Obavještenje o obradi ličnih podataka

Triglav Osiguranje d.d. ( u daljem tekstu:Triglav) je dio Grupe Triglav, najveće osiguravajuće grupacije u jugoistočnoj Europi. Budući da prilikom poslovanja Triglav prikuplja i obrađuje lične podatke i to kako svojih klijenata odnosno potencijalnih klijenata, tako i trećih lica, stoga Triglav posebnu pažnju poklanja njihovoj adekvatnoj zaštiti, kako bi postupio u skladu sa važećim propisma i ujedno opravdao i zadržao Vaše poverenje.


Lični podaci znače bilo koju informaciju koja se odnosi na fizičko lice koje je identificirano ili se može utvrditi identitet lica. Ovim dokumentom pružaju Vam se informacije o tome na koji način i po kom osnovu Triglav prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke, pod kojim uslovima i koja Vam prava pripadaju u pogledu Vaših ličnih podataka.


Molimo Vas da ovaj dokument pažljivo pročitate kako biste se upoznali sa svim relevantnim informacijama o postupanju sa Vašim ličnim podacima i kako biste u potpunosti bili svjesni prava koja Vam pripadaju na osnovu pozitivnih pravnih propisa.


1. KO JE KONTROLOR PODATAKA?

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BIH “Kontrolor podataka“ je svako javno tijelo, fizička ili pravna osoba, agencija ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugim vodi, obrađuje i utvrđuje svrhu i način obrade ličnih podataka na temelju zakona ili propisa.


Triglav u obavljanju svog poslovanja predstavlja Kontrolora, pri čemu s Vašim podacima postupa isključivo u skladu sa važećim propisima, tako da osigurava adekvatan nivo zaštite i sigurnosti ličnih podataka.


Određeni lični podaci su Kontroloru nužni kako bi Vam mogao prodati određeni proizvod ili pružiti uslugu. Međutim, ako iz nekog razloga ne želite da date Vaše lične podatke, isto možete slobodno odbiti, ali tada Triglav možda neće biti u mogućnosti da Vam obezbijedi proizvode ili pruži usluge za koje ste zainteresovani.


Kontakt podaci Kontrolora obrade:
• Triglav Osiguranje d.d., ulica Dolina broj 8., Sarajevo, Bosna i Hercegovina
• Telefon: +387 33 252 110, e-mail: info@triglav.ba
Kontakt podaci Koordinatora za lične podatke:
• Triglav Osiguranje d.d., ulica Dolina broj Sarajevo, n/r Koordinator za lične podatke

• elektronska pošta Koordinatora za lične podatke: zlp@triglav.ba


2. KOJE LIČNE PODATKE TRIGLAV PRIKUPLJA?

U svom poslovanju, Triglav može prikupljati, čuvati i koristiti (obrađivati) sljedeće vrste Vaših ličnih podataka:
• Opšte identifikacione podatke i kontakt podatke, podatke navedene u ugovoru o osiguranju, ponudi, informativnom listu, pristupnoj izjavi, sporazumu o nagodbi, prijavi štete, i/ili drugim dokumentima koji su neraskidivo povezani sa ugovorom o osiguranju (prilozi, ponude, upitnici i sl.);
• Podatke o osiguranim slučajevima i podatke potrebne za procjenu osiguravajućeg pokrića;
• Podatke koje osiguravajuće društvo pribavi u komunikaciji sa ugovaračem osiguranja/osiguranikom ili trećim licem;
• Podatke o datoj saglasnosti odnosno pristanku, u slučajevima kod kojih je saglasnost osnov za obradu ličnih podataka;
• „Posebne kategorije ličnih podatka“ kao što su podaci iz ljekarskih nalaza, podaci iz Vaših medicinskih zahtjeva, podaci o vašem fizičkom i psihičkom zdravlju ili zdravstvenom stanju, dostavljeni u formi upitnika ili na drugi primjeren način;

• te druge podatke ukoliko za to postoji valjana pravna osnova.


