Na osnovu čega se određuje iznos naknade kod osiguranja od posljedica nezgode?

Naknada se određuje na osnovu ugovorenih osiguranih suma, procenta invalidnosti koji se utvrđuje od strane cenzora i dostavljene medicinske dokumentacije.