Obavještenje o sazivanju i održavanju TRIDESETIŠESTE redovne Skupštine

17. 5. 2018

Na osnovu člana 41. Statuta TRIGLAV OSIGURANJA D.D. broj: OPU-IP: 443/17 od 05.06.2017. godine i OPU-IP: 788/17 od 20.10.2017. godine i Odluke Nadzornog odbora broj: 05-6306/18 od 08.05.2018. godine, Nadzorni odbor TRIGLAV OSIGURANJA D.D., objavljuje

 

O B A V J E Š T E NJ E

o sazivanju i održavanju TRIDESETIŠESTE redovne Skupštine dioničara

TRIGLAV OSIGURANJA D.D. 

 

Obavještavaju se dioničari TRIGLAV OSIGURANJA D.D. da će se 07.06.2018. godine (četvrtak) u Sarajevu, sa početkom u  11,00 sati, održati Tridesetišesta  redovna  Skupština dioničara TRIGLAV OSIGURANJA D.D.

 

Skupština će se održati u prostorijama TRIGLAV OSIGURANJA D.D., ulica Dolina br. 8  u Sarajevu.

 

Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

 

D n e v n i  r e d

1. Izbor radnih  tijela Skupštine – predsjedavajućeg i ovjerivača Zapisnika;

2. Verifikacija Zapisnika sa Tridesetipete  Skupštine dioničara TRIGLAV OSIGURANJA D.D.;

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja za 2017. godinu:

  • Izvještaj o poslovanju TRIGLAV OSIGURANJA D.D. sa neovisnim revizorskim mišljenjem;
  • Izvještaj o radu Nadzornog odbora;
  • Izvještaj Odbora za reviziju;
  • Izvještaj o radu Službe interne revizije;

4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna i raspodjeli dobiti za 2017. godinu;

5. Donošenje Odluke o pokriću negativne dioničke premije nastale kupovinom vlastitih dionica;

6. Donošenje Odluke o isplati dividende iz akumulirane dobiti iz ranijih godina;

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta TRIGLAV OSIGURANJA D.D.;

8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;

 

Pravo odlučivanja u Skupštini TRIGLAV OSIGURANJA D.D. ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom danu ako je on neradni.
 

Kandidate za člana Nadzornog odbora može predložiti dioničar sa najmanje 5% dionica s pravom glasa, u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.
 

Punomoć za učešće u radu i odlučivanje u Skupštini mora biti u obliku ovjerene pisane izjave, potpisana od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika.
 

Punomoć se predaje prije početka rada Skupštine prilikom registracije dioničara za učešće u radu Skupštine, a najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine u TRIGLAV OSIGURANJU D.D.
 

Uvid u materijale za Skupštinu moći će se izvršiti u poslovnim prostorijama TRIGLAV OSIGURANJA D.D. Sarajevo u skladu sa Statutom TRIGLAV OSIGURANJA D.D.
 

Share on Google+