3. KAKO TRIGLAV PRIKUPLJA VAŠE LIČNE PODATKE?

Triglav prikuplja Vaše lične podatke direktno od Vas ili iz drugih izvora kao što su: javne baze podataka, Vaš poslodavac, zastupnici u osiguranju, druga društva za osiguranje (kod obaveznog osiguranja u saobraćaju), zdravstvene ustanove, ljekari, servisi za popravku vozila, advokati i sl.)


4. SVRHA I PRAVNI OSNOV OBRADE VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Triglav prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke u različite zakonom dozvoljene svrhe. U pojedinim situacijama Vaši lični podaci prikupljaju se uz Vaš pristanak, dok u drugim situacijama postoji zakonska, ugovorna ili druga osnova za njihovo prikupljanje.


Svrhe u koje Triglav prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke mogu biti sljedeće:
• Zaključivanje i izvršavanje ugovora o osiguranju;
• Zaključivanje i izvršavanje ugovora o pozajmici (osnov je ugovor o životnom osiguranju);
• Informisanje o proizvodima i uslugama Triglava (direktni marketing);
• Sprečavanje i otkrivanje prevara u osiguranju, sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma;
• Izvršavanje zakonskih obaveza Triglava;
• Izvršavanje obaveza Triglava u slučaju kada se Triglav nalazi u ulozi dobavljača/naručioca;

• Raspodjela rizika putem reosiguranja i saosiguranja, i drugo.


Za pojedine, prethodno navedene svrhe, Triglav vrši prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka na osnovu zakona, odnosno ugovora, na osnovu Vašeg pristanka, a za obradu posebnih vrsta ličnih podataka na osnovu Vaše izričite saglasnosti odnosno izričitog pristanka ili ako se radi o obradi koja je od javnog interesa ili na drugi način propisan zakonom kada je u pitanju obrada posebne kategorije podataka.


Svaki pristanak za obradu Vaših ličnih podataka koji ste dali Triglavu možete opozvati u bilo kom momentu. Od tog trenutka Triglav neće vršiti obradu Vaših ličnih podataka koja se zasnivala na pristanku, ali to neće uticati na zakonitost obrade podataka koja je vršena na osnovu pristanka prije njegovog povlačenja.


Međutim, Triglav može prikupljati i obrađivati Vaše lične podatke i bez Vaše saglasnosti, ako je takvo prikupljanje i obrada neophodna za:
• Izvršavanje obaveza iz nadležnsoti utvrđene važećim zakonima koji obavezuju Triglav (npr. obaveza definisanih Zakonom o spriječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u vezi sa razmjenom informacija o finansijskom poslovanju klijenta, Zakonom o osiguranju, obaveza vezanih u skladu sa važećim propisima iz oblasti poreza itd.);
• Izvršavanje obaveza iz ugovora u kojem ste Vi ugovorna strana ili kako bi se prije sklapanja ugovora, na Vaš zahtjev, preduzele radnje potrebne za sklapanje ugovora (npr. procjena rizika, izrada ponude za bilo koju vrstu osiguranja, izrada informativnog obračuna premije);
• Zaštitu Vaših vitalnih interesa ili vitalnih interesa drugog fizičkog lica;

• Izvršavanje poslova u javnom interesu ili pri izvršavanju zakonom propisanih ovlaštenja Triglava (npr. dostavljanje dokumentacije pravosudnim organima u svrhu vođenja postupka, tužilašta, nadležni sudovi ili nadzorni organi u vezi sa sprečavanjem pranja novca, itd.);


Ostvarivanje legitimnih interesa Triglava ili treće strane, osim u slučaju kada Vaši pojedinačni interesi, prava i slobode imaju prednost nad legitimnim interesom Triglava ili treće strane (npr. otkrivanje i spriječavanje prevara u osiguranju, kontaktiranje klijenata prilikom isteka osiguranja, informisanje prema postojećim klijentima o novim proizvodima ili unaprjeđenjem trenutnih proizvoda, razmjena podataka unutar Grupe Triglav u administrativne svrhe, odnosno zakonom utvrđenu obavezu koja se zasniva na upravljanju rizicima i sl.).

