Osiguranje komercijalnih potraživanja

Kreditno osiguranje osigurava dobavljače od rizika neplaćanja njihovih potraživanja od strane kupaca (domaćih i inostranih).

Ko ima interes da zaključi kreditno osiguranje?

Proizvođači, trgovinska preduzeća, uslužne kompanije ...

Koje su prednosti kreditnog osiguranja?

Prednosti kreditnog osiguranja su:

 • zaštita i sigurnost: zaštita od gubitka, zaštita novčanih tokova, ostvarenje finansijskih planova ...,
 • povećanje prodaje: izlazak na nova tržišta, novi kupci na postojećim tržištima,
 • povećanje konkurentnosti: prodaja na otvoreno, bez bankarskih garancija, akreditiva i sl., produženje roka plaćanja novim i postojećim klijentima.

Koristi za prodavca su:

 • međunarodna konkurentnost,
 • cijena kreditnog osiguranja ukalkulisana u prodajnu cijenu proizvoda,
 • mogućnost da se polica koristi kao kolateral.

Koristi za kupca su:

 • odloženo plaćanje,
 • duži rokovi plaćanja prema dobavljačima,
 • ne koristi svoje kreditne linije kod poslovnih banaka.

 

Aktiva preduzeća
Osnovna sredstva (zgrade, oprema) - 30%   Osigurano
Zalihe - 30%   Osigurano
Potraživanja - 40%   Neosigurano

 
Pokriveni rizici su:

 • bankrot i stečaj kupca,
 • odložena docnja - kada kupac ne izvrši plaćanje 180 dana nakon roka dospjeća fakture.


Apliciranje za kreditno osiguranje:

 • klijent popunjava tipski formular zahtjeva i dostavlja ga Triglav Osiguranju,
 • Triglav Osiguranje procjenjuje zahtjev i analizira informacije,
 • Triglav Osiguranje šalje klijentu ponudu,
 • Klijent prihvata ponudu,
 • Triglav Osiguranje priprema policu i dostavlja klijentu.

Odobravanje kreditnih limita:

 • Osiguranik popunjava zahtjev za Kreditni limit i dostavlja Triglavu Osiguranju,
 • Triglav Osiguranje procjenjuje rizik svakog kupca i odobrava kreditne limite kao i uslove plaćanja,
 • Osiguranik može početi sa osiguranim isporukama domaćim i inokupcima.

Vođenje police:

 • prijava prometa - Osiguranik je u obavezi da dostavi prijavu prometa sa kupcima pokrivenim Policom, do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec;
 • u svakom momentu, Osiguranik može aplicirati za odobravanje limita za nove Kupce i njihovo uključenje u Policu, kao i za povećanje limita za postojeće Kupce;
 • u toku trajanja police, Triglav Osiguranje vrši Monitoring kupaca i izvještava o eventualnim negativnim informacijama. U zavisnosti od tih informacija, Triglav Osiguranje može u svakom trenutku suspendovati ili ukinuti limit – zaustaviti isporuke robe/usluga.

 

Isplata štete - produžena docnja

Potencijalni štetni događaj

Dan dospjeća fakture – faktura nije plaćena.

 

0 dana

Preliminarna prijava štete

Podnosi se 20 dana nakon dospjeća neplaćene fakture.

 

20 dana

Prijava štete

1. zaustaviti isporuke robe/usluga.

2. 60-ti dan je posljednji dan kada se mora poslati prijava štete sa potrebnom dokumentacijom.

 

60 dana

Isplata štete

(kraj perioda produžene docnje)

Ukoliko je prijava štete prihvaćena i svi dokumenti uredu, pokriveni procenat će biti isplaćen klijentu u roku od 14 dana od dana završetka perioda produžene docnje.

 

180 dana

  

 

Isplata štete – bankrot / stečaj

Potencijalni štetni događaj

Dan objave bankrota → zaustaviti isporuke robe/usluga

 

0 dana

Preliminarna prijava štete

Podnosi se 10 dana nakon objave bankrota.

 

10 dana

1. Isplata štete

Ukoliko je puni iznos duga potvrđen od strane Kupca, Suda  ili Stečajnog upravnika i ukoliko je prijava štete prihvaćena i svi dokumenti uredu, pokriveni procenat će biti isplaćen klijentu  u roku od 14 dana od dana prijave štete.

 

14 dana

2. Djelimična isplata štete

Ukoliko puni iznos duga nije potvrđen od strane Kupca, Suda

 ili Stečajnog upravnika isplaćuje se:

- provizorna šteta u iznosu 50%  prijavljene štete

- osigurani procenat potvrđenog  iznosa štete.

 

180 dana

 

Osigurani procenat:

 • Triglav Osiguranje plaća 90% osigurane sume i novca naplaćenog od kupca;
 • u slučaju da se naplati cijeli iznos potraživanja Triglav Osiguranje plaća klijentu i preostalih 10%  

Potrebna dokumentacija za prijavu štete:

 • popunjena prijava štete,
 • podaci o dužniku,
 • kopije kupoprodajnih ugovora, neplaćenih faktura, porudžbina, otpremnica, garancija i dr.,
 • korespondencija sa dužnikom,
 • Rješenje o otvaranju stečajnog postupka,
 • Potvrda duga od strane Kupca, Suda ili Stečajnog upravnika,
 • sve druge informacije i dokumentacija od značaja za razmatranje odštetnog zahtjeva.

Obaveze osiguranika:

 • da plati premiju i sve dodatne troškove navedene u Polici,
 • dostavi Prijavu prometa u roku od 15 dana nakon isteka mjeseca u kojem su isporuke robe i/ili usluga izvršene,
 • da obezbijedi da su potraživanja zakonom dozvoljena,
 • da obezbijedi Osiguravaču uvid u uslove isporuke, cijenu, način plaćanja i dr.,
 • da ne ugovara bilo kakve izmjene kupoprodajnog ugovora bez prethodnog pismenog odobrenja Osiguravača,
 • da ne zaključuje sporazume ili bilo kakve dogovore u pogledu osiguranog potraživanja prije nego ili nakon što je podnio zahtjev za naknadu iz osiguranja bez pismenog odobrenja Osiguravača,
 • da odmah obavijesti Osiguravača o svim promjenama koje su mu poznate u vezi sa kupcem i koje mogu upućivati na problem naplate potraživanja,
 • da prilikom dostavljanja zahtjeva za naplatu naknade iz osiguranja, na Osiguravača prenese sva njegova potraživanja za koja potražuje naplatu naknade iz osiguranja, kao i sva prava po osnovu ugovora sa kupcem ili faktura.