Obavještenje o sazivanju i održavanju TRIDESETISEDME vanredne Skupštine dioničara

17. 9. 2018

Na osnovu člana 41. Statuta TRIGLAV OSIGURANJA D.D. broj: OPU-IP: 443/17 od 05.06.2017. godine i  OPU-IP: 788/17 od 20.10.2017. godine i Odluke Nadzornog odbora broj: 05-12484/18 od 12.09.2018. godine, Nadzorni odbor  TRIGLAV OSIGURANJA D.D., objavljuje

 

O B A V J E Š T E NJ E

o sazivanju i održavanju TRIDESETISEDME  vanredne Skupštine dioničara

TRIGLAV OSIGURANJA D.D. 

 

Obavještavaju se dioničari TRIGLAV OSIGURANJA D.D. da će se 02.10.2018. godine (utorak) u Sarajevu, sa početkom u  10,00 sati, održati Tridesetisedma vanredna  Skupština dioničara TRIGLAV OSIGURANJA D.D.

 

Skupština će se održati u prostorijama TRIGLAV OSIGURANJA D.D., ulica Dolina br. 8  u Sarajevu.

 

Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

 

D n e v n i  r e d

  1. Izbor radnih  tijela Skupštine – predsjedavajućeg i ovjerivača Zapisnika;
  2. Verifikacija Zapisnika sa Tridesetišeste Skupštine dioničara TRIGLAV OSIGURANJA D.D.;
  3. Donošenje Odluke o imenovanju vanjskog revizora za 2018. godinu;
  4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju radi isteka mandata;
  5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju.

 

Pravo odlučivanja u Skupštini TRIGLAV OSIGURANJA D.D. ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom danu ako je on neradni.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanje u Skupštini mora biti u obliku ovjerene pisane izjave, potpisana od strane dioničara - vlastodavca i punomoćnika.

Punomoć se predaje prije početka rada Skupštine prilikom registracije dioničara za učešće u radu Skupštine, a najkasnije 3 dana prije održavanja Skupštine u TRIGLAV OSIGURANJU D.D.

Uvid u materijale za Skupštinu moći će se izvršiti u poslovnim prostorijama TRIGLAV OSIGURANJA D.D. Sarajevo u skladu sa Statutom TRIGLAV OSIGURANJA D.D.

Share on Google+