5. PRENOS LIČNIH PODATAKA TREĆIM LICIMA

Zakonom o zaštiti ličnih podataka BIH definisano je da je treća strana bilo koje fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili bilo koje drugo tijelo, osim nosioca podataka, kontrolora, obrađivača i lica koja su pod direktnom nadležnošću kontrolora ili obrađivača, ovlašteni da obrađuju podatke.


Shodno zakonskoj definiciji treće lice čine sve osobe koje su ovlaštene da obrađuju lične podatke. Triglav ulaže posebne napore kako bi osigurao da se Vaši lični podaci prikupljaju i obrađuju na način koji je u skladu sa prethodno navedenim svrhama. Kako bi se iste ostvarile, Triglav u pojedinim situacijama ima obavezu da Vaše lične podatke učini dostupnim trećim licima, odnosno licima koja s Vašim ličnim podacima dalje postupaju kao Kontrolori kao što su npr. državni organi, nadzorna tijela, saosiguravači, reosiguravači, posrednici i zastupnici u osiguranju, pružaoci zdravstvenih usluga, procjenitelji, banke i sl.


Kako bi se ostvarile navedene svrhe, Triglav može Vaše lične podatke učiniti dostupnim određenim licima, koja sa Vašim ličnim podacima postupaju kao obrađivač, odnosno kao primaoci podataka o ličnosti, u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka a to su primjera radi: druga društva u okviru Grupe Triglav, zastupnici u osiguranju, konsultanti, stručni saradnici, advokati, procjenitelji štete, ljekari cenzori, privredna društva, saradnici koji za Triglav obavljaju različite usluge (IT kompanije, pružaoci poštanskih usluga i sl.).


Takođe, Triglav može Vaše lične podatke učiniti dostupnim trećim licima, primjera radi u slučaju bilo kog planiranog ili izvršenog postupka reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog ulaganja, prenosa ugovora, prenosa ili drugog raspolaganja bilo kojim dijelom poslovanja, imovine ili dionica Triglav (uključujući stečajni ili drugi sličan postupak) ili u drugim slučajevima ispunjavanja pravnih obaveza.


6. GDJE SE OBRAĐUJU VAŠI LIČNI PODACI?

Vaše lične podatke obrađivaće lica navedena u tački 5. ovog dokumenta, kada je to potrebno, pri čemu su takva lica vezana ugovorom o obradi ličnih podataka koji će u svemu osigurati sigurnost Vaših ličnih podataka, u skladu sa važećim propisima. Triglav ni u kojem slučaju neće Vaše lične podatke činiti dostupnim licima koja nemaju ovlaštenje za obradu Vaših ličnih podataka.


7. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI ZAŠTITE VAŠIH LIČNIH PODATAKA I KAKO IH OSTVARITI?

U odnosu na Vaše lične podatke koje Triglav prikuplja i obrađuje, na osnovu važećih propisa u vezi sa zaštitom ličnih podatka imate sljedeća prava:
• Pravo na informisanje odnosno obavještavanje o tome koja je svrha obrade, podatke o kontroloru, zakonskoj obavezi o tome koje Vaše lične podatke Triglav posjeduje, od koga su ti podaci prikupljeni, svrhu obrade tih podataka, informacije o kontrolorima i obrađivačima navedenih podataka i osobama kojima navedeni podaci mogu biti dostupni;
• Pravo na ispravku Vaših ličnih podataka, kako biste osigurali da su podaci kojima Triglav raspolaže istiniti, tačni i ažurni;
• Pravo na brisanje Vaših ličnih podataka koje Triglav obrađuje, ako ti podaci više nisu nužni za ostvarivanje neophodnih svrha.;
• Pravo na ograničenje obrade Vaših ličnih podataka u slučajevima predviđenim važećim propisima iz oblasti zaštite ličnih podataka;
• Pravo pristupa ličnim podacima. U slučaju da imate nekih pitanja vezanih za obradu Vaših ličnih podataka Triglav će Vas na Vaš zahtjev obavijestiti o toku obrade, svrsi obrade, zakonskoj osnovi i trajanju obrade, osim ako takvo obavještenje nije suprotno važećem propisu zbog tajnosti obrade ili drugih propisa kojima se zabranjuje davanje informacija o obardi određenih podataka;
• Pravo prigovora. Imate pravo da uložite prigovor na obradu Vaših ličnih podataka Triglavu ili nadležnom organu (Agencija za zaštitu ličnih podataka BIH);

