Za koje rizike je moguće ugovoriti kolektivno osiguranje od posljedica nezgode?

Osobe je moguće osigurati za slučaj smrti osiguranika usljed nesretnog slučaja, trajne invalidnosti, dnevne naknade, troškova liječenja, smrt usljed bolesti, dnevne naknade za boravak u bolnici.