Osiguranje od odgovornosti vlasnika ili ovlaštenog upravljača vodenog plovila

Vlasnik ili upravljač plovnog objekta, uglavnom, objektivno odgovara za svaku štetu koju s plovilom prouzrokuje trećim osobama.

Kod osiguranja od odgovornosti vlasnika malih brodova, osiguravač pokriva dokazanu odgovornost osiguranika za pričinjene štete prema trećim licima do unaprijed dogovorenog limita po pojedinačnom slučaju za štete na stvarima i licima.

Kod većih brodova osiguranje pokriva odgovornost koja je, prema Institutskim klauzulama već uključena u kasko osiguranje, do 3/4 odgovornosti osiguranika za štetu koja nastaje kod sudara osiguranog broda.

Druge oblike odgovornosti brodara je isto tako moguće osigurati kod našeg osiguravajućeg društva prema međunarodnim uvjetima osiguranja, koji trenutno važe na međunarodnom tržištu osiguranja.