Garancija pouzdanosti

Izaberite Triglav Osiguranje za garanta vašega poslovanja.

Kaucijskim osiguranjem Triglav Osiguranje d.d. garantuje za ispunjavanje obaveza ugovarača osiguranja, koje je na osnovu propisa ili poslovnog odnosa dužan ispuniti korisniku iz garantnog pisma ili povjeriocu pravnog odnosa.

Garancije koje izdaje Triglav Osiguranje d.d. predstavljaju prvorazredan instrument osiguranja koji osiguravača obavezuje da će na prvi poziv platiti potraživani iznos.

 

Šta je sve moguće osigurati u okviru kaucijskih osiguranja

Osiguranje nesolventnosti organizatora turističkih putovanja

Zakonodavstvo koje uređuje turističku djelatnost, nameće organizatorima turističkih putovanja obavezu da moraju za obavljanje svoje djelatnosti dobiti licencu. Jedan od uvjeta za dobivanje licence je i sklapanje ugovora o osiguranju za osiguranje nesolventnosti organizatora turističkih putovanja.

Osiguravač sa izdavanjem “Garantnog pisma za osiguranje isplate troškova povratka osoba sa turističkog putovanja u mjesto njihovog stalnog boravka”, solidarno, sa organizatorom turističkih putovanja garantuje za isplatu navedenih troškova.

Garancija za dobro izvođenje preuzetih obaveza

Garancija za dobro izvođenje preuzetih obaveza garantira kupcu isplatu, u garanciji određenog iznosa, ako izvođač svoje ugovorne obaveze ne bi izvršio, odnosno izvršio bi ih nepravovremeno.

Osiguranje obaveza izvođača radova ili usluga za otklanjanje grešaka u garancijskom roku

Predmet osiguranja prema posebnim uvjetima jamči korisniku prava isplatu do novčanog iznosa određenog u garanciji ako ugovarač osiguranja u slučaju kvara ili greške koja nastane na predmetu ugovora, u garancijskom roku, ne otkloni nastali kvar ili grešku

Osiguranje obaveza izvođača radova ili usluga za povrat avansa

Ova garancija je uobičajena u ugovorima za isporuku robe koja se proizvodi po narudžbi, ili za investicione projekte "ključ u ruke". Klijent koji je preuzeo obavezu da plati avans, u navedenom roku nakon potpisivanja ugovora, obično zahtijeva da mu izvođač pruži garanciju za naplatu avansa. Garancija klijentu služi kao instrument za povrat avansnog iznosa ako Izvođač ne ispuni svoje obaveze prema ugovoru ili ih ne ispuni u cijelosti.

Garancija za ozbiljnost ponude

Na osnovu prijave na javne natječaje kupaca, odnosno investitora, ponuđači radova, odnosno usluga su dužni priložiti i garanciju za ozbiljnost ponude. Takva garancija osigurava naručiocu povrat dogovorenog novčanog iznosa u slučaju ako izabrani ponuđač ne sklopi ugovor za izvedbu radova.

Osiguranje carinskog duga

U okviru kaucijskih osiguranja moguće je ugovoriti osiguranje carinskog duga. Na osnovu ugovora o osiguranju, osiguravač izdaje garancijsku izjavu u obliku garantnog pisma, s kojim solidarno sa carinskim dužnikom garantuje carinskoj upravi za plaćanje carinskih obaveza.