Reosiguranje

Posebna djelatnost osiguranja koja se ostvaruje tako što osiguravač prenosi na reosiguravača dio rizika koji je prethodno preuzeo u osiguranje i zauzvrat plaća reosiguravaču premiju reosiguranja.