučujete za ona koja će se pobrinuti za nesmetano odvijanje vašeg poslovanja.

Požarno osiguranje

Osiguravajuća pokrića

Požarno osiguranje pokriva uništenje ili oštećenje osiguranih stvari usljed osnovnih opasnosti:

 • požar,
 • udar groma,
 • eksplozija,
 • oluja,
 • grad,
 • udarac motornog vozila osiguranika,
 • pad letjelice,
 • manifestacije i demonstracije.

Obim osnovnog pokrića Požarnog osiguranja moguće je dodatnim dogovorima i doplacima premije osiguranja proširiti još na pokriće dodatnih opasnosti.

Posebnim dogovorom, pokriće osiguranja je moguće proširiti i na pokriće šteta koje na osiguranim stvarima prouzrokuje zemljotres.

Posebnim dogovorom možete proširiti osiguranje i na:

 • osiguranje od opasnosti poplave,
 • izliva vode,
 • odrona zemlje,
 • snježnih lavina,
 • opasnosti od isticanja tekućina ( curenje ) iz cisterni, rezervoara te cjevovoda,
 • samozapaljenja ( pirolize ) zaliha uskladištene robe i isticanja tekuće užarene mase (željezne, staklene i sl .),
 • udarca motornog vozila, koje nije vlasništvo osiguranika.


Posebnim klauzulama je moguće ugovoriti osiguravajuće pokriće i za neke tzv. nestandardne opasnosti, kao što su: prodor oborinskih voda sa krova, težina snijega, zlonamjerne obijesne radnje trećih osoba na dijelovima zgrada itd.

 

 

Predmet osiguranja


S požarnim osiguranjem možete osigurati:

 • gotovo sve vrste nekretnina i sve dijelove zgrada, uključujući temelje i podrumske zidove, sve ugrađene instalacije i drugae ugrađene mehaničkaeopreme (liftovi, centralno grijanje s cisternom za gorivo, radijatori, klima - uređaji, hidrofori, i sl.). Isto tako možete osigurati i druge vrste nekretnina, u koje ubrajamo i niske gradnje kao što su ceste, mostovi, tuneli, željeznice i sl.
 • pokretnine koje se mogu nalaziti u zgradama ili otvorenom prostoru (lične/osobne stvari, oprema, zalihe materijala i proizvoda).
Potresno osiguranje

Predmet potresnog osiguranja su sve vrste građevinskih objekata i pokretnina. Osiguranje pokriva uništenje ili oštećenje osiguranih stvari uzrokovano potresom.

Osiguravač pokriva uništenje ili oštećenje osiguranih stvari, koje nastane neposredno zbog potresa ili je u uzročnoj vezi s njim.

Dodatno osiguranje od potresa možete zaključiti uz slijedeća osnovna osiguranja:

 • Osiguranje od požara,
 • Osiguranje računara,
 • Osiguranje zastoja u radu zbog požara,
Osiguranje strojeva od loma

Osiguranje strojeva od loma nudi zaštitu osiguranja u slučaju uništenja ili oštećenja:

 • strojeva,
 • strojnih i električnih uređaja,
 • instalacija.


Ako je posebno dogovoreno, predmet osiguranja mogu biti i:

 • dalekovodi,
 • plinovodi,
 • naftovodi,
 • toplovodi,
 • vodovodna mreža,
 • metalne konstrukcije ( silosi, antenski stubovi ),
 • prenosne trake,
 • lanci i užad transportnih uređaja,
 • veliki alati¸ bušilice i oprema za dubinsko bušenje,
 • termo - obloge peći,
 • elektronski računarski programi, ugrađeni u strojeve i uređaje.


Ovakvo osiguranje pokriva, prije svega, štete, koje nastanu zbog:

 • mehaničkog loma,
 • grešaka u konstrukciji, materijalu ili izradi,
 • djelovanja električne energije,
 • zakazivanja zaštitnih ili regulacijskih uređaja,
 • kao i pada i prevrtanja.


Osiguranje od oštećenja strojeva isključuje sva oštećenja i kvarove koji su posljedica osnovnih i dodatnih opasnosti osiguranja od požara, štete zbog trajnog djelovanja hemijskih, toplotnih ili drugih mehaničkih utjecaja, kao i štete na strojevima za vrijeme montaže, pogonskog ispitivanja ili rada stroja prije završne popravke.

Montažno osiguranje

Osiguravajuća pokrića

Montažno osiguranje pokriva, pored opasnosti od montažne nezgode, još i sve osnovne opasnosti osiguranja od požara, opasnosti od leda, mraza, snijega, kiše, izliva vode, snježne lavine, te odronjavanja i klizanja zemljišta, provalne krađe na neugrađenom montažnom materijalu i opremi, te nespretnost, nebrige i pakosti radnika.


Sa dodatnim dogovorom su pokrivene i opasnosti od poplave, visoke vode, podzemne vode i odgovornost izvođača radova za štetu prouzrokovanu trećim osobama. 

