Korisnik osiguranja

Osoba koja u slučaju nastanka osiguranog slučaja ima pravo na naknadu od osiguravača. Može biti i više korisnika za isti osigurani slučaj i oni tada dijele naknadu. U osiguranju života razlikujemo dva korisnika osiguranja: korisnika za slučaj smrti osiguranika i korisnika za slučaj doživljenja.