Obavještenje

19. 5. 2020

Na osnovu člana 41. Statuta TRIGLAV OSIGURANJA D.D. broj: OPU-IP: 443/17 od 05.06.2017. godine i  OPU-IP: 788/17 od 20.10.2017. godine i Odluke Nadzornog odbora broj: 05-2010/20 od 14.05.2020. godine, Nadzorni odbor  TRIGLAV OSIGURANJA D.D., objavljuje

 

O B A V J E Š T E NJ E

o sazivanju i održavanju Četrdesete redovne Skupštine dioničara

TRIGLAV OSIGURANJA D.D. 

 

Obavještavaju se dioničari TRIGLAV OSIGURANJA D.D. da će se 11.06.2020. godine (četvrtak) u Sarajevu, sa početkom u 10,00 sati, održati Četrdeseta redovna Skupština dioničara TRIGLAV OSIGURANJA D.D.

 

Skupština će se održati u prostorijama TRIGLAV OSIGURANJA D.D., ulica Dolina br. 8 u Sarajevu.

 

Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

 

D n e v n i  r e d

 

1. Izbor radnih  tijela Skupštine – predsjedavajućeg i ovjerivača Zapisnika;

2. Verifikacija Zapisnika sa Tridesetidevete Skupštine dioničara TRIGLAV OSIGURANJA D.D.;

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja za 2019. godinu:

 

    • Izvještaj o poslovanju TRIGLAV OSIGURANJA D.D. sa neovisnim revizorskim mišljenjem;
    • Izvještaj o radu Nadzornog odbora;
    • Izvještaj Odbora za reviziju;
    • Izvještaj o radu Službe interne revizije;

 

4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna neživotnih osiguranja  i  raspodjeli dobiti  za 2019. godinu;

5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna životnih osiguranja  i  raspodjeli dobiti  za 2019. godinu;

6. Donošenje Odluke o imenovanju vanjskog revizora za 2020. godinu.

 

Pravo odlučivanja u Skupštini TRIGLAV OSIGURANJA D.D. ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom danu ako je on neradni.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanje u Skupštini mora biti u obliku ovjerene pisane izjave, potpisana od strane dioničara - vlastodavca i punomoćnika.

Punomoć se predaje prije početka rada Skupštine prilikom registracije dioničara za učešće u radu Skupštine, a najkasnije 3 dana prije održavanja Skupštine u TRIGLAV OSIGURANJU D.D.

Uvid u materijale za Skupštinu moći će se izvršiti u poslovnim prostorijama TRIGLAV OSIGURANJA D.D. Sarajevo u skladu sa Statutom TRIGLAV OSIGURANJA D.D.

 

Share on Google+