Poslovanje društva

Polugodišnji izvještaj 2021

Naziv izvještaja

 

Godišnji izvještaj 2020

Naziv izvještaja

 

Polugodišnji izvještaj 2020

Naziv izvještaja

 

Godišnji izvještaj 2019

Naziv izvještaja

 

Polugodišnji izvještaj 2019

Naziv izvještaja

 

Godišnji izvještaj 2018

Naziv izvještaja

 

Polugodišnji izvještaj 2018

Naziv izvještaja

 

Godišnji izvještaj 2017

Naziv izvještaja

 

Polugodišnji izvještaj 2017

Naziv izvještaja

 

Godišnji izvještaj 2016

Naziv izvještaja

 

Polugodišnji izvještaj 2016

Naziv izvještaja

 

Godišnji izvještaj 2015

Naziv izvještaja

 

Polugodišnji izvještaj 2015

Naziv izvještaja

 

Godišnji izvještaj 2014

Naziv izvještaja

 

Polugodišnji izvještaj 2014

Naziv izvještaja

 

Godišnji izvještaj 2013

Naziv izvještaja

 

Polugodišnji izvještaj 2013

Naziv izvještaja

 

Godišnji izvještaj 2012

Naziv izvještaja

 

Godišnji izvještaj 2011

Naziv izvještaja

 

Godišnji izvještaj 2010

Uprava i nadzorni odbor 2010

Uprava
Fejsal Hrustanović, predsjednik
Edib Galijatović, član
 

Nadzorni odbor
Matijaž Rakovec, predsjednik
Andrej Slapar, član
Bakir Pilav, član


Tržišni udio Triglav BH Osiguranja 2010

Ukupna fakturisana premija u 2010. godini iznosi 31.808.705,00 KM. U ukupnoj premiji osiguravajućih društava ostvarenoj u 2010. godini, na tržištu FBiH, TRIGLAV BH OSIGURANJE D.D. učestvuje sa 9,44%.


Premija osiguranjapo grupama/vrstama 2010

Grupa/vrsta osiguranja

Iznos KM

%

Osiguranje osoba

3.633.556,00

11,42

Osiguranje kasko

5.019.509,00

15,78

Osiguranje kargo

626.995,00

1,97

Osiguranje imovine

9.309.143,00

29,27

Osiguranje autoodgovornosti

10.010.502,00

31,47

Osiguranje kredita

98.670,00

0,31

Životna osiguranja

3.110.331,00

9,78

UKUPNO:

31.808.705,00

100,00


Struktura kapitala i rezervi 2010

Kapital i rezerve

Iznos KM

%

VLASTITI KAPITAL

34.402.919,00

53,75

Dionički kapital

8.312.200,00

12,99

Zakonske rezerve

15.065.353,00

23,54

Statutarne rezerve

6.181.034,00

9,66

Akumulirana dobit

2.982.200,00

4,66

Dobit tekućeg perioda

1.862.132,00

2,91

TEHNIČKE REZERVE

29.597.694,00

46,25

Tehničke rezerve

28.911.045,00

45,17

Preventiva

686.649,00

1,07

UKUPNO:

64.000.614,00

100,00


Bilansa uspjeha 2010

Prema bilansi uspjeha za 2010. godinu Triglav BH Osiguranje je ostvarilo:

Ukupan prihod: 38.660.912,00 KM
Ukupan rashod: 36.538.796,00 KM
Bruto dobit: 2.122.116,00 KM 
Porez na dobit: 259.984,00 KM
Neto dobit: 1.862.132,00 KM


Izvjestaj neovisnog revizora 2010

Dioničarima Triglav BH osiguranja d.d. Sarajevo

Obavili smo reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja Grupe Triglav BH Osiguranje d.d. ("Grupa") na dan i za godinu koja je završila 31. decembra 2010. godine kao i reviziju nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Triglav BH Osiguranja d.d. ("Društvo"), iz kojih su izvedeni sažeti finansijski izvještaji, u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. U našem izvještaju s datumom 23. mart 2011. godine izrazili smo pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje iz kojih su izvedeni sažeti finansijski izvještaji

Prema našem mišljenju, prikazani sažeti finansijski izvještaji su dosljedni, u svim materijalnim odrednicama, s finansijskim izvještajima iz kojih su izvedeni.

Za bolje razumijevanje finansijskog položaja Grupe i Društva i rezultata njihovog poslovanja za razdoblje kao i opsega naše revizije, sažete finansijske izvještaje je potrebno čitati povezano s finansijskim izvještajima i našim izvještajem o reviziji tih finansijskih izvještaja iz kojih su sažeti finansijski izvještaji izvedeni.

 

KPMG B-H d.o.o.. Sarajevo,
23. Mart 2011. godine

 

 

Godišnji izvještaj 2009

Uprava i nadzorni odbor 2009

Uprava
Fejsal Hrustanović, predsjednik
Edib Galijatović, član
Aida Lačević, član
 

Nadzorni odbor
Vladimir Mišo Čeplak, predsjednik
Janka Planinc, član
Damir Lačević, član

Tržišni udio Triglav BH Osiguranja 2009
Ukupna fakturisana premija u 2009. godini iznosi 31.473.916,00 KM. U ukupnoj premiji osiguravajućih društava ostvarenoj u 2009. godini, na tržištu FBiH, TRIGLAV BH OSIGURANJE D.D. učestvuje sa 9,54%.

