Kako prijaviti štetni događaj?

Obrazci za prijavo škodnega dogodka

Osiguranje od posljedica nezgode
DOKUMENTI VRSTA VELIČINA
Prijava nezgode 668 KB
Prijava nezgode - učenici i studenti 663 KB
Prijava smrtnog slučaja 501 KB
Osiguranja na putu u inostranstvo
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
DOKUMENTI VRSTA VELIČINA
Prijava dobrovoljno zdravstveno osiguranje 314 KB

Česta pitanja

Imovinska osiguranja
Automobilska osiguranja
Nezgoda
Kako teče postupak rješevanja štetnog zahtjeva?

Postupak rješavanja odštetnog zahtjeva:

PODNOŠENJE ODŠTETNOG ZAHTJEVA

Odštetni zahtjev podnosi se na predviđenom obrascu koji se može dobiti na:

 • web stranici Triglav Osiguranja,
 • u svim prodajnim mjestima Triglav Osiguranja,
 • kod prodajnog zastupnika Triglav Osiguranja,

NADLEŽNOST ZA OBRADU ODŠTETNOG ZAHTJEVA

Po ispunjavanju obrasca i uz pribavu potrebne dokumentacije, odštetni zahtjev podnosi se nadležnoj stručnoj Službi Triglav Osiguranja:


 • lično,
 • putem pošte,
 • putem elektronske pošte.

DODATNA POJAŠNJENJA/DOKUMENTACIJA
Ukoliko stručni saradnik ocijeni da je za rješavanje odštetnog zahtjeva potrebno priložiti dodatnu dokumentaciju, pojašnjenje ili obaviti dodatne preglede, o tome se oštećenik posebno pismeno ili usmeno obavještava.
ODLUKA I OBAVJEŠTAVANJE
Nakon izvršene obrade odštetnog zahtjeva Triglav oštećeniku daje pisanu obavijest u vezi s isplatom ili drugim načinom rješenja odštetnog zahtjeva.
ŽALBENI POSTUPAK

Ukoliko oštećenik nije zadovoljan odlukom ili postupanjem Triglava Osiguranja prilikom obrade odštetnog zahtjeva, žalbu može podnijeti:

 • lično,
 • putem pošte,
 • putem elektronske pošte,

Zaprimljenu žalbu rješava žalbena komisija Triglav Osiguranja.

INFORMACIJE TOKOM POSTUPKA RJEŠAVANJA ODŠTETNOG ZAHTJEVA
Za sve informacije tokom i nakon obrade odštetnog zahtjeva oštećenik se može obratiti stručnoj službi Triglav Osiguranja.


 

Koje osiguranje pokriva štetu koja nastane ako na moje vozilo padne snijeg sa zgrade ili dijelovi zgrade (fasada, crijep, cigla,...)?

Za štetu koja nastane usljed pada snijega sa zgrade ili pada dijelova zgrade (fasada, cigla, crijep...), odgovara vlasnik objekta. Iz toga slijedi da bi vlasnik morao da plati odštetu slučajnom šetaču ili vlasniku oštećenog automobila. Ako upravitelj zgrade u ime vlasnika stanova ugovori osiguranje po osnovu odgovornosti, što je uobičajeno, štetu plaća osiguravajuće društvo. Ako se opisani štetni događaj dogodio na privatnom zemljištu (u slučaju individualne kuće), vlasnik nekretnine je odgovoran. Zato se preporučuje da privatna lica ugovore osiguranje za kuću koje će uključiti i odgovornost. Ako fizičko lice, vlasnik ili zakupac nekretnine, nema odgovarajuće osiguranje, mora snositi teret plaćanja potencijalne štete po ovom slučaju. U slučaju štete, osiguravajuće društvo procjenjuje okolnosti u kojima se nezgoda dogodila.

Vlasniku vozila koje ima kasko osiguranje najlakše je tražiti naknadu štete po osnovu kasko osiguranja. Ako za vozilo nije ugovoreno kasko osiguranje, vlasnik može podnijeti zahtjev za naknadu štete direktno od odgovorne osobe (vlasnika ili zakupca nekretnine) ili od osiguravajućeg društva kod kojeg je odgovorno lice ugovorilo osiguranje.

U kojem vremenskom okviru je potrebno prijaviti štetu?

Štetni slučaj se mora prijaviti što je prije moguće, a najkasnije tri dana nakon što je osiguranik saznao za osigurani slučaj.

Šta uraditi sa oštećenim predmetom?

Oštećeni ili uništeni predmeti moraju se čuvati nepromijenjeni dok ih osiguravajuća kuća ne pregleda.

Šta uraditi u slučaju nastanka štete?

Učinite sve što je moguće kako biste spriječili daljnje oštećenje i osigurali dokaze o oštećenju.

