Šta je sistem bonus-malus?

26. 9. 2019


 

Pojašnjavamo sistem bonus – malus
 

Pomoću ovog sistema osiguravajuće kuće određuju za koliko procenta je premija niža ili viša od polazne. Kako one to određuju, šta utiče na ovaj sistem? Da li se prenosi sa vozilom ili zavisi od vozača?

Prilikom ugovaranja automobilskog osiguranja sigurno ste čuli za sistem bonus – malus i premijske stepene. Najvjerovatnije znate i da je od toga zavisila i cijena osiguranja. Ali kako tačno ovaj sistem utiče na vašu premiju i kako se ona mijenja to su već detalji koje ne zna svako. U nastavku odgovaramo na vaša najčešća pitanja o sistemu bonus – malus.

Šta je sistem bonus – malus?

Počnimo od osnova. Sa sistemom bonus – malus osiguravajuće kuće odlučuju za koliko procenata je premija automobilsko  osiguranja niža ili viša od polazne. Sistem bonus – malus utiče na premiju osiguranja automobilske odgovornosti.

 

Sa bonusom stičete određeni procenat popusta na cijenu osiguranja, a malusom je određen procenat povišenja premije osiguranja.

Šta znače premijski stepeni?

Bonus i malus određeni su u 18 premijskih stepena:

  • Prilikom prvog sklapanja osiguranja počnete sa 10. stepenom, što znači 0% bonusa. To znači da plaćate 100% premije.
  • Ako budete bez štete, svake godine dobijete jedan premijski stepen koji predstavlja 5% bonusa.
  • Prvi premijski stepen predstavlja 50% bonusa. To znači da plaćate 50% premije.
  • Najviši bonus koji možete da dobijete jeste u 1. premijskom stepenu i iznosi 50% popusta. To znači da plaćate 50% premije.
  • Ako izazovete saobraćajnu nesreću, gubite tri stepena. To važi za sve osiguravajuće kuće u BiH, za sva osiguranja, gdje sistem bonus – malus ima uticaj na premiju.
  • Najviši malus je u 18 stepeni i znači 150% povišenje cijene osiguranja automobilske odgovornosti.

 

 

Premijske stepene i udio premije prilikom osiguranja automobilske odgovornosti možete da pogledate i u donjoj tabeli:

 

                                                                     Premijski stepeni

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

Procenat

 
50 45 40 35 30 25 20 15 10 0 15 30 50 70 90 110 130 150

popust

doplatak

 

Da li se bonus – malus prenosi prilikom zamjene osiguravajuće kuće?

Tako je. Bonus kao i malus mogu se prenositi iz jedne osiguravajuće kuće u drugu.

Prilikom ugovaranja osiguranja provjerava se broj štetnih događaja na zvaničnoj stranici u izvještaju Agencije za nadzor osiguranja. Ako u prethodnoj godini niste imali štete, premija se adekvatno snižava, ide jedan stepen dole, do maksimalnih 50%. Ako ste imali štetu, primjenjuje se malus.

Šta je sa bonusom i malusom prilikom kupovine dodatnog automobila?

Prilikom kupovine dodatnog automobila u porodici, u svakoj osiguravajućoj kući novi osiguranik, bilo da je to član porodice ili vlasnik koji želi da ima još jedan auto,  počinje sa 10. premijskim stepenom.

Da li se bonus – malus može prenijeti s automobilom?

Pravo na određeni premijski stepen (bonus i malus) vezano je za vlasnika odnosno korisnika vozila i ne prenosi se se na novog vlasnika.

Iznimno kod prenosa prava vlasništva vozila na nasljednike i kod prenosa prava vlasništva darodavnim ugovorom između članova uže porodice ovjerenog kod nadležnog poreznog organa, prava i obaveze iz odredaba o premijskim stepenima (bonus i malus) prenose se na nasljednika, odnosno daroprimca. Članovima uže porodice se smatraju supružnici, djeca i roditelji.

Koliko vremena važi sistem bonus – malus?

U skladu sa opštim uslovima osiguranja sistem bonus – malus važi tri godine.

Koje štete utiču na bonus – malus? 

Bonus gubite kada ostvarite pravo na osnovu osiguranja automobilske odgovornosti, odnosno kada se iz vaše osgovornosti isplati šteta drugom osiguraniku

Share on Google+