Ukupan prihod u 2009. godini iznosi 38.772.903,06 KM.
Premija osiguranja po grupama/vrstama 2009

Grupa/vrsta osiguranja

Iznos KM

%

Osiguranje osoba

3.796.131,00

12,06

Osiguranje kasko

5.405.422,00

17,17

Osiguranje kargo

654.553,00

2,05

Osiguranje imovine

8.478.799,00

26,94

Osiguranje autoodgovornosti

10.903.981,00

34,64

Osiguranje kredita

103.645,00

0,33

Životna osiguranja

2.140.385,00

6,80

UKUPNO:

31.473.916,00

100,00

Struktura kapitala i rezervi 2009

Kapital i rezerve

Iznos KM

%

VLASTITI KAPITAL

32.540.786,00

51,61

Dionički kapital

8.312.200,00

13,18

Zakonske rezerve

15.065.353,00

23,90

Statutarne rezerve

6.181.034,00

9,80

Akumulirana dobit

2.982.199,00

4,73

TEHNIČKE REZERVE

30.505.048,00

48,39

Tehničke rezerve

29.992.663,00

47,57

Preventiva

512.385,00

0,81

UKUPNO:

63.045.834,00

100,00

Bilansa uspjeha 2009

Prema bilansi uspjeha za 2009. godinu Triglav BH Osiguranje je ostvarilo:

Ukupan prihod: 38.772.903,06 KM
Ukupan rashod: 35.429.491,38 KM
Bruto dobit: 3.343.411,68 KM 
Porez na dobit: 361.212,01 KM
Neto dobit: 2.982.199,67 KM

Izvještaj neovisnog revizora 2009

IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA

 

Dioničarima Triglav BH osiguranja d.d. Sarajevo
 

Obavili smo reviziju priloženih konsolidovanih finansijskih izvještaja Grupe Triglav BH Osiguranja (“Grupa”) koji se sastoje od konsolidovanog izvještaja o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2009. godine, konsolidovanog izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, konsolidovanog izvještaja o promjenama u kapitalu i rezervama i konsolidovanog izvještaja o novčanom toku za 2009. godinu te sažetka značajnih računovodstvenih politika i bilješki uz finansijske izvještaje. Također smo obavili reviziju priloženih nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Triglav BH Osiguranja d.d. (“Društvo”) koji se sastoje od nekonsolidovanog izvještaja o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2009. godine, nekonsolidovanog izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, nekonsolidovanog izvještaja o promjenama u kapitalu i rezervama i nekonsolidovanog izvještaja o novčanom toku za 2009. godinu te sažetka značajnih računovodstvenih politika i bilješki uz finansijske izvještaje.
 

Odgovornost Uprave za finansijske Izvještaje 

Uprava je odgovorna za sastavljanje i objektivan prikaz ovih konsolidovanih i nekonsolidovanih finansijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Odgovornost Uprave uključuje: osmišljavanje, uvođenje i primjenu te održavanje internih kontrola relevantnih za sastavljanje i objektivan prikaz finansijskih izvještaja bez materijalno značajnih grešaka, koje mogu nastati kao posljedica prijevare ili pogreške; odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika i donošenje računovodstvenih procjena primjerenih postojećim okolnostima.
 

Odgovornost Revizora 

Naša je odgovornost izraziti mišljenje o ovim konsolidovanim i nekonsolidovanim finansijskim izvještajima na osnovu naše revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima koji nalažu pridržavanje relevantnih etičkih pravila te planiranje i provođenje revizije kako bi se s razumnom mjerom sigurnosti utvrdilo da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne greške. Revizija uključuje provođenje procedura u svrhu pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objavama u konsolidiranim i nekonsolidiranim finansijskim izvještajima. Odabir procedura ovisi o našoj prosudbi, uključujući i procjenu rizika materijalno značajnih grešaka u konsolidovanim i nekonsolidovanim finansijskim izvještajima, koje mogu nastati kao posljedica prijevare ili pogreške. U procjenjivanju tih rizika, razmatramo interne kontrole relevantne za sastavljanje i objektivan prikaz konsolidovanih i nekonsolidovanih finansijskih izvještaja koje sastavlja Grupa u svrhu osmišljavanja revizijskih procedura prikladnih u postojećim okolnostima, ali ne u svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola. Revizija isto tako uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika, primjerenosti računovodstvenih procjena koje je donijela Uprava, kao i ocjenu ukupnog prikaza finansijskih izvještaja. Uvjereni smo da su nam pribavljeni revizijski dokazi dostatni te da čine odgovarajuću osnovu za potrebe izražavanja našeg mišljenja.
 

Mišljenje

Prema našem mišljenju finansijski izvještaji realno i objektivno prikazuju finansijski položaj Grupe i Društva na dan 31. decembra 2009. godine, rezultate njihovog poslovanja i novčane tokove za godinu koja je tada završila u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

 

KPMG B-H d.o.o.. Sarajevo,
05. April 2010. godineGodišnji izvještaj 2008

Uprava i nadzorni odbor 2008

Uprava
Fejsal Hrustanović, predsjednik
Edib Galijatović, član
Aida Lačević, član
 

Nadzorni odbor
Andrej Kocič
Drago Ljubojević
Damir Lačević

Tržišni udio Triglav BH Osiguranja 2008
Ukupna fakturisana premija u 2008. godini iznosi 32.559.246,91 KM. U ukupnoj premiji osiguravajućih društava ostvarenoj u 2008. godini TRIGLAV BH OSIGURANJE D.D. učestvuje sa 9,71%.

