Čemu je namijenjeno riziko životno osiguranje?

Osiguranje je namijenjeno prije svega zaštiti članova porodice - obitelji, bližnjih ili partnera koji bi u slučaju smrti osigurane osobe bili opterećeni pokrićem nastalih obaveza. Riziko životno osiguranje u ovom slučaju omogućava lakše podmirenje kreditnih obaveza osiguranika ili nadoknađuje neplanirani manjak sredstava prouzrokovan smrću osigurane osobe.Osiguranje nema štedni karakter, tako da pruža visoku osiguranu sumu sa  pristupačnim premijama.