Osiguranje kredita

OSIGURANJE POTROŠAČKIH KREDITA

 

Zaključenjem osiguranja potrošačkih kredita osiguravač osigurava kredite koje osiguranik odobrava građanima. Osiguravač sa zaključenim osiguranjem garantuje za iznos neotplaćenih obaveza korisnika kredita.

 

Osigurani su svi krediti koje osiguranik odobri korisnicima kredita i iste prijavi osiguranju, prema odredbama ugovora o osiguranju. Nakon isplate osigurane sume osiguranik izjavom o cesiji prenosi na osiguravača sva prava koja ima prema korisniku kredita na osnovu zaključenog ugovora o kreditu.

 

 

OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA

 

Ovim osiguranjem osiguravač u okviru odredaba ugovora o osiguranju pokriva štete koje nastanu osiguraniku zbog neplaćenih obaveza korisnika kredita. Osiguranik je davaoc kredita, koji može biti banka ili drugo pravno lice.

Korisnik kredita je fizička osoba koja uzima kredit za kupovinu ili gradnju stambene nekretnine.

 

Osigurani su svi krediti koje osiguranik odobri korisnicima kredita i iste prijavi osiguranju, prema odredbama ugovora o osiguranju. Nakon isplate osigurane sume osiguranik izjavom o cesiji prenosi na osiguravača sva prava koja ima prema korisniku kredita na osnovu zaključenog ugovora o kreditu.

 

 

OSIGURANJE KREDITA U MALOJ PRIVREDI

 

Sa zaključivanjem osiguranja osiguravač osigurava kredit, koji je osiguranik odobrio samostalnom poduzetniku ili osobi koja obavlja samostalnu djelatnost sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Osiguravač garantuje za iznos neotplaćenog dijela revalorizirane glavnice kredita, umanjen za dogovoreno učešće osiguranika u šteti, te uvećan za dio troškova koji nastanu zbog dodatnih mjera, za koje se osiguranik odlučio u sporazumu sa osiguravačem, da bi ostvario potraživanja. Dodatnim dogovorom osiguravač garantuje i za realne kamate kredita. Osigurani slučaj nastaje kada zajmoprimac ne izvršava svoje pruzete obaveze.

 

Osigurani su svi krediti koje osiguranik odobri korisnicima kredita i iste prijavi osiguranju, prema odredbama ugovora o osiguranju. Nakon isplate osigurane sume osiguranik izjavom o cesiji prenosi na osiguravača sva prava koja ima prema korisniku kredita na osnovu zaključenog ugovora o kreditu.

 

 

OSIGURANJE KREDITA PRAVNIM OSOBAMA

 

Ovim osiguranjem osiguravač pokriva štete koje nastanu banci jer korisnik kredita, zbog dokazane nesolventnosti, nije vratio iznos odobrenog kredita.

 

Korisnik kredita je pravna osoba sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine. Osiguravač i osiguranik zaključuju ugovor o osiguranju kojim se dogovaraju o prihvatanju pojedinačnog odobrenog kredita u osiguranje, u skladu sa odredbama zaključenog ugovora. Po isplati osigurane sume osiguranik izjavom o cesiji prenosi na osiguravača sva prava koja ima prema korisniku kredita na osnovu zaključenog ugovora o kreditu.