Ukupan prihod u 2008. godini iznosi 35.415.555,89 KM.
Premija osiguranja po grupama/vrstama 2008

Grupa/vrsta osiguranja

Iznos KM

%

Osiguranje osoba

4.120.786,00

12,66

Osiguranje kasko

5.526.584,00

16,97

Osiguranje kargo

617.990,00

1,90

Osiguranje imovine

7.872.482,00

24,18

Osiguranje autoodgovornosti

11.360.019,00

34,89

Osiguranje kredita

74.984,00

0,23

Životna osiguranja

2.986.402,00

9,17

UKUPNO:

32.559.247,00

100,00

Struktura kapitala i rezervi 2008

Kapital i rezerve

Iznos KM

%

VLASTITI KAPITAL

29.558.587,00

49,02

Dionički kapital

8.312.200,00

13,78

Zakonske rezerve

15.065.353,00

24,98

Statutarne rezerve

6.181.034,00

10,25

TEHNIČKE REZERVE

30.743.593,00

50,98

Tehničke rezerve

28.398.410,00

47,09

Preventiva

2.345.183,00

3,89

UKUPNO:

60.302.180,00

100,00

Bilansa uspjeha 2008

Prema bilansi uspjeha za 2008. godinu Triglav BH Osiguranje je ostvarilo:

Ukupan prihod: 35.415.556,00 KM
Ukupan rashod: 32.920.647,00 KM
Bruto dobit: 2.494.909,00 KM 
Porez na dobit: 289.044,00 KM
Neto dobit: 2.205.865,00 KM

Izvještaj neovisnog revizora 2008

IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA

 

Dioničarima Triglav BH osiguranja d.d. Sarajevo

Obavili smo reviziju priloženih konsolidovanih finansijskih izvještaja Grupe Triglav BH Osiguranja (“Grupa”) koji se sastoje od konsolidovanog bilansa stanja na dan 31. decembra 2008. godine, konsolidovanog bilansa uspjeha, konsolidovanog izvještaja o promjenama u kapitalu i rezervama i konsolidovanog izvještaja o novčanom toku za 2008. godinu te sažetka značajnih računovodstvenih politika i bilješki uz finansijske izvještaje. Također smo obavili reviziju priloženih nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Triglav BH Osiguranje d.d. (“Društvo”) koji se sastoje od nekonsolidovanog bilansa stanja na dan 31. decembra 2008. godine, nekonsolidovanog bilansa uspjeha, nekonsolidovanog izvještaja o promjenama u kapitalu i rezervama i nekonsolidovanog izvještaja o novčanom toku za 2008.godinu te sažetka značajnih računovodstvenih politika i bilješki uz finansijske izvještaje.
 

Odgovornost Uprave za finansijske Izvještaje 

Uprava je odgovorna za sastavljanje i objektivan prikaz ovih konsolidovanih i nekonsolidovanih finansijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Odgovornost Uprave uključuje: osmišljavanje, uvođenje i primjenu te održavanje internih kontrola relevantnih za sastavljanje i objektivan prikaz finansijskih izvještaja bez materijalno značajnih grešaka, koje mogu nastati kao posljedica prijevare ili pogreške; odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika idonošenje računovodstvenih procjena primjerenih postojećim okolnostima.
 

Odgovornost Revizora 

Naša je odgovornost izraziti mišljenje o ovim konsolidovanim i nekonsolidovanim finansijskim izvještajima na osnovu naše revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima koji nalažu pridržavanje relevantnih etičkih pravila te planiranje i provođenje revizije kako bi se s razumnom mjerom sigurnosti utvrdilo da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne greške. Revizija uključuje provođenje procedura u svrhu pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objavama u konsolidiranim i nekonsolidiranim finansijskim izvještajima. Odabir procedura ovisi o našoj prosudbi, uključujući i procjenu rizika materijalno značajnih grešaka u konsolidovanim i nekonsolidovanim finansijskim izvještajima, koje mogu nastati kao posljedica prijevare ili pogreške. U procjenjivanju tih rizika, razmatramo interne kontrole relevantne za sastavljanje i objektivan prikaz konsolidovanih i nekonsolidovanih finansijskih izvještaja koje sastavlja Društvo u svrhu osmišljavanja revizijskih procedura prikladnih u postojećim okolnostima, ali ne u svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola. Revizija isto tako uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika, primjerenosti računovodstvenih procjena koje je donijela Uprava, kao i ocjenu ukupnog prikaza finansijskih izvještaja. Uvjereni smo da su nam pribavljeni revizijski dokazi dostatni te da čine odgovarajuću osnovu za potrebe izražavanja našeg mišljenja.
 

