Prestanak ugovora

24. 2. 2020

Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavljuje:

 

 

PRESTANAK UGOVORA

 

 

Ugovor o posredovanju u osiguranju br. 02-1526/18  od dana 02. 02. 2018. godine, zaključen sa  Uni Credit Broker d.o.o. za  brokerske poslove u osiguranju, ul. Džemala Bijedića  br.2, koje zastupaju Direktor Društva Ammar Hot i prokurista Selma Poturović Zatega, upisan u registru brokera u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBIH pod brojem BOD 3,  a na osnovu Rješenja Agencije za nadzor osiguranja FBiH broj 01-05.3-059-267/18 od 08.02.2018. godine, prestaje.

Share on Google+