Ako je moguće:

 • slikajte nastalu situaciju,
 • slikajte nastalu štetu (u slučaju saobraćajne nezgode snimite oštećenja na oba vozila koja su uključena),
 • razmijenite podatke sa drugim učesnicima,
 • obavijestite osiguravajuću kuću o šteti što je prije moguće.
Kada je potrebno obavijestiti policiju?

Policiju treba pozvati u sljedećem slučaju:

 • Ako je na vašem vozilu nastala veća materijalna šteta,
 • Ako je netko od učesnika ozlijeđen,
 • Ako sumnjate da je učesnik vozio pod utjecajem alkohola, opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova,
 • Ako se ne možete dogovoriti o krivnji,
 • Ako neko od učesnika odbija dati lične podatke odnosno odbije sastaviti i potpisati Izvještaj o saobraćajnoj nezgodi.
Kako postupiti u slučaju saobraćajne nezgode u BiH koju je izazvao stranac?

U slučaju saobraćajne nezgode u BiH koju je izazvao vozač vozila sa stranim registarskim tablicama, posebno je važno da oštećenik ispravno zabilježi sve bitne podatke o stranom vozaču i motornom vozilu (posebno ime vozača, registarske tablice vozila, tip i marka vozila, naziv osiguravajućeg društva i broj police osiguranja ili zelene karte) koji su učestvovali u saobraćajnoj nezgodi. Uvijek preporučujemo da se ispuni Europski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi, čak i ako je policija bila na mjestu nezgode.


Oštećenik mora uzeti i kopiju zelene karte, osobito u slučaju vozila registriranog u zemlji koja nije članica Europske unije. Kada je saobraćajna nezgoda uzrokovana vučnim vozilom s prikolicom, potrebno je zabilježiti podatke o osiguranju za vučno vozilo ili uzeti kopiju zelene karte ovog vozila, jer se šteta uglavnom pokriva odgovornošću motornog vozila osiguranje. Ako oštećenik ne može dobiti kopiju zelene karte, trebao bi prepisati podatke o broju, valjanosti, izdavatelju, osiguranoj osobi i vozilu iz zelene karte ili fotografirati zelenu kartu.


Kad oštećenik ima informacije o stranom osiguravajućem društvu kod kojeg je osiguran strani uzročnik nezgode, može odmah podnijeti zahtjev za naknadu štete direktno nadležnom bh.osiguravajućem društvu, koje je zastupnik ili ovlaštenik stranog osiguravajućeg društva.

Ko pokriva troškove tjelesnih ozljeda u inostranstvu?

Ako ste u saobraćajnoj nezgodi oštećenik, štetu po osnova tjelesnih ozljeda morat ćete ostvariti direktno od krivca, odnosno od njegovog osiguravača od odgovornosti, nakon završenog liječenja.


Za troškove liječenja koji se odnose na hitno liječenje u inostranstvu preporučujemo da uvijek za sva putovanja u inostranstvo imate ugovoreno Turističko osiguranje ili Putničko zdravstveno osiguranje koje troškove liječenja, hitnog prevoza i prevoza u domovinu, pokriva u cjelosti do visine ugovorenog iznosa osiguranja. U slučaju potrebe za aktiviranjem police putničkog zdravstvenog osiguranja dovoljno je da pokažete vašu policu osiguranja i uputite doktora na asistencijsku kuću koja će preuzeti dalji kontakt sa doktorom ili klinikom na kojoj se nalazite. Uputstva za ostvarivanje prava u slučaju nezgode ili iznenadne bolesti nalaze se na polici osiguranja.

Šta da uradim u slučaju saobraćane nezgode (u slučaju osiguranja automobilske odgovornosti)?

U slučaju da je na vozilu nastala samo manja materijalna šteta, a učesnici se slažu oko krivnje, nije potrebno zvati policiju. Vrlo je važno da učesnici ispune i potpišu Europski izvještaj o nezgodi, na koji se upisuje i broj police osiguranja, i potpišete ga.

Kako biste osigurali dokaze i olakšali rješavanje štete, fotografirajte situaciju iz šire perspektive i oštećenja, ako je to moguće. U slučaju veće materijalne štete ili tjelesnih ozljeda učesnika u nezgodi pozovite policiju. Obavijestite osiguravajuće društvo o štetnom slučaju u roku od tri radna dana.

Šta je Europski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi?

Europski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi je formular sa svim potrebnim podacima koji se odnose na saobraćajnu nezgodu. Prilikom ugovaranja police auto osiguranja dobili ste ovaj formular u vašem osiguravajućem društvu. Pobrinite se da uvijek pri ruci imate ovaj formular, a najbolje bi bilo da formular čuvate u automobilu.