Osnova za kvalifikovano mišljenje

1 Kao što je navedeno u bilješci 1.2 (b), „Osnova za pripremu izvještaja – Promjene računovodstvene politike“, u 2007. godini Društvo je promijenilo računovodstvenu politiku za izračun rezerve prijenosne premije i odgođenih troškova pribave za poslove neživotnog osiguranja. Efekti promjene računovodstvene politike priznati su u potpunosti u bilansu uspjeha za godinu koja je završila 31. decembra 2007. godine. To nije u skladu sa Međunarodnim standardom finansijskog izvještavanja 8: Računovodstvene politike, promjene u računovodstvenim procjenama i greške („MRS 8“), koji nalaže retroaktivnu primjenu promjena u računovodstvenim politikama i retroaktivnu prepravku prethodnih perioda, a što je uzrokovalo da kvalifikujemo mišljenje na konsolidovane i nekonsolidovane finansijske izvještaje za 2007. godinu. Da je Društvo promjenu računovodstvene politike za rezervu prijenosne premije i razgraničenih troškova pribave primijenilo retroaktivno, prepravljajući kapital i rezerve na dan 1. januara 2006. godine i finansijske izvještaje za 2006. godinu, kako to nalaže MRS 8, početna stanja zadržane dobiti Grupe i Društva na dan 1. januara 2007. godine bila bi umanjena za 725 hiljada KM, a neto dobit za 2007. godinu bi se povećala za 725 hiljada KM, ne uključujući efekt poreza, koji nismo bili u mogućnosti procijeniti. 2 Kao što je objašnjeno u bilješci 1.2 (b), „Osnova za pripremu izvještaja – Promjene računovodstvene politike“, u 2007. godini Društvo je također promijenilo računovodstvenu politiku za klasifikaciju rezervi za preventivu kao rezervisanja za obaveze i troškove dok je u prethodnim periodima Društvo klasifikovalo rezerve za preventivu kao dio kapitala. Efekti ove promjene priznati su kroz promjene u kapitalu i rezervama u 2007. godini što je i objavljeno u izvještaju o promjenama u kapitalu i rezervama. To nije u skladu sa Međunarodnim standardom finansijskog izvještavanja 8: Računovodstvene politike, promjene u računovodstvenim procjenama i greške („MRS 8“), koji nalaže retroaktivnu primjenu promjena u računovodstvenim politikama i retroaktivnu prepravku prethodnih perioda, a što je uzrokovalo da kvalifikujemo mišljenje na konsolidovane i nekonsolidovane finansijske izvještaje za 2007. godinu. Da je Društvo promjenu računovodstvene politike primjenilo retroaktivno, prepravljajući kapital i rezerve na dan 1. januara 2006. i finansijske izvještaje za 2006. godinu, kako to nalaže MRS 8, kapital i rezerve bi bili umanjeni za 1.846 hiljada KM na dan 1. januara 2007. godine kao i neto gubici priznati direktno u kapitalu i rezervama za 2007.godinu. 3 U 2007. godini i prethodnim godinama, Društvo je evidentiralo dobit životnog osiguranja koja će biti raspoređena nosiocima polisa osiguranja, kod ugovora o osiguranju koji sadrže diskrecionu komponentu, kao raspodjelu dobiti za godinu namjenjenu nosiocima polisa osiguranja u bilansu uspjeha, koja je objavljena kao posebna komponenta u kapitalu i rezervama u izvještaju o promjenama u kapitalu i rezervama i u bilansu stanja, u skladu sa opcijom dozvoljenom u skladu sa Međunarodnim standardom finansijskog izvještavanja 4: Ugovori o osiguranju („MSFI 4“). Odobravanje predložene raspodjele dobiti nosiocima polisa u narednoj godini od strane dioničara na skupštini dioničara, te naknadni pripis dobiti nosiocima polisa, a čiji pojedinačni računi se pritome zadužuju, Društvo je prikazalo kroz smanjenje kapitala i povećanje matematičke rezerve. Prema našem mišljenju, bilo bi ispravnije da je povećanje matematičke rezerve vršeno kroz bilans uspjeha uz istoveremeni transfer rezerve iz kapitala u prihod kako bi se izjednačila ova promjena, pri čemu bi eventualna razlika u diskrecionoj komponenti unutar kapitala bila prenešena direktno u zadržanu dobit, a što je uzrokovalo da kvalifikujemo mišljenje na konsolidovane i nekonsolidovane finansijske izvještaje za 2007. godinu. 4 Za godinu koja je završila 31. decembra 2008. kao i za godinu koja je završila 31. decembra 2007., Društvo nema i nije imalo historijske informacije da objavi sve informacije zahtijevane Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, uključujući informaciju o razvoju šteta i informacije senzitivnosti testa adekvatnosti obaveza iz poslova životnih osiguranja, kako je to zahtijevano MSFI 4. To je uzrokovalo da kvalifikujemo mišljenje na konsolidovane i nekonsolidovane finansijske izvještaje za 2007. godinu.
 

Mišljenje

Prema našem mišljenju, osim efekata na usporedne podatke konsolidovanih i nekonsolidovanih finansijskih izvještaja opisanih u odlomcima 1 do 3 Osnove za kvalifikovano mišljenje i nedostatka objava navedenih u odlomku 4 Osnove za kvalifikovano mišljenje, finansijski izvještaji realno i objektivno prikazuju finansijski položaj Grupe i Društva na dan 31. decembra 2008. godine, rezultate njihovog poslovanja i novčane tokove za godinu koja je tada završila u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.
 

KPMG B-H d.o.o.. Sarajevo,
25. mart 2009. godine


Godišnji izvještaj 2007

Uprava i nadzorni odbor 2007

Uprava
Fejsal Hrustanović, predsjednik
Edib Galijatović, član
Aida Lačević, član
 

Nadzorni odbor
Andrej Kocič
Drago Ljubojević
Damir Lačević

Tržišni udio Triglav BH Osiguranja 2007
Ukupna fakturisana premija u 2007. godini iznosi 29.702.408,80 KM. U ukupnoj premiji osiguravajućih društava ostvarenoj u 2007. godini TRIGLAV BH OSIGURANJE D.D. učestvuje sa 9,99%.

Ukupan prihod u 2007. godini iznosi 29.349.497,54 KM.
Premija osiguranja po grupama/vrstama 2007

Grupa/vrsta osiguranja

Iznos KM

%

Osiguranje osoba

4.167.118,00

14,03

Osiguranje kasko

4.805.084,00

16,18

Osiguranje kargo

442.142,00

1,49

Osiguranje imovine

7.181.079,00

24,18

Osiguranje odgovornosti

10.620.749,00

35,76

Osiguranje kredita

114.980,00

0,38

Životna osiguranja

2.371.257,00

7,98

UKUPNO:

29.702.409,00

100,00

Struktura kapitala i rezervi 2007

Kapital i rezerve

Iznos KM

%

Dionički kapital

8.312.200,00

15,60

Zakonske rezerve

13.910.763,00

26,11

Statutarne rezerve

4.156.100,00

7,80

Preventiva

2.144.528,00

4,02

Tehničke rezerve

23.780.643,00

44,64

Akumulirana dobit

973.659,00

1,83

UKUPNO:

53.277.893,00

100,00

Bilansa uspjeha 2007

Prema bilansi uspjeha za 2007. godinu Triglav BH Osiguranje je ostvarilo:

Ukupan prihod: 29.349.497,54 KM
Ukupan rashod: 26.001.027,86 KM
Bruto dobit: 3.348.469,86 KM 
Porez na dobit: 240.840,29 KM
Neto dobit: 3.107.629,57 KM

Izvještaj neovisnog revizora 2007

IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA

 