Već montiran objekat, mašinu, aparat, konstrukciju ili instalaciju je u okviru produženog montažnog osiguranja moguće osigurati i za vrijeme garantnog perioda, odnosno ugovorne odgovornosti.

Građevinsko osiguranje

Osiguravajuća pokrića

Građevinsko osiguranje pokriva, pored opasnosti od građevinske nezgode, i sve osnovne opasnosti osiguranja od požara, opasnosti od leda, mraza, snijega, kiše, izliva vode, snježne lavine, te odrona i klizanja zemljišta i zemljanih naslaga, a pored toga još i provalnu krađu, te nespretnosti, havarije i pakosti radnika.


Dodatnim dogovorom su pokrivene i opasnosti od poplave, visokih voda, podzemnih voda i odgovornost izvođača radova za štetu prouzrokovanu trećim osobama.


Već izgrađen objekat je u okviru produženog građevinskog osiguranja moguće i dodatno osigurati za vrijeme garantnog perioda, odnosno ugovorne odgovornosti. Uzrok za štetu u garantnom roku mora biti iz perioda izgradnje, odnosno skrivene građevinske greške.


Predmet osiguranja

Predmet građevinskog osiguranja su:

 • objekti u izgradnji,
 • građevinski instalacijski materijal,
 • elektro - mašinska oprema,

koji su namijenjeni za ugradnju u osigurani objekat.

Predmet ovog osiguranja su, uz dodatni dogovor, i oprema i pomoćni objekti za izvođenje građevinskih radova (zidane ili drvene barake za skladišta, radionice, menze i sl.).

Ako je u ugovoru o osiguranju dogovoreno, osiguranje pokriva i postojeće objekte, na kojima se izvode dogradnje, nadgradnje, popravke ili adaptacije, dio objekta u gradnji ili pojedini građevinski, odnosno zanatski radovi.

Osiguranje od provalne krađe i razbojništva

Osiguranje od provalne krađe i razbojništva pokriva štetu do koje je došlo:


 • jer su osigurane stvari bile odnesene, uništene ili oštećene prilikom provale ili pljačke, odnosno prilikom pokušaja ovih radnji. 
 • štetu na zgradama ili unutar njih koja je nastala kao posljedica provale.


Osiguranje od provale ne štiti u slučaju da dragocjenosti nisu bile čuvane tako, kao što se očekuje s obzirom na njihovu vrijednost.

Novac i dragocjenosti moraju biti smještene u zaključanom spremištu, a ostale stvari uvijek, kada osiguranik nije prisutan, u zatvorenim i zaključanim prostorima.


Ukoliko dođe do provalne krađe ili pljačke


Osiguranik je slučaj dužan prijaviti policiji. Za ukradene i kod provale uništene predmete, koji su bili osigurani i pohranjeni na odgovarajući način, osiguravač pokriva nastalu štetu, a ako su predmeti bili oštećeni, troškove popravke.


Osiguranje stakla

Osiguranje pokriva štetu nastalu zbog pucanja, loma ili razbijanja stakla.

Pored stakla i staklenih proizvoda, osiguravaju se i:

 • svjetlosni i reklamni natpisi izrađeni od stakla ili plastike;
 • svjetlosne cijevi i svjetlosni panoi, sa pripadajućom opremom ili bez nje;
 • slike, natpisi i ukrasi izrađeni na osiguranom staklu;
 • ploče iz prirodnog ili umjetnog kamena na stolovima, pultovima i policama;
 • saobraćajna ogledala;
 • razni panoi, kulturni, historijski i nadgrobni spomenici.


Posebnim dogovorom je moguće osigurati i štetu na osiguranim stvarima koje izvršioci oštete bojom ili drugim materijama.

Osiguranje računara

Osiguravanje računara pokriva uništenje, oštećenje i nestanak osiguranog predmeta zbog provale i pljačke, mehaničkog loma i djelovanja električne energije. Osiguranje pokriva štete na kompjuterima i pripadajućoj opremi. Osiguranje također može uključivati ​​prijenosna računala tijekom prijenosa ili transporta.

Osiguranje obezbjeđuje cjelokupnu zaštitu računara i pripadajuće opreme, procesnih računara za vođenja tehnoloških procesa, klimatskih i drugih energetskih uređaja, pomoćnih mašina sa odgovarajućom opremom, te instalacija.

Posebnim dogovorom osiguravajuće pokriće je moguće proširiti za štete na osiguranim stvarima, koje prouzrokuje potres.

Dodatnim dogovorom možemo osigurati:

 • troškove ponovnog dnevnog unosa podataka na memorijske medije,
 • troškove unajmljivanja dopunskog računara.
Osiguranje namirnica u zamrzivaču

Predmet osiguranja su prehrambene namirnice i njihova ambalaža, koje su smještene u zamrzivačima i rashladnim vitrinama.

Osiguranje pokriva štetu zbog uništenja ili oštećenja osiguranih stvari zbog:

 • kvara na rashladnom uređaju, koji uzrokuje izmjenu uvjeta hlađenja,
 • utjecaja na kvar od sredstva za hlađenje i
 • prekida dotoka električne energije.