Formular sadrži prazna mjesta koja treba da ispunite i prostor predviđen za skicu saobraćajne nezgode. Podatke je jednostavno unijeti u formular, polja za unos su numerisana (mjesto nesreće, vrijeme, učesnici, tip automobila, podatke o osiguravajućem društvu) radi razumijevanja ukoliko je drugi učesnik saobraćajne nezgode strani državljanin. Ovaj formular je lako popuniti ukoliko popunjavate onaj na vašem maternjem jeziku, samo pratite uputstva o popunjavanju.

Šta uraditi u slučaju saobraćajne nezgode u inostranstvu?

Ako ste bili krivac za nezgodu:

 • Štetu koju ste uzrokovali drugom učesniku pokriti će osiguravač iz vašeg osiguranja od automobilske odgovornosti. Kada vaš osiguravač zaprimi od strane osiguravača oštećenika informaciju o šteti, poslaće vam da ispunite obrazac za prijavu štete. Dalje će osiguravač sam rješavati predmet u saradnji s inostranim osiguravačem.

 • Ako ćete štetu na svom vozilu nadoknaditi putem svoje police osiguranja (kasko osiguranje) onda je morate prijaviti svom osiguravaču. Nakon prijave štete rješavanje predmeta preuzima osiguravač.


Ako ste u nezgodi bili oštećenik:

Štetu koja vam je bila učinjena nadoknadit će osiguravač krivca iz njegovog obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti. Po povratku osiguravaču koji je u BiH nadležan za osiguravača krivca morate predati odštetni zahtjev. Podatke o tome dobiti ćete u svim poslovnicama za procjenu Triglav Osiguranja, a možete ih provjeriti i kod Biroa Zelene karte u zemlji u kojoj živite. Prilikom prijave štete osiguravač će obaviti i pregled oštećenog vozila.

Kako prijaviti osigurani slučaj - nezgodu?

Osiguranik koji je doživio nezgodu i želi dobiti naknadu po osnovu ugovorenog osiguranja od posljedica nezgode, mora ispuniti sve rubrike obrasca Prijava nezgode i priložiti svu medicinsku i drugu dokumentaciju u vezi sa nezgodom prema listi:

 • fotokopija svih specijalističkih nalaza, originalne RTG, CT, MRI, UZ snimke dobijene u vrijeme dijagnostičke obrade i liječenja,
 • karton fizikalne terapije, ukoliko je bilo određeno provođenje terapije pod stručnim vodstvom,
 • otpusnica iz bolnice,
 • kopija izvješća o bolovanju (tzv. doznake) i ispunjena potvrda o odsutnosti s posla radi nezgode (na zadnjoj strani obrasca), ako je poslodavac ugovarač osiguranja,
 • fotokopija Prijave ozljede na radu – popunjavaju poslodavac i liječnik u slučaju nezgode na radu,
 • fotokopija dokumenta Konzilijum ljekara medicine (prvostepena ljekarska komisija) koju izdaje JU Zavod za medicinu rada, o produženom bolovanju,
 • fotokopija lične karte i fotokopija vozačke dozvole (obje strane) u slučaju saobraćajne nesreće,
 • ako niste u vrijeme liječenja posljedica nezgode dobili niti jedan od gore navedenih dokumenata, morate priložiti fotokopiju ili zapisnik bolesti iz zdravstvenog kartona koji se odnosi na događaj nezgode,
 • originalnu policu na koju je vezano dopunsko osiguranje od posljedica nezgode (polica mješovitog životnog osiguranja ili riziko životnog osiguranja) ili kopija police osiguranja za slučaj nezgode.


Osiguravajuće društvo može zahtijevati i druge dokaze potrebne za utvrđivanje prava na isplatu. Svi dokumenti koji se dostavljaju osiguravaču mogu biti originali ili ovjerene kopije.

Ispunjen obrazac se zajedno sa popratnim dokumentima se preda nadležnoj Podružnici ili se šalje poštom.

Ko pokriva troškove pribavljanja medicinske dokumentacije?

Troškove po pravilu pokriva sam osiguranik.

Koliko dugo osiguravajuće društvo treba da riješiti odštetni zahtjev i isplatiti naknadu za osiguranje?

Osiguravajuće društvo rješava štetu u skladu sa priloženom medicinskom dokumentacijom. Kada ima sve potrebne dokumente, uplaćujemo premiju osiguranja u roku od 14 dana.

Koliko vremena imam za prijavu nezgode osiguravaču?

Nezgodu morate pismeno prijaviti osiguravajućem društvu čim vaše zdravstveno stanje to dozvoli ili nakon završetka liječenja, ali najkasnije u roku od tri godine od kraja kalendarske godine u kojoj se nezgoda dogodila.

Šta učiniti u slučaju nezgode?