Dioničarima Triglav BH osiguranja d.d. Sarajevo

Obavili smo reviziju priloženih konsolidovanih finansijskih izvještaja Triglav BH Osiguranja d.d. i njegove podružnice (zajedno “Grupa”) koji se sastoje od konsolidovanog bilansa stanja na dan 31. decembra 2007. godine, konsolidovanog bilansa uspjeha, konsolidovanog izvještaja o promjenama u kapitalu i rezervama i konsolidovanog izvještaja o novčanom toku za 2007. godinu te sažetka značajnih računovodstvenih politika i bilješki uz finansijske izvještaje. Također smo obavili reviziju priloženih nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Triglav BH Osiguranje d.d. (“Društvo”) koji se sastoje od nekonsolidovanog bilansa stanja na dan 31. decembra 2007. godine, nekonsolidovanog bilansa uspjeha, nekonsolidovanog izvještaja o promjenama u kapitalu i rezervama i nekonsolidovanog izvještaja o novčanom toku za 2007. godinu te sažetka značajnih računovodstvenih politika i bilješki uz finansijske izvještaje. Nekonsolidovani finansijski izvještaji Društva za godinu koja je završila 31. decembra 2006. godine, su revidirani od strane drugog revizora u čijem je izvještaju izdatom 5. aprila 2007. godine izraženo pozitivno mišljenje na te finansijske izvještaje. Konsolidovani finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31. decembra 2006. godine nisu bili revidirani.
 

Odgovornost Uprave za finansijske Izvještaje 

Uprava je odgovorna za sastavljanje i objektivan prikaz ovih konsolidovanih i nekonsolidovanih finansijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Odgovornost Uprave uključuje: osmišljavanje, uvođenje i primjenu te održavanje internih kontrola relevantnih za sastavljanje i objektivan prikaz finansijskih izvještaja bez materijalno značajnih grešaka, koje mogu nastati kao posljedica prijevare ili pogreške; odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika i donošenje računovodstvenih procjena primjerenih postojećim okolnostima.

Odgovornost Revizora 

Naša je odgovornost izraziti mišljenje o ovim konsolidovanim i nekonsolidovanim finansijskim izvještajima na osnovu naše revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima koji nalažu pridržavanje relevantnih etičkih pravila te planiranje i provođenje revizije kako bi se s razumnom mjerom sigurnosti utvrdilo da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne greške. Revizija uključuje provođenje procedura u svrhu pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objavama u konsolidovanim i nekonsolidovanim finansijskim izvještajima. Odabir procedura ovisi o našoj prosudbi, uključujući i procjenu rizika materijalno značajnih grešaka u konsolidovanim i nekonsolidovanim finansijskim izvještajima, koje mogu nastati kao posljedica prijevare ili pogreške. U procjenjivanju tih rizika, razmatramo interne kontrole relevantne za sastavljanje i objektivan prikaz konsolidovanih i nekonsolidovanih finansijskih izvještaja koje sastavljaju Društvo i Grupa u svrhu osmišljavanja revizijskih procedura prikladnih u postojećim okolnostima, ali ne u svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola. Revizija isto tako uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika, primjerenosti računovodstvenih procjena koje je donijela Uprava, kao i ocjenu ukupnog prikaza finansijskih izvještaja. Uvjereni smo da su nam pribavljeni revizijski dokazi dostatni te da čine odgovarajuću osnovu za potrebe izražavanja našeg mišljenja.
 

Osnova za kvalifikovano mišljenje

Kao što je navedeno u bilješci 1.2 (b), „Osnova za pripremu izvještaja – Promjene računovodstvene politike“, u 2007. godini Društvo je promijenilo računovodstvenu politiku za izra~un rezerve prijenosne premije i odgođenih troškova pribave za poslove neživotnog osiguranja. Efekti promjene računovodstvene politike priznati su u potpunosti u bilansu uspjeha za godinu koja je završila 31. decembra 2007. godine. Ovo nije u skladu sa Međunarodnim standardom finansijskog izvještavanja 8: Računovodstvene politike, promjene u računovodstvenim procjenama i greške („MRS 8“), koji nalaže retroaktivnu primjenu promjena u računovodstvenim politikama i retroaktivnu prepravku prethodnih perioda. Da se je promjena računovodstvene politike za rezervu prijenosne premije i razgraničenih troškova pribave primjenila retroaktivno, prepravljajući kapital i rezerve na dan 1. januara 2006. godine i finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2006. godine, kako to nalaže MRS 8, početno stanje zadržane dobit Grupe i Društva na dan 1. januara 2006. godine bi bilo umanjeno za 561 hiljadu KM, dobit za godinu koja je završila 31. decembra 2006. godine bi bila umanjena za 164 hiljade KM, i rezerva za prijenosnu premiju i udio reosiguranja u rezervi za prijenosnu premiju na dan 31. decembra 2006. godine bi bili uvećani za 2.046 hiljada KM, odnosno 467 hiljada KM, razgraničeni troškovi pribave bi se na dan 31. decembra 2006. godine uvećali za 854 hiljade KM i neto dobit za godinu koja je završila 31. decembra 2007. godine bi se povećala za 725 hiljada KM, ne uključujući efekt poreza, koji nismo bili u mogućnosti procijeniti. Kao što je objašnjeno u bilješci 1.2 (b), „Osnova za pripremu izvještaja – Promjene računovodstvene politike“, u 2007. godini Društvo je također promijenilo računovodstvenu politiku za klasifikaciju rezervi za preventivu kao obaveze u skladu sa promjenom zakonskih propisa. U prethodnim periodima Društvo je klasifikovalo preventivne rezerve kao dio kapitala. Efekti ove promjene priznati su kroz promjene u kapitalu i rezervama u 2007. godini {to je i objavljeno u izvještaju o promjenama u kapitalu i rezervama. Ovo nije u skladu sa Međunarodnim standardom finansijskog izvještavanja 8: Računovodstvene politike, promjene u računovodstvenim procjenama i greške („MRS 8“), koji nalaže retroaktivnu primjenu promjena u računovodstvenim politikama i retroaktivnu prepravku prethodnih perioda. Da se je promjena računovodstvene politike primjenila retroaktivno, prepravljaju}i kapital i rezerve na dan 1. januara 2006. i finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2006. godine, kako to nalaže MRS 8, kapital i rezerve bi bili umanjeni za 1.669 hiljada KM na dan 1 januara 2006. godine i za 1.846 hiljada KM na dan 31. decembra 2006. godine, ostale rezerve bi se povećale za 1.846 hiljada KM na dan 31. decembra 2006. godine, promjene koje uvećavaju ukupno priznat prihod unutar kapitala i rezervi u 2006. bi se povećale za 177 hiljada KM i promjene koje umanjuju ukupno priznate prihode unutar kapitala i rezervi u 2007. godini bi se smanjile za 1.846 hiljada KM. Društvo evidentira dobit životnog osiguranja koja će biti raspoređena nosiocima polisa osiguranja, kod ugovora o osiguranju koji sadrže diskrecionu komponentu, kao raspodjelu dobiti za godinu namjenjenu nosiocima polisa osiguranja u bilansu uspjeha, koja je objavljena kao posebna komponenta u kapitalu i rezervama u izvještaju o promjenama u kapitalu i rezervama i u bilansu stanja, u skladu sa opcijom dozvolje - nom u skladu sa Međunarodnim standardom finansijskog izvještavanja 4: Ugovori o osiguranju („MSFI 4“). Odobravanje predložene raspodjele dobiti nosiocima polisa u narednoj godini od strane dioničara na skupštini dioničara, te naknadni pripis dobiti nosiocima polisa, a čiji pojedinačni računi pritome zadužuju, Društvo je prikazalo kroz smanjenje kapitala i povećanje matematičke rezerve. Prema našem mišljenju, bilo bi ispravnije ukoliko bi se povećanje matematičke rezerve vršilo kroz bilans uspjeha uz istoveremeni transfer rezerve iz kapitala u prihod kako bi se izjednačila ova promjena, pri čemu se eventualna razlika u diskrecionoj komponenti unutar kapitala prenosi direktno u zadržanu dobit. Drušhtvo nema historijske informacije da objavi sve informacije zahtijevane Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, uključujući informaciju o razvoju šteta, kako je to zahtijevano MSFI 4
 

