Prijava sumnje na prevaru

Podaci o uključenim pravnim i fizičkim osobama:
Opis razloga sumnje na prevaru i način izvedbe prevare:
Kako ste utvrdili prevaru:
Ako možete dati približnu procjenu štete u iznosu:
Priložite dokaze u elektronskom obliku:
Kontakt
Ime i prezime:
Adresa:
Telefon:
E-pošta:
Potvrđujem da su podaci navedeni u zahtjevu tačni i su dani u najboljoj namjeri.