• Pravo da povučete saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka u slučajevima kad se takvi podaci prikupljaju i obrađuju isključivo na osnovu Vaše saglasnosti odnosno pristanka.


Ukoliko smatrate da su nastupile okolnosti za dostavljanje zahtjeva za ostvarivanje navedenih prava, preporučujemo da zahtjev uputite Triglavu popunjavanjem odgovarajućeg obrasca, koji je dostupan na prodajnim mjestima Triglava, kao i na web stranici www.triglav.ba. U slučaju da Vaš zahtjev bude dostavljen u sadržaju koji sami kreirate, zahtjev će također biti obrađen, s tim da ukazujemo da takav zahtjev mora sadržavati opis prava koje želite ostvariti zahtjevom, kao i Vaše kontaktne podatke, kako bi Vas mogli kontaktirati u toku obrade zahtjeva.
Zahtjev možete podnijeti:
• pisanim putem neposredno u svakoj podružnici/poslovnici Triglava, a pregled svih podružnica/poslovnica se nalazi na web stranici www.triglav.ba
• putem pošte na adresu Kontrolora: Triglav Osiguranje d.d., Dolina 8, Sarajevo, sa naznakom: Za Koordinatora za lične podatke

• elektronskom poštom na e-mail: zlp@triglav.ba


8. KADA MOŽETE ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU LIČNIH PODATAKA?

U svakom trenutku možete Triglavu uložiti prigovor na obradu Vaših ličnih podataka za potrebe direktnog marketinga (u slučaju poziva ili informativnih poruka putem telefona ili slanja marketinških ponuda poštom ili elektronskom poštom), nakon čega će bez odlaganja Triglav prestati sa obradom Vaših podataka u navedenu svrhu.


Prigovor možete uputiti i na obradu Vaših ličnih podataka koja je neophodna za izvršavanje poslova u javnom interesu ili pri izvršavanju zakonom propisanih ovlaštenja Triglava ili za potrebe ostvarivanja legitimnih interesa Triglava, nakon čega Triglav više neće obrađivati Vaše lične podatke, osim ukoliko je pozitivnim propisima uređeno drugačije. Ako smatrate da je došlo do povrede Vaših ličnih podataka ili kršenja Vaših prava, imate pravo da se obratite i nadležnom nadzornom organu za područje ličnih podataka u BIH.


9. KOLIKO DUGO TRIGLAV ČUVA VAŠE LIČNE PODATKE?

Triglav čuva Vaše lične podatke do isteka zakonskog roka čuvanja, odnosno dok za to postoji legitiman interes, odnosno važeća saglasnost.


Triglav neće čuvati Vaše lične podatke duže nego što je to nužno i zakonito tako što će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.


10. IZMJENA PRAVILA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

Triglav redovno vrši izmene ovog dokumenta koji sadrži informacije o obradi ličnih podataka, u skladu sa promjenama važećih propisa koji uređuju ovu oblast i obezbjeđuje da je najnovija verzija Obavještenja dostupna na svim prodajnim mjestima Triglav, kao i na web stranici Triglava www.triglav.ba.