Mišljenje

Prema našem mišljenju, osim efekata za konsolidovane i nekonsolidovane finansijske izvještaje opisanih u odlomku Osnova za kvalificirano mišljenje, konsolidovani i nekonsolidovani finansijski izvještaji realno i objektivno prikazuju kosolidovani i nekonsolidovani finansijski položaj Grupe i Društva na dan 31. decembra 2007. godine, konsolidovane i nekonsolidovane rezultate njihovog poslovanja i novčane tokove za godinu koja je tada završila u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.
 

KPMG B-H d.o.o.. Sarajevo,
28. mart 2008. godineGodišnji izvještaj 2006

Uprava i nadzorni odbor 2006

Uprava
Fejsal Hrustanović, predsjednik
Edib Galijatović, član
Aida Lačević, član
 

Nadzorni odbor
Andrej Kocič
Drago Ljubojević
Damir Lačević

Tržišni udio Triglav BH Osiguranja 2006

Ukupna premija u 2006. godini iznosi 23.861.923,00 KM. U ukupnoj premiji osiguravajućih društava ostvarenoj u 2006. godini TRIGLAV BH OSIGURANJE D.D. učestvuje sa 8,98%.

Ukupan prihod u 2006. godini iznosi 32.219.743,00 KM.

Premija osiguranja po grupama/vrstama 2006

Grupa/vrsta osiguranja

Iznos KM

%

Osiguranje osoba

3.525.626,00

14,78

Osiguranje kasko

3.972.837,00

16,65

Osiguranje kargo

283.983,00

1,19

Osiguranje imovine

4.465.701,00

18,71

Osiguranje odgovornosti

9.681.600,00

40,57

Osiguranje finansija

785.410,00

3,29

Životna osiguranja

1.146.766,00

4,81

UKUPNO:

23.861.923,00

100,00

Struktura kapitala i rezervi 2006

Kapital i rezerve

Iznos KM

%

Dionički kapital

8.312.200,00

18,32

Revalor. Rezerva

48.197,00

0,11

Rezerva sigurnosti

15.716.572,00

34,64

Preventiva

1.845.686,00

4,07

Tehničke rezerve

19.102.955,00

42,10

Dobit za reinvestiranje

348.974,00

0,77

UKUPNO:

45.374.583,00

100,00

Bilansa uspjeha 2006

Prema bilansi uspjeha za 2006. godinu Triglav BH Osiguranje je ostvarilo:

Ukupan prihod: 32.219.743,00 KM
Ukupan rashod: 28.924.014,00 KM
Dobit: 3.295.729,00 KM

Izvještaj neovisnog revizora 2006

IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA

 

Dioničarima Triglav BH osiguranja d.d. Sarajevo

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Triglav BH Osiguranja d.d., Sarajevo ( u daljem tekstu „Društvo“) koji uključuju bilansa stanja sa stanjem na dan 31. decembra 2006. godine i bilans uspjeha, izvještaj o promjenama na kapitalu i izvještaja o novčanim tokovima za godinu završenu na taj dan, pregled računovodstvenih politika i druge napomene uz finansijske izvještaje.
 

Odgovornost Rukovodstva za Finansijske Izvještaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje ovih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Ova odgovornost uključuje: osmišljavanje, uspostavljanje i funkcionisanje internih kontrola relevantnih za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajno pogrešno prikazivanje, nastalo ili usljed  pronevjere ili usljed greške; izbor i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika; i sačinjavanje računovodstvenih procjena prihvatljivih u datim okolnostima.
 

Odgovornost Revizora 

Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o prikazanim finansijskim izvještajima. Reviziju finansijskih izveštaja izvršili smo u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi zahtjevaju da postupamo u skladu sa  načelima profesionalne etike i da planiramo i izvršimo reviziju na način koji nam omogućava da steknemo razumno uvjerenje da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajno pogrešno prikazivanje.

