Obavještenje o sazivanju i održavanju tridesetidevete vanredne Skupštine dioničara

9. 9. 2019

O B A V J E Š T E NJ E

o sazivanju i održavanju TRIDESETIDEVETE  vanredne  Skupštine dioničara

TRIGLAV OSIGURANJA D.D. 

 

Obavještavaju se dioničari TRIGLAV OSIGURANJA D.D. da će se 17.09.2019. godine (utorak) u Sarajevu, sa početkom u  10,00 sati, održati Tridesetideveta vanredna  Skupština dioničara TRIGLAV OSIGURANJA D.D.

 

Skupština će se održati u prostorijama TRIGLAV OSIGURANJA D.D., ulica Dolina br. 8  u Sarajevu.

 

Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

 

D n e v n i  r e d

  1. Izbor radnih  tijela Skupštine – predsjedavajućeg i ovjerivača Zapisnika;
  2. Verifikacija Zapisnika sa Tridesetiosme  Skupštine dioničara TRIGLAV OSIGURANJA D.D.;
  3. Donošenje Odluke o naknadama članovima odbora za reviziju u TRIGLAV OSIGURANJU D.D.

 

Pravo odlučivanja u Skupštini TRIGLAV OSIGURANJA D.D. ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom danu ako je on neradni.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanje u Skupštini mora biti u obliku ovjerene  pisane izjave, potpisana od strane dioničara - vlastodavca i punomoćnika.

Punomoć se predaje prije početka rada Skupštine prilikom registracije dioničara za učešće u radu Skupštine, a najkasnije 3 dana prije održavanja Skupštine u TRIGLAV OSIGURANJU D.D.

Uvid u materijale za Skupštinu moći će se izvršiti u poslovnim prostorijama TRIGLAV OSIGURANJA D.D. u skladu sa Statutom TRIGLAV OSIGURANJA D.D.

Share on Google+