Obavezno osiguranje

Policom osiguranja od automobilske odgovornosti osiguravate svoju odgovornost prema trećim osobama za štete prouzrokovane korištenjem motornog vozila u zemlji i inostranstvu.

Osiguranje od automobilske odgovornosti omogućava oštećenom da zahtijeva odgovarajuću odštetu neposredno od osiguratelja, a prouzročitelju da ga ta obaveza materijalno ne ugrožava.

Za putovanje u neke zemlje inostranstva, potrebno je imati osiguranje od automobilske odgovornosti izvan Bosne i Hercegovine. Potvrda za takvo osiguranje je tzv. Zelena karta.

Kako osiguranje automobilske odgovornosti pokriva samo štete drugim učesnicima nezgode, preporučujemo vam da ugovorite osiguranje vozača - uzročnika saobraćajne nezgode za slučaj tjelesnih povreda ili smrti – AO plus.


Pogodnosti

20 % popusta
za invalide ili vojne invalide

Licima kojima je utvđeno tjelesno oštećenje 80% ili više imaju pravo na popust u visini od 20% od ukupne premije osiguranja automobilske odgovornosti, ali samo za jedno vozilo.

Pogodnost
Do 50 %
bonusa

Pri ugovaranju automobilske odgovornosti (AO).

Česta pitanja

Mogu li upravljati vozilom ako mi je osiguranje isteklo?

Vozilo kojem je isteklo osiguranje ne smije se koristiti u saobraćaju.

Da li je moguće prenijeti bonus pri prenosu vlasništva nad vozilom?

Prenos bonusa moguć je samo kada se vlasništvo nad vozilom prenese na člana uže porodice (supružnik, djeca, roditelj).

Da li obavezno automobilsko osiguranje pokriva i štetu na mom automobilu ako sam izazvao nezgodu?

Obavezno automobilsko osiguranje (osiguranje od autoodgovornosti) pokriva materijalnu (vozila, objekti i lične stvari) i nematerijalnu (povrede i smrt) štetu trećih strana, ali ne i štetu na automobilu osobe koja je izazvala nezgodu.

Gdje mogu podnijeti zahtjev za promjenu ličnih podataka navedenih na polici?

Zahtjev za promjenu ličnih podataka je potrebno podnijeti na prodajnom mjestu Triglav Osiguranja d.d., gdje će vam naše prodajno osoblje na policu osiguranja unijeti izmjenu i izdati dodatak na policu osiguranja.

Zašto mi preporučujete Zelenu kartu/IMIC?

Zelena karta/IMIC je važan dokument u zemljama sistema zelene karte/IMIC-a, s kojim vozači, u slučaju policijske kontrole, lako dokazuju valjanost osiguranja od autoodgovornosti (AO).

U njemu je navedeno:

  • sve informacije koje su učesniku u nezgodi potrebne kako bi podnio zahtjev za kompenzaciju kod nadležnog osiguravajućeg društva;
  • brojevi telefona nacionalnih ureda u kojima učesnici u saobraćajnim nezgodama mogu dobiti potrebne informacije u vezi sa zahtjevima za naknadu štete nastale usljed saobraćajne nezgode u inostranstvu.
Zašto se mora ugovoriti obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti?

Pošto svako motorno vozilo u saobraćaju predstavlja potencijalnu opasnost da se njegovom upotrebom pričini šteta trećim licima, zakonska je obaveza zaključiti osiguranje od automobilske odgovornosti. Iz ovog osiguranja sva treća lica kojima je napravljena (materijalna ili nematerijalna) šteta istu mogu naplatiti.

Šta znače određeni premijski stepeni?

Bonus i malus određeni su u 14 premijskih stepena:


• Prilikom prvog ugovaranja osiguranja počnete sa 10. stepenom, što znači 0% bonusa. To znači da plaćate 100% premije.
• Ako budete bez štete, svake godine dobijete jedan premijski stepen koji predstavlja 10% bonusa.
• Najviši bonus koji možete da dobijete jeste u 1. premijskom stepenu i iznosi 50% popusta. To znači da plaćate 50% premije.
• Ako izazovete saobraćajnu nezgodu, gubite tri stepena. To važi za sve osiguravajuće kuće u BiH, za sva osiguranja, gdje sistem bonus – malus ima uticaj na premiju.
• Najviši malus je u P14. stepenu i znači 100% povišenje cijene osiguranja automobilske odgovornosti.

Premijske stepene i udio premije prilikom osiguranja automobilske odgovornosti možete da pogledate i u donjoj tabeli:

Stepeni bonus Stepeni malusa
Premijski stepen % od premije osnovnog stepena Premijski stepen % na premije osnovnog stepena
P1. 50% P7. 10%
P2. 40% P8. 20%
P3. 30% P9. 30%
P4. 20% P10. 40%
P5. 10% P11. 50%
P6. 0% P12. 60%


P13. 80%


P14. 100%

Dokumenti

Za pregled PDF dokumenata preporučujemo Adobe Acrobat Reader

Pogledajte i ostala auto osiguranja