Revizija podrazumjeva primjenu postupaka  u cilju pribavljanja revizorskog dokaza o iznosima i objelodanjivanjima sadržanim u finansijskim izvještajima. Izbor postupaka zavisi od revizorskog prosuđivanja, uključujući procjenu rizika od nastanka materijalno značajnog pogrešnog prikazivanja u finansijskim izvještajima, nastalog ili usljed pronevjere ili usljed greške. Pri procjeni ovih rizika, revizor uzima u obzir interne kontrole relevantne za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja Društva u cilju odabira adekvatnih revizijskih procedura u datim okolnostima, a ne za potrebe izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Društva. Revizija takođe obuhvata ocjenu adekvatnosti primjenjenih računovodstvenih politika i prihvatljivosti računovodstvenih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja.

Vjerujemo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni kao osnov za izražavanje mišljenja
 

Mišljenje

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje Društva  sa stanjem na dan 31. decembra 2006. godine, kao i rezultate poslovanja i novčane tokove za godinu završenu na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja

 

PricewaterhouseCoopers d.o.o. Sarajevo
Sarajevo, 05. april 2007. godineGodišnji izvještaj 2005

Uprava i nadzorni odbor 2005

Uprava
Fejsal Hrustanović, predsjednik
Edib Galijatović, član
Aida Lačević, član
 

Nadzorni odbor
Andrej Kocič
Milan Tomaževič
Damir Lačević

Tržišni udio Triglav BH Osiguranja 2005

Ukupna premija u 2005. godini iznosi 22.370.768,32 KM. U ukupnoj premiji osiguravajućih društava ostvarenoj u 2005. godini TRIGLAV BH OSIGURANJE D.D. učestvuje sa 9,20%.

Ukupan prihod u 2005. godini iznosi 29.590.071,35 KM.

Premija osiguranja po grupama/vrstama 2005

Grupa/vrsta osiguranja

Iznos KM

%

Osiguranje osoba

3.509.078,70

15,69

Osiguranje kasko

3.935.938,96

17,59

Osiguranje kargo

133.928,76

0,60

Osiguranje imovine

4.123.238,94

18,43

Osiguranje odgovornosti

8.727.922,13

39,01

Osiguranje finansija

908.204,23

4,06

Životna osiguranja

1.032.456,60

4,62

UKUPNO:

22.370.768,32

100,00

Struktura kapitala i rezervi 2005

Kapital i rezerve

Iznos KM

%

Dionički kapital

8.312.200,00

19,46

Revalor. Rezerva

298.722,00

0,69

Rezerva sigurnosti

9.805.445,00

22,96

Preventiva

1.669.122,00

3,91

Tehničke rezerve

17.230.108,00

40,34

Akumulirana dobit

5.397.442,00

12,64

Dobit za reinvestiranje

0

0,00

UKUPNO:

42.713.039,00

100,00

Bilansa uspjeha 2005

Prema bilansi uspjeha za 2005. godinu Triglav BH Osiguranje je ostvarilo:

Ukupan prihod: 29.590.071,35 KM
Ukupan rashod: 25.974,213,24 KM
Dobit: 3.615.858,11 KM

Izvještaj neovisnog revizora 2005

IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA


Dioničarima Triglav BH osiguranja d.d. Sarajevo

Izvršili smo reviziju bilansa stanja Triglav BH Osiguranje d.d. Sarajevo na dan 31. decembar 2005. godine i povezanog bilansa uspjeha, promjene na kapitalu i izvještaja o gotovinskim tokovima za godinu koja je tada završila. Za izvještaje prikazane na stranama 4 do 27 odgovornost snosi menadžment Društva. Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izvještajima na osnovu izvršene revizije. Finansijski izvještaji Društva za godinu završenu 31. decembra 2004. godine bili su revidirani od strane drugog revizora, koji je u svom izvještaju od 2. februara 2005. godine dao pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje Društva. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi zahtijevaju da planiramo i izvršimo reviziju tako da pribavimo dovoljno dokaza da u finansijskim izvještajima nema značajnog pogrešnog prikazivanja podataka. Revizija uključuje ispitivanja dokaza kojima se potkrepljuju iznosi i napomene uz finansijske izvještaje, na osnovu testiranja. Revizija takođe uključuje ocjenjivanje primijenjenih računovodstvenih principa i značajnih procjena učinjenih od strane rukovodstva. Smatramo da naša revizija obezbjeđuje adekvatnu osnovu za formiranje našeg mišljenja. Po našem mišljenju, finansijski izvještaji prikazuju realno i objektivno finansijski položaj Društva na dan 31. decembar 2005. godine, rezultate njegovih aktivnosti i gotovinske tokove za godinu koja je tada završila, u skladu sa Računovodstvenim standardima Federacije Bosne i Hercegovine.

PricewaterhouseCoopers d.o.o. Sarajevo
Sarajevo, 23 mart 2006. godineGodišnji izvještaj 2004

Uprava i nadzorni odbor 2004

Uprava
Fejsal Hrustanović, predsjednik
Edib Galijatović, član
Aida Lačević, član
 

Nadzorni odbor
Milan Tomažević, predsjednik
Jože Obersnel, član
Vladimir Uršić, član
Damir Lačević, član

Tržišni udio Triglav BH Osiguranja 2004

Ukupna premija u 2004. godini iznosi 18.497.791 KM. U ukupnoj premiji osiguravajućih društava ostvarenoj u 2004. godini Triglav BH Osiguranje učestvuje sa 8,32%.
 

Ukupan prihod u 2004. godini iznosi 24.735.777 KM. U ukupnom prihodu osiguravajućih društava ostvarenom u 2004. godini Triglav BH Osiguranje učestvuje sa 7,51%.