U slučaju da se osiguraniku desi nezgoda, treba odmah otići kod ljekara ili ga pozvati, kako bi se obavio pregled i pružila mu se pomoć, u slučaju saobračajne nezgode istu prijaviti policiji.

Osiguranik je dužan da se pridržava uputa ljekara u pogledu liječenja i da poduzme sve potrebne korake kako bi se izliječio.

Triglav Osiguranju treba prijaviti nezgodu, čim mu zdravstveno stanje to dopusti, odnosno nakon okončanog liječenja sa završnim nalazom.

Prijava osiguranog slučaja se mora izvršiti u pisanoj formi. U slučaju smrti osiguranika usljed nezgode, ugovarač osiguranja ili korisnici osiguranja( nasljednici) su dužani  u pismenoj formi prijaviti slučaj osiguranju, te obezbijediti i priložiti svu potrebnu dokumentaciju.

 

Prijava osiguranog slučaja nezgode

Osiguranik koji je doživio nezgodu i želi dobiti naknadu po osnovu ugovorenog osiguranja od posljedica nezgode, mora ispuniti sve rubrike obrasca Prijava nezgode ( posebno upute za plaćanje-broj računa banke) uz ovjeru podataka od starne ugovarača osiguranja( poslodavac ili obrazovna ustanova) i priložiti svu medicinsku i drugu dokumentaciju u vezi sa nezgodom prema listi:

 • fotokopija svih specijalističkih nalaza, originalne RTG, CT, MRI, UZ snimke dobijene u vrijeme dijagnostičke obrade i liječenja,
 • karton fizikalne terapije, ukoliko je bilo određeno provođenje terapije pod stručnim vodstvom,
 • otpusnica iz bolnice,
 • kopija izvješća o bolovanju (tzv. doznake) i ispunjena potvrda o odsutnosti s posla radi nezgode (na zadnjoj strani obrasca), ako je poslodavac ugovarač osiguranja ( ukoliko je pokriće ugovoreno na polici)
 • fotokopija Prijave ozljede na radu – popunjavaju poslodavac i liječnik u slučaju nezgode na radu,
 • fotokopija dokumenta Konzilijum ljekara medicine (prvostepena ljekarska komisija) koju izdaje JU Zavod za medicinu rada, o produženom bolovanju,(mislim da ovo nije potrebno jer je dovoljo da se dostave doznake, ukoliko je ovo pokriće ugovoreno)
 • fotokopija lične karte i fotokopija vozačke dozvole (obje strane) u slučaju saobraćajne nesreće,( u skladu sa važečim propisima o zaštiti ličnih podataka ovo ne smijemo imati u spisu, već se popunjava obrazac u koji se unose podaci o ličnom dokumentu)
 • ako niste u vrijeme liječenja posljedica nezgode dobili niti jedan od gore navedenih dokumenata, morate priložiti fotokopiju ili zapisnik bolesti iz zdravstvenog kartona koji se odnosi na događaj nezgode,
 • originalnu policu na koju je vezano dopunsko osiguranje od posljedica nezgode (polica mješovitog životnog osiguranja ili riziko životnog osiguranja) ili kopija police osiguranja za slučaj nezgode ( mislim da ovo nije potrebno, jer je dovoljno da se navede broj police, kod kolektivnog osigurasnja policu drži ugovarač pa nije praktično a mi svakako imamo policu).

*u slučaju potrebe odazvati se na pregled kod ljekara-cenzora osiguravača

Osiguravajuće društvo može zahtijevati i druge dokaze potrebne za utvrđivanje prava na isplatu. Svi dokumenti koji se dostavljaju osiguravaču mogu biti originali ili ovjerene kopije.

Ispunjen obrazac se zajedno sa popratnim dokumentima se preda nadležnoj Podružnici ili se šalje poštom.

 

Prijava smrti osigurane osobe

Korisnik osiguranja koji prijavljuje smrt osigurane osobe, mora pored ispunjenog obrasca Prijava smrtnog slučaja obezbijediti i priložiti osiguravajućem društvu sljedeću dokumentaciju:

 • kopija police osiguranja – ( u slučaju da se radi o polici životnog osiguranja)
 • kopiju izvoda iz matične knjige umrlih,
 • dokaz da korisnik osiguranja ima pravo tražiti isplatu – ukoliko se to ne vidi iz police,
 • dokument iz kojeg se mogu vidjeti podaci osigurane osobe, ukoliko nisu bili ranije priloženi.

Osiguravajuće društvo može zahtijevati i druge dokaze potrebne za uređenje isplate. Ispunjen obrazac i ovjeren od strane firme - ukoliko se radi o polici kolektivne nezgode, zajedno sa drugim dokumentima, potrebno je priložiti nadležnoj podružnici Triglav Osiguranja d.d., poslati poštom ili na mail prijavasteta@triglav.ba.