Premija osiguranja po grupama/vrstama 2004

Grupa/vrsta osiguranja

Iznos KM

%

Osiguranje osoba

3.105.695

16,79

Osiguranje kasko

2.610.562

14,11

Osiguranje kargo

99.924

0,54

Osiguranje imovine

3.976.913

21,50

Osiguranje odgovornosti

7.792.464

42.13

Osiguranje finansija

121.033

0,65

Životna osiguranja

791.200

4,28

UKUPNO:

18.497.791

100,00

Struktura kapitala i rezervi 2004

Kapital i rezerve

Iznos KM

%

Dionički kapital

8.312.200

22,14

Revalor. Rezerva

298.722

0,80

Rezerva sigurnosti

8.299.654

22,11

Preventiva

1.464.465

3,90

Tehničke rezerve

15.830.988

42,17

Akumulirana dobit

3.337.130

8,89

Dobit za reinvestiranje

0

0,00

UKUPNO:

37.543.159

100,00

Bilansa uspjeha 2004

Prema bilansi uspjeha za 2004. godinu Triglav BH Osiguranje je ostvarilo:

Ukupan prihod: 24.735.777 KM
Ukupan rashod: 22.056.171 KM
Dobit: 2.679.606 KM

Godišnji izvještaj 2003

Uprava i nadzorni odbor 2003

Uprava
Fejsal Hrustanović, predsjednik
Edib Galijatović, član
Aida Lačević, član
 

Nadzorni odbor
Milan Tomažević, predsjednik
Nadežda Klemenčić, član
Jože Obersnel, član
Vladimir Uršić, član
Damir Lačević, član

Tržišni udio Triglav BH Osiguranja 2003

Ukupna premija u 2003. godini iznosi 15.419.531 KM. U ukupnoj premiji osiguravajućih društava ostvarenoj u 2003. godini Triglav BH Osiguranje učestvuje sa 7,93%.
 

Po visini premije Triglav BH Osiguranje nalazi se na 4. mjestu među 20 0siguravajućih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 

Ukupan prihod u 2003. godini iznosi 20.574.191 KM. U ukupnom prihodu osiguravajućih društava ostvarenom u 2003. godini Triglav BH Osiguranje učestvuje sa 6,97%.

Premija osiguranja po grupama/vrstama 2003

Grupa/vrsta osiguranja

Iznos KM

%

Osiguranje osoba

2.002.925

12,99

Osiguranje kasko

2.122.546

13,77

Osiguranje kargo

68.879

0,45

Osiguranje imovine

2.781,305

18,04

Osiguranje odgovornosti

7.763.661

50,35

Osiguranje finansija

16.137

0,10

Životna osiguranja

664.078

4,31

UKUPNO:

15.419.531

100,00

Struktura kapitala i rezervi 2003

Kapital i rezerve

Iznos KM

%

Dionički kapital

3.197.000

9,37

Revalor. Rezerva

298.722

0,88

Rezerva sigurnosti

10.274.492

30.12

Preventiva

1.142.641

3,35

Tehničke rezerve

15.077.086

44,20

Akumulirana dobit

4.117.586

12.07

Dobit za reinvestiranje

0

0,00

UKUPNO:

34.107.527

100,00


Po visini kapitala i rezervi Triglav BH osiguranje nalazi se na 3. mjestu među 20 osiguravajućih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Bilansa uspjeha 2003

Prema bilansi uspjeha za 2003. godinu Triglav BH Osiguranje je ostvarilo:

Ukupan prihod: 20.574.191 KM
Ukupan rashod: 17.957.911 KM
Dobit: 2.616.280 KM
 

Prema bilansi uspjeha za 2003. godinu Triglav BH Osiguranje se nalazi na 2. mjestu među 20 osiguravajućih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Godišnji izvještaj 2002

Uprava i nadzorni odbor 2002

Uprava
Fejsal Hrustanović, predsjednik
Edib Galijatović, član
Aida Lačević, član
 

Nadzorni odbor
Milan Tomažević, predsjednik
Nadežda Klemenčić, član
Jože Obersnel, član
Vladimir Uršić, član
Damir Lačević, član

Tržišni udio Triglav BH Osiguranja 2002

Ukupna premija u 2002. godini iznosi 13.870.157 KM. U ukupnoj premiji osiguravajućih društava ostvarenoj u 2003. godini Triglav BH Osiguranje učestvuje sa 7,18%. 
 

Ukupan prihod u 2002. godini iznosi 19.639.430 KM. U ukupnom prihodu osiguravajućih društava ostvarenom u 2003. godini Triglav BH Osiguranje učestvuje sa 6,98%.

Premija osiguranja po grupama/vrstama 2002

Grupa/vrsta osiguranja

Iznos KM

%

Osiguranje osoba

1.871.716

13,49

Osiguranje kasko

1.923.322

13,87

Osiguranje kargo

107.292

0,77

Osiguranje imovine

1.771.952

12,78

Osiguranje odgovornosti

7.819.098

56,37

Osiguranje finansija

112.281

0,81

Životna osiguranja

264.496

1,91

UKUPNO:

13.870.157

100,00

Struktura kapitala i rezervi 2002

Kapital i rezerve

Iznos KM

%

Dionički kapital

3.197.000

10,37

Revalor. Rezerva

298.722

0,97

Rezerva sigurnosti

9.416.573

30,55

Preventiva

906.036

2,94

Tehničke rezerve

14.641.536

47,51

Akumulirana dobit

2.359.225

7,66

Dobit za reinvestiranje

0

0,00

UKUPNO:

30.819.092

100,00

Bilansa uspjeha 2002

Prema bilansi uspjeha za 2002. godinu Triglav BH Osiguranje je ostvarilo: 

Ukupan prihod: 19.639.430 KM
Ukupan rashod: 17.229.248 KM
Dobit: 2.410.182 KM
 

Prema bilansi uspjeha za 2002. godinu Triglav BH Osiguranje se nalazi na 3. mjestu među 19 